Zaručená mzda

Obsah

Jistě jste se již setkali s pojmy pracovního práva jako je minimální a zaručená mzda. O těchto dvou termínech jsme již psali v jednom z našich předcházejících článků . Dnes se podrobněji zaměříme na tzv. mzdu zaručenou. Co se pod tímto pojmem skrývá? Jak si můžete zaručenou mzdu sami vypočítat? To vše se dozvíte níže v našem článku.

Zaručená mzda

Rozdíl mezi mzdou a platem?

Ačkoliv se pojmy mzda a plat často mezi lidmi zaměňují, nelze je z hlediska práva považovat za totéž. Mzda i plat obecně jsou označením pro plnění poskytované zaměstnanci od zaměstnavatele za jím vykonanou práci.

Základním rozdílem mezi platem a mzdou je takový, že platem jsou odměňovány jen určité skupiny zaměstnanců. Těmito jsou dle § 109 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) zaměstnanci státu, krajů, obcí, státních fondů, příspěvkových organizací, školských právnických osoba zřízená Ministerstvem školství či regionálních rad soudržnosti. Zjednodušeně lze tedy říci, že „plat“ pobírají zaměstnanci státu.

Zákoník práce stanoví další rozdíl mezi platem a mzdou, a sice že plat nelze na rozdíl od mzdy poskytovat v naturální formě. Plat může zaměstnavatel vyplácet tedy pouze v penězích.

Zaručená mzda

Zaručenou mzdu upravuje zákoník práce v § 112, kde stanoví že pod pojem zaručená mzda řadíme mzdu nebo plat, za kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru.

Stejně jako institut minimální mzdy, i zaručená mzda je nástroj k ochraně zaměstnanců před nepřiměřeně nízkými mzdami nebo platy. Zaručená mzda však poskytuje ochranu pouze zaměstnancům pracovním poměru – nikoliv tedy zaměstnancům na DPP a DPČ. Ti jsou chráněni jen prostřednictvím tzv. minimální mzdy.

O co se tedy jedná? Zaručená mzda je vlastně nejnižší přípustná mzda či plat stanovený pro různé práce. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. rozděluje práce do 8 skupin a pro tyto skupiny stanoví nejnižší úroveň hodinové a měsíční mzdy.

Jednotlivé nejnižší úrovně zaručené mzdy

S účinností od 1. 1. 2022 je výše zaručené mzdy následující:

Skupina pracíNejnižší úroveň zaručené mzdy (hodinové)Nejnižší úroveň zaručené mzdy (měsíční)
1.96,40 Kč16 200 Kč
2.106,50 Kč17 900 Kč
3.117,50 Kč19 700 Kč
4.129,80 Kč21 800 Kč
5.143,30 Kč24 100 Kč
6.158,20 Kč26 600Kč
7.174,70 Kč29 400 Kč
8.192,80 Kč32 400 Kč

Skupiny prací

A jaké práce spadají do skupin prací 1 až 8?

Obecně lze práce kategorie 1 charakterizovat jako nekvalifikované práce, pro které je typická manipulační práce s předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji. Do těchto prací se řadí například pomocnice v kuchyni, montážník, pracovník pásové výroby, švadlena drobných úprav, uklízečka, doručovatel zásilek, vrátný apod. Tyto práce tedy představují první hranici zaručené mzdy.

Druhá skupina prací zahrnuje jednoduché odborné práce jako je řidič automobilů, obsluha čerpací stanice, skladník, stavební dělník nebo třeba popelář a domovník. Do prací 3. skupiny pak spadají odborné práce jako opravář elektroniky, prodavač, číšník nebo ku příkladu strojvedoucí.

Čtvrtá skupina prací představuje práce odborné specializované. Pracovníci kteří spadají do této skupiny jsou zdravotničtí pracovníci pracující pod odborným dohledem, instalatér (složitější práce), čalouník, ošetřovatel ohrožených druhů zvířat, vychovatel, mzdová účetní apod.

Do paté skupiny prací jsou zahrnuty systémové práce jako zdravotničtí pracovníci pracující bez odborného dohledu, učitelé středních škol, porodní asistentky, všeobecné sestry personalisté, řízení, údržba a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů atd.

Do prací šesté skupiny se řadí specializované systémové práce jako například psycholog ve zdravotnictví, režisér, programátor, organizátor technického provozu a další. Práce 7. skupiny jsou tvůrčí systémové práce jako třeba vysokoškolský vyučující, farmaceut, zubař, lékař nebo třeba IT expert. A do poslední 8 skupiny prací patří ty nejnáročnější práce zásadního významu jako je vědecký pracovník řešící nové vědeckovýzkumné okruhy, obchodní ředitel apod.

Jestliže Vás zajímá, do jaké skupiny prací spadá Vaše práce, můžete se podívat do demonstrativního výčtu obsaženém v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Samozřejmě není možné do přílohy obsáhnout všechny existující profese. V případě, že konkrétní práce zde není zahrnuta, musí zaměstnavatel při určování výše odměny porovnávat práci s ostatními zde uvedenými za pomocí hledisek uvedených v § 110 odst. 3 až 5 zákoníku práce, tedy dle složitosti, odpovědnosti namáhavosti práce, dle pracovních podmínek a pracovní výkonnosti. 

Zaručená mzda u zaměstnanců odměňovaných platem

Stejně jako u zaměstnanců odměňovaných mzdou, tak i v tomto případě nařízení vlády, a to č. 137/2009 Sb., rozděluje zaměstnance do skupin dle vykonávané práce. Těchto skupin je zde dvojnásobně více a jejich základní charakteristika koresponduje se skupinami, jež jsme popsali výše v odstavci. Platí zde pravidlo, že práce první skupiny prací zaměstnanců odměňovaných mzdou odpovídá prvním dvou skupinám zaměstnanců odměňovaných platem.

Rovněž i výčet obsažný v tomto nařízení č. 137/2009 Sb., je pouze demonstrativní a jestliže zde nenalezneme určitou práci, je nutné ji do pracovní skupiny zařadit na základě porovnání.

Zaručená mzda: účel

Účelem zaručené mzdy je jak jsme jíž výše uvedli ochrana zaměstnance v pracovním poměru. Institut zaručené mzdy se ale neuplatní u zaměstnavatelů, u kterých působí organizace nebo u kterých došlo k uzavření kolektivní smlouvy, popř. pokud uzavřená kolektivní smlouva obsahuje ujednání o mzdách. Důvodem je, že tyto zmíněné prostředky již slouží ochraně zaměstnance.

U zaměstnanců, kteří jsou odměňování platem, se ochrana prostřednictvím zaručené mzdy uplatní bezvýjimečně.

Zaručená mzda: návod

Jestliže Vás zajímá, v jaké výši se tento rok pohybuje Vaše zaručená mzda, postupujte následovně.

Zaprvé je nutné zařadit Vaši práci do pracovní skupiny, takže pokud jste zaměstnancem pobírajícím plat, nahlídněte do přílohy k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., pokud zaměstnancem pobírajícím mzdu do přílohy k nařízení vlády č. 137/2009 Sb. Svoji práci se pak pokuste přirovnat k pracím, které jsou zde uvedeny. Po přiřazení své práce do pracovní kategorie pak stačí nahlédnout to tabulky, která je výše v tomto článku uvedena a výši své zaručené mzdy máte zjištěnou!

Související odkazy:

Pracovní právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE