Výprosa a její význam v praxi

Obsah

Nedávno navštívil naši advokátní kancelář klient, který vlastní chalupu u lesa. Jelikož se jedná o chatovou oblast a se všemi ostatními majiteli sousedních chat a chalup se dobře zná, navzájem si vycházejí vstříc a půjčují si různé potřebné věci, které používají na zahradě či při práci u zmíněné chalupy. Jelikož klient došel k závěru, že nemá přehled o věcech, které přenechal do užívání sousedům, obrátil se na naši advokátní kancelář s dotazem, zda existuje nějaký institut, který by na jedné sousedům zajistil bezplatné užívání na neujednanou dobu, ale aby měl klient na druhé straně přehled o věcech, které užívají jeho sousedé. Toto řešení tzv. výprosa. V tomto článku, který je dostupný na stránce www.akpytela.cz/clanky/ Vám přiblížíme tento institut a zároveň Vás upozorníme na případné problémy, které mohou v souvislosti s uzavřením této smlouvy vzniknout.

Výprosa

Pojem výprosa

Výprosa je právo bezplatného užívání věci bez stanovení účelu či doby užití. Je závazkem půjčitele (koncedenta) a výprosníka (prekaristy). Jedná se však o smlouvu, kde se obě smluvní strany chtějí alespoň v obecné rovině zavázat. V případě, kdy by se strany zavázat nechtěly, jednalo by se o společenskou úsluhu. K uzavření smlouvy dochází přenecháním věci k bezplatnému užití výprosníkovi.

Smlouva nevyžaduje žádnou formu, nicméně vždy svým klientům doporučujeme uzavřít smlouvu písemně.

Předmět

Předmětem je věc. Může se jednat o věc ve smlouvě vymezenou individuálně či druhově. Nemusí se jednat o věc jako celek, může se jednat o pouhou část věci (např. přenechání zdi domu k umístění elektrického vedení, přenechání bytu, dvora, zahrady).

Může vzniknout pouze ohledně věci, která existuje. Pouze takovou věc je možné přenechat. Mělo by se proto jednat o nezuživatelnou věc, nikoliv tedy například potraviny, papírové kapesníky, dřevo.

O výprosu se jedná, jestliže si strany neomezí dobu užívání věci.

Vrácení

Ust. § 2190 občanského zákoníku stanoví:

Odst. 1: „Kdo věc výprosníkovi přenechal, může požadovat její vrácení podle libosti.“

Odst. 2: „Výprosník nemůže věc vrátit v době, kdy by tím způsobil půjčiteli obtíže, ledaže s tím půjčitel souhlasí.“

Žádost o vrácení je jednostranným adresovaným právním jednáním půjčitele. Má účinky výpovědi bez výpovědní doby.

Výprosník sice může taktéž věc vrátit, kdykoliv chce, nicméně nemůže vrátit předmět za okolností, kdy by to působilo půjčiteli obtíže, např. vrácení věci v době, co je půjčitel v zahraničí, hospitalizován, kdy je problém zajistit péči o zvířata.

Výprosa a vznik škody na věci

Výprosník je povinen užívat věc ujednaným způsobem, jinak způsobem přiměřeným. Řádné užívání zahrnuje i péči o věc. Je povinen chránit věc před ztrátou, zničením a poškozením. Půjčitel přenechává věc výprosníkovi či vypůjčiteli s tím, že při řádném užívání nevznikne škoda.

Pokud škoda na věci vznikne, má samozřejmě právo na náhradu škody. V této chvíli by však měl prokázat, že

a)         výprosník porušil svou povinnost řádného užívání,

b)         došlo ke škodě na věci,

c)         je zde příčinná souvislost.

Výprosník neodpovídá za škodu na věci vzniklou náhodou, např. poškození kola jako důsledek nehody v důsledku píchlé pneumatiky, zašpinění obleku číšníkem v restauraci, zničení věci v důsledku požáru založeného třetí osobou.

Škodou není obvyklé opotřebení věci, k němuž dochází při ujednaném nebo přiměřeném užití.

Výprosa a užívání třetí osobou

Výprosník může přenechat výprosu do užívání třetí osobě, avšak pouze se souhlasem půjčitele, tedy majitele věci. Pokud by přenechal do užívání třetí osobě bez souhlasu půjčitele a v této době by na věci vznikla škoda, má povinnost nahradit tuto škodu půjčiteli.

Ztráta předmětu výprosy

Jak plyne z výše uvedeného, je zřejmé, že v případě, kdy výprosník věc ztratí, je povinen nahradit půjčiteli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.

Pokud však dojde k nalezení, ať už se jedná o nalezení věci výprosníkem či třetí osobou, nemůže si výprosník věc ponechat s vědomím, že již škodu nahradil a došlo tak vlastně k převedení vlastnického práva. Je povinen ji vrátit půjčiteli, může přitom požadovat vrácení zaplacené náhrady škody. Půjčitel nemusí věc přijmout. Pokud ji nepřijme, může si ji výprosník ponechat. Do této doby však nemůže postupovat jinak.

Závěr

Je nutné mít na paměti, že ne vždy myslí zákonná úprava na všechny situace, které život přináší. Proto zajisté doporučujeme navštívit naši advokátní kancelář, kde Vám vše vysvětlíme, poradíme a nastavíme smlouvu tak, aby byla spravedlivá a splňovala veškeré zákonné požadavky.

To, zda je osoba v insolvenci naleznete v rámci Insolvenčního rejstříku.

V případě zájmu o poskytnutí právních služeb navštivte stránky naší advokátní kanceláře www.akpytela.cz, kde můžete využít online formulář pro sjednání schůzky či přímo zažádat o vytvoření výše představené smlouvy.

Zároveň Vás tímto zveme na naše stránky www.akpytela.cz/clanky/, kde každý týden zveřejňujeme další články, které se týkají zajímavých témat a mohou Vám velice pomoci.

Související odkazy:

Smlouvy

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE