Smlouva o dílo – sepsání, revize, konzultace Olomouc

 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby související se smlouvou o dílo, ať už je jejím předmětem cokoliv - kontakt.

 
 

Nabízené právní služby

 
 • sepsání smlouvy o dílo na míru Vašim požadavkům
 • sepsání vzorové smlouvy o dílo na míru Vašim požadavkům
 • kontrola smlouvy o dílo (již vytvořené) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení smlouvy o dílo včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
 • konzultace jednotlivých ustanovení smlouvy o dílo v advokátní kanceláři
 • konzultace výpovědi, odstoupení od smlouvy, reklamace
 • právní zastoupení v případném soudním řízení
 • aj.

Způsoby poskytování právních služeb:
 • na základě osobní schůzky s klientem anebo
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Ke způsobům poskytování právních služeb podrobněji viz NÍŽE.

Více o smlouvách – Smlouvy

 
 
 
Smlouva o dílo Olomouc
 
 
 
 

Smlouva o dílo

 
Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem (například se může jednat o ostříhání vlasů, odehrání koncertu, sepsání smlouvy apod.).

 
Objednatel se na druhou strnu zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Smlouvu o dílo je vhodné konzultovat nebo si nechat připravit právníkem zejména v případě, kdy jejím předmětem je zhotovení nového domu nebo oprava domu stávajícího, a to především s ohledem na cenu díla. Pouze kvalitně sepsaná smlouva Vám totiž zajistí existenci a vymahatelnost Vašich práv. K tomuto si můžete přečíst článek - Proč se vyplatí zajít k advokátovi?.

 

Nejdůležitější aspekty smlouvy o dílo

 
 • platnost smlouvy – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
 • vymezení díla
 • termín provedení díla (zhotovení a předání)
 • cena díla a její splatnost – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
 • sankce za porušení smluvních povinností – k ochraně nestačí samotné stanovení povinností, ale je třeba stanovit i sankce za jejich porušení (nejčastěji smluvní pokuta)
 • odpovědnost za vady a záruka
 • možnosti ukončení smlouvy

 

Způsoby poskytování právních služeb

 
V rámci advokátní kanceláře poskytujeme právní služby
 • na základě osobní schůzky s klientem anebo
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Právní služby v podobě sepsání, kontroly či revize smlouvy o dílo jsme Vám schopni poskytnout buďto na základě osobní schůzky v advokátní kanceláři anebo bez nutnosti osobní schůzky na základě emailové komunikace (online).

Sepsat, zkontrolovat či zrevidovat smlouvu o dílo jsme Vám schopni do 48 hodin od dodání podkladů.
 
Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.