Přestupky – advokátní kancelář Olomouc

 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti přestupků a správního práva – kontakt.

 

Nabízené právní služby

 
 • zastupování v řízení před správním orgánem, zejména:
  • zastupování v přestupkovém řízení
  • zastupování ve věcech dopravních přestupků
 • zastupování ve správním soudnictví (žaloba proti nezákonnému rozhodnutím správního orgánu nebo žaloba proti nezákonnému postupu správního orgánu)
 • vymáhání náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • aj.

Součástí zastoupení je samozřejmě právní pomoc v oblasti sepsání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, případné následné sepsání správní žaloby ke správnímu soudu (krajský soud) a případné následné sepsání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

 
 

Přestupky

 
V souvislosti s obviněním ze spáchání přestupku je nutné si uvědomit, že úmyslem správního orgánu je Vám uložit správní trest (sankci), nikoliv hledat důvody pro Vaši nevinu. V rámci přestupkového řízení je tudíž nutné detailně dohlížet na zákonnost postupu správního orgánu, hledat argumenty (v zákoně, právní literatuře či judikatuře) proti uložení sankce a pečlivě sepsat případný opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu. Nenechejte tedy nic na náhodě a kontaktujte odborníka – kontakt.

 

Druhy přestupků

 
Zákon zná několik druhů přestupků. Jsou jimi zejména:
 • Dopravní přestupky – o těchto podrobněji viz NÍŽE
 • Přestupky proti veřejnému pořádku
 • Přestupky proti občanskému soužití
 • Přestupky proti majetku
 • Přestupky na úseku podnikání
 • Přestupek křivého vysvětlení

 
 
 
Přestupky Olomouc
 
 
 
 

Tresty

 
Za přestupek lze uložit:
 • napomenutí
 • pokuta
 • zákaz činnosti
 • propadnutí věci nebo náhradní hodnoty
 • zveřejnění rozhodnutí o přestupku

 
 

Dopravní přestupky

 
V souvislosti s obviněním ze spáchání dopravního přestupku (přestupku obecně) je nutné si uvědomit, že úmyslem správního orgánu je Vám uložit správní trest (sankci), nikoliv hledat důvody pro Vaši nevinu. V rámci přestupkového řízení je tudíž nutné detailně dohlížet na zákonnost postupu správního orgánu, hledat argumenty (v zákoně, právní literatuře či judikatuře) proti uložení sankce a pečlivě sepsat případný opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu. Nenechejte tedy nic na náhodě a kontaktujte odborníka – kontakt.

 

Způsoby řešení dopravních přestupků

 

Blokovým řízením na místě

 
Specifiky blokového řízení je:
 • přiznání spáchání přestupku
 • absence dokazování
 • uložení pokuty včetně případné ztráty bodů
 • NEMOŽNOST odvolání

 
 
 
Dopravní přestupky Olomouc
 
 
 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že přiznáním spáchání přestupku a zaplacením pokyty ztrácíte jakoukoliv budoucí možnost obrany proti danému rozhodnutí. Pokud tedy se spácháním přestupku nebo ukládanou sankcí nesouhlasíte, tak odmítněte vyřízení věci v blokovém řízení a požadujte projednání ve správním řízení.

V případě odmítnutí policie sepisuje protokol, který Vám následně dává k podpisu. Tento podepsat můžete, nicméně je důležité, co je v protokolu uvedeno. Policie si do protokolu často napíše „co potřebuje“, což činí problémy v následném správním řízení. Trvejte tedy na tom, aby v protokolu bylo uvedeno Vaše přesné vyjádření. V opačném případě protokol nepodepisujte. V případě nutnosti je možné (dle občanského zákoníku) si postup policie nahrát na záznamové zařízení (audio záznam). O tomto stačí policistu informovat, jeho souhlasu již není třeba.

 

Správním řízení (následně)

 
Podstatnou součástí správního řízení je fáze dokazování. Správní orgán musí prokázat zaprvé spáchání přestupku a zadruhé, že jste jej spáchali Vy. V opačném případě je na základě zásady v pochybnostech ve prospěch obviněného povinen rozhodout o Vaší nevinně.

V rámci správního řízení je důležitá úloha advokáta (právníka), který detailně dohlíží na zákonnost postupu správního orgánu a hledá argumenty (v zákoně, právní literatuře či judikatuře) proti uložení sankce. V případě potřeby následně pečlivě sepíše opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu.

Proti rozhodnutí správního orgánu je možné podat odvolání k nadřízenému správnímu orgánu (krajský úřad). Proti rozhodnutí nadřízeného správního orgánu je možné podat správní žalobu ke správnímu soudu (krajský soud), případě dále kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.
 
Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.