Výpůjčka a zápůjčka – pojem a rozdíly?

Obsah

Při poskytování právních služeb našim klientům se stále častěji dostáváme do situace, kdy si klienti pletou jednotlivé pojmy a jednotlivé instituty, které nám přináší právní řád. Proto bychom Vám v tomto článku, rádi přiblížili pojem výpůjčka a zápůjčka, které jsou si velice podobné nejen obsahem, ale i názvem.

výpůjčka a zápůjčka

Pojem výpůjčka

Občanský zákoník nám poskytuje poměrně jednoznačnou definici výpůjčky ve svém § 2193, který stanoví, že: „Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.“ Pojmovými znaky této smlouvy je tak to, že:

a)půjčitel přenechává vypůjčiteli
b)nezuživatelnou věc
c)k dočasnému a
d)bezúplatnému
e)užívání.

Smlouva (výpůjčka) tak sice zakládá oboustranný závazek, je však bezúplatná. Smlouva o výpůjčce nevyžaduje žádnou formu a to ani v případech, kdy se jedná o výpůjčku nemovitosti. Jako vždy však všem svým klientům doporučujeme, aby byla smlouva uzavřena v písemné formě pro případné prokázání této výpůjčky.

Vypůjčitel má právo věc užívat, zároveň však má povinnost věc užívat řádným způsobem. Řádné užívání zahrnuje opatrování věci a neumožnění užívání jinou osobou. Právo užít věc nezahrnuje právo vypůjčitele přivlastňovat si plody a užitky věci, je možné si však toto právo ujednat.

Obě smluvní strany si mohou sjednat účel, k němuž se má věc užívat či způsob užití. Není to však povinnost a v případě, kdy nedojde ke sjednání způsobu užití, má vypůjčitel věc užívat způsobem přiměřeným povaze. V případě, že nedojde ke sjednání účelu, k němuž se má věc užívat, zařídí se vypůjčitel tak, aby začal věc užívat bez zbytečného odkladu a aby ji po splnění účelu bez zbytečného odkladu vrátil.

Po zániku výpůjčky je povinen věc vrátit půjčiteli, zároveň má vypůjčitel právo kdykoliv vrátit věc půjčiteli, nesmí tím však způsobit půjčiteli obtíže. Jde o vrácení téže věci s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Při porušení svých povinností má vypůjčitel povinnost nahradit újmu půjčiteli.

Pojem zápůjčka

Občanský zákoník nám definici zápůjčka poskytuje v ustanovení § 2390, kde stanoví: „Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.“

Smluvní strany smlouvy o zápůjčce se nadále neoznačují obecným označením věřitel a dlužník, ale zapůjčitel a vydlužitel. Smluvní stranou smlouvy o zápůjčce může být právnická i fyzická osoba. Zapůjčitelem může být nejen podnikatel, ale i osoba, která není podnikatelem. Je-li poskytování zápůjček předmětem podnikání zapůjčitele, musí mít zapůjčitel živnostenské oprávnění.

Smlouva o zápůjčce je reálnou smlouvou a k jejímu uzavření nepostačují příslušné projevy vůle smluvních stran, tj. dosažení konsenzu stran, ale je nutné také přenechání předmětu zápůjčky vydlužiteli. K uzavření smlouvy tedy nestačí dohoda stran o jejím obsahu, ale musí dojít k faktickému přenechání předmětu zápůjčky vydlužiteli a teprve přenecháním předmětu zápůjčky je smlouva uzavřena. Pouhým dosažením konsenzu stran o obsahu smlouvy není smlouva uzavřena a zapůjčiteli nevzniká povinnost přenechat předmět zápůjčky vydlužiteli.

Pro smlouvu o zápůjčce zákon nestanoví žádnou formu, takže může být uzavřena písemně, ústně, nebo také konkludentně. Není-li smlouva o zápůjčce uzavřena v písemné formě, mohou se strany dohodnout, že převzetí předmětu zápůjčky vydlužitel potvrdí vystavením dlužního úpisu.

Zápůjčka a její podstatné náležitosti

Podstatnými náležitostmi smlouvy o zápůjčce (rozdíl oproti pojmu výpůjčka) jsou:

a)přenechání zastupitelné věci zapůjčitelem vydlužiteli tak, aby ji užil podle libosti,
b)povinnost vydlužitele po čase vrátit zapůjčiteli věc stejného druhu.

Mezi stranami smlouvy o zápůjčce musí být sjednáno, co je předmětem zápůjčky. Jedná se o podstatnou náležitost smlouvy, bez které nelze smlouvu o zápůjčce uzavřít. Předmětem zápůjčky mohou být jen zastupitelné věci, včetně peněz, tj. věci, které se váží, počítají nebo měří.

Neurčí-li smlouva, kdy má být zápůjčka vrácena, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Není-li o výpovědi ujednáno nic jiného, je výpovědní doba šest týdnů. Nejsou-li ujednány úroky, může vydlužitel zápůjčku splatit i bez výpovědi.

Odlišení pojmů výpůjčka a zápůjčka

Smlouva o výpůjčce se od smlouvy o zápůjčce liší tím, že zatímco předmětem smlouvy o zápůjčce je přenechání zastupitelné věci k užití (včetně spotřebování), přičemž vydlužitel se stává vlastníkem předmětu zápůjčky, předmětem smlouvy o výpůjčce je přenechání nezuživatelné věci k dočasnému užívání, přičemž vypůjčitel se nestává vlastníkem vypůjčené věci. Zatímco zápůjčka může být úplatná i bezúplatná, výpůjčka je vždy bezúplatná. Zatímco při zápůjčce je vydlužitel povinen vrátit věc stejného druhu, při výpůjčce je vypůjčitel povinen vrátit tutéž věc, která mu byla přenechána.

Závěr

Je nutné mít na paměti, že ne vždy myslí zákonná úprava na všechny situace, které život přináší. Proto zajisté doporučujeme navštívit naši advokátní kancelář, kde Vám vše vysvětlíme, poradíme a nastavíme smlouvu tak, aby byla spravedlivá a splňovala veškeré zákonné požadavky. Například V8m vysvětlíme, jestli je vhodnější výpůjčka, nebo zápůjčka.

To, zda je dlužník v insolvenci naleznete v rámci Insolvenčního rejstříku.

V případě zájmu o poskytnutí právních služeb navštivte stránky naší advokátní kanceláře www.akpytela.cz, kde můžete využít online formulář pro sjednání schůzky či přímo zažádat o vytvoření výše představené smlouvy.

Zároveň Vás tímto zveme na naše stránky www.akpytela.cz/clanky/, kde každý týden zveřejňujeme další články, které se týkají zajímavých témat a mohou Vám velice pomoci.

Související odkazy:

Smlouva o půjčce (zápůjčce)

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE