Zájezd – práva a povinnosti

Obsah

V poslední době zažíváme poměrně velké rozvolnění vládních opatření. Lidé si tak mohou dovolit znovu vyjet do zahraničí, popřípadě podniknout dovolenou v tuzemsku. V létě zkrátka nikdo nechce sedět doma. Možnosti jsou dvě. Vyrazit na dovolenou lze na vlastní odpovědnost či uzavřít s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu. O právech a povinnostech cestovních kanceláří a jejich zákazníků, spotřebitelů, se dozvíte více v následujícím článku.

Zájezd

Právní úprava

Základ a naprostou většinu právní úpravy zájezdu nalezneme v ustanovení § 2521 a následujících občanského zákoníku. Co je však podstatnější, již ze samotné povahy věci se předpokládá, že takovou smlouvu bude uzavírat v naprosté většině případů fyzická osoba s právnickou. Fyzická osoba v podobě konečného zákazníka a právnická osoba v podobě cestovní kanceláře. Z toho důvodu je třeba vzít v potaz taktéž právní úpravu ochrany spotřebitele zakotvenou v občanském zákoníku. Dle příslušných ustanovení občanského zákoníku se smlouvou o zájezdu pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit celkovou cenu. Poměrně důležitou informací je rovněž fakt, že zájezd je soubor služeb cestovního ruchu.

Forma uzavření

Sjednaná smlouva o zájezdu nemusí mít písemnou podobu. Zákon v tomto ohledu pouze ukládá povinnost pořadateli zájezdu bezprostředně po uzavření smlouvy vydat zákazníkovi potvrzení o uzavření smlouvy o zájezdu. Touto povinností je tedy zákazník chráněn vůči možnému zneužití práva ze strany pořadatele zájezdu. Pokud však smluvní strany smlouvu uzavřou fyzicky, nikoliv online, musí být poskytovatel zájezdu připraven na místě předložit smlouvu o zájezdu na požádání zákazníkovi. V praxi však naprostá většina kanceláří vždy předkládá smlouvu o zájezdu, nehledě na požadavek ze strany zákazníka.

Zvýšení ceny zájezdu a změna závazku ze smlouvy, vady zájezdu

Z důvodu ochrany ekonomických zájmů může pořadatel v zákonem stanovených podmínkách stanovit po uzavření smlouvy vyšší cenu zájezdu. Takovými důvody jsou zvýšení:

  • ceny za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie,
  • daně, jakéhokoli dodatečného obdobného peněžitého plnění nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, nebo
  • směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu.

Pořadatel však cenu zájezdu může zvýšit pouze pokud byl ujednán způsob výpočtu cenových úprav či pokud si to strany výslovně sjednaly. Pořadatel může rovněž měnit uzavřenou smlouvu. To však pouze za podmínky, že si to vyhradil přímo ve smlouvě o zájezdu a jde-li o nepodstatnou část smlouvy. Další podmínkou je tuto změnu oznámit zákazníkovi v písemné podobě. Takových změn tedy bude a je v praxi velmi nízký počet. O vadách zájezdu, možnosti slevy ze zájezdu i frankfurtské tabulce jsme Vás informovali dříve. Článek je k dispozici zde: https://akpytela.cz/clanky-articles/vady-dovolene/.

Odstoupení od smlouvy o zájezdu

Občanský zákoník poskytuje oběma smluvním stranám možnost odstoupit od sjednané smlouvy o zájezdu. V souladu s výše uvedeným však opět spíše straní zákazníkovi. Zákazník totiž může odstoupit od smlouvy o zájezdu kdykoliv. Zákon zde stanoví jedinou podmínku, kdy tak musí učinit ještě před zahájením zájezdu. Pořadatel může odstoupit pouze pokud

  • počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a pořadatel oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než
    • dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní,
    • sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní,
    • čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny

Speciální důvod odstoupení od smlouvy o zájezdu spočívá v tom, že objednateli brání ve splnění povinností ze smlouvy nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a toto zrušení oznámil zákazníkovi před zahájením zájezdu. Se zrušením zájezdu se pojí také další nepříjemná skutečnost, jíž je úpadek cestovní kanceláře. O pojištění cestovních kanceláří proti úpadku jsme Vás taktéž informovali zde: https://akpytela.cz/clanky-pojisteni-cestovni-kancelare-proti-upadku/.

Náhrada škody

Náhrada škody při zájezdu je rovněž v občanském zákoníku upravena. Pořadatel zájezdu odpovídá při plnění smlouvy plně i za to, pokud jednotlivé součásti smlouvy plní za něj třetí osoba (např. horský průvodce). K náhradě škody zákazníkovi přísluší i újma za narušení dovolené, byl-li zájezd podstatně zkrácen či zmařen.

Závěrem

Právní úprava zájezdu značně straní zákazníkovi, ať už v podobě možnosti odstoupení či náhradě škody. Při posuzování skutečností vyplývající ze smlouvy o zájezdu musíme vzít v úvahu, že zákazník je stále v pozici spotřebitele. Přesto mají cestovní kanceláře smlouvy o zájezdu brilantně právně ošetřené či zákazníka jednoduše odbydou, ačkoliv je právo právě na straně zákazníka. Jestliže se do takové situace dostanete, lze jen doporučit vyhledat advokáta, který Vaše zákonné nároky s Vámi probere, posoudí a případně vůči pořadateli zájezdu uplatní.

Cestovní kanceláře jsou sdruženy v rámci Asociace cestovních kanceláří. Zde najdete další informace.

PODĚLTE se o Váš NÁZOR na danou věc. Jakákoliv zpětná vazba je vítána 👍🙂

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE