Náhrada za zájezd – neuskutečněný (covid)

Obsah

V předchozím článku, který jsme publikovali krátce po vyhlášení nouzového stavu v důsledku pandemie COVID – 19 (na portále epravo.cz: https://www.epravo.cz/top/clanky-ruseni-zajezdu-v-dusledku-sireni-koronaviru-110922.html), jsme se věnovali tomu, zda mají zákazníci cestovních kanceláří nárok na vrácení zaplacených záloh a zda má cestovní kancelář nárok po zákaznících, kteří byly v důsledku koronaviru nuceni své zájezdy zrušit nebo je ruší s předstihem z určité opatrnosti a obavy z nebezpečí nakažení i v případě, že se opět hranice otevřou, požadovat diskutované stornopoplatky. V tomto článku pojednáváme o tom, zda Vám náleží náhrada za zájezd.

Náhrada za zájezd

Uběhl již další měsíc, kdy se ČR stejně jako většina světa potýká se šířením nákazy virem COVID – 19 a kromě jiných záležitostí, které má nyní vláda na starost v této těžké době samozřejmě nestojí mimo její zorné pole ani problémy, jež v důsledku zavření hranic ČR postihly v hojné míře také odvětví cestovního ruchu.

Náhrada za zájezd (covid)

Situace je nyní řešena návrhem zákona, který Sněmovna schválila v noci ze čtvrtka 9. 4. na pátek 10. 4. 2020. Jedná se o zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu, který by se měl aplikovat na všechny zájezdy s termínem uskutečnění od 20. února 2020 do 31. srpna 2020.

Tento návrh zákona hovoří v § 3 o tzv. ochranné době, kdy o tuto dobu se odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, jestliže tento peněžitý dluh vznikl pořadateli zájezdu v důsledku odstoupení od smlouvy o zájezdu podle § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. Tato ochranná doba počíná běžet dnem, kdy pořadatel zájezdu doručí zákazníkovi poukaz na zájezd a končí dnem 31. srpna 2021.

Vedle ochranné doby se v návrhu zákona zavádí i náhrada za zájezd v podobě poukazu na zájezd.

A co to ten poukaz na zájezd je? Jak má vypadat? Má možnost jej zákazník odmítnout? Nebo co když jej nestihne zákazník využít nebo pořadatel jej nenabídne?

Poukaz na zájezd je listina vystavená v písemné podobě, buďto z vůle pořadatele zájezdu, zákazníkovi za jeho neuskutečněný zájezd v termínu od 20. února 2020 do konce 31. srpna 2020 v hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, nebo na žádost zákazníka. V elektronické podobě může být poukaz vystaven také, ale jen v případě, že původní smlouvy o zájezdu byla uzavřena elektronicky nebo s tím zákazník vyslovil souhlas.

Náležitosti poukazu

Náhrada za zájezd ve formě poukazu. Minimální obsahové náležitosti takovéhoto poukazu musí být:

  1. peněžní částka odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za zájezd
  2. obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení pořadatele, jeho identifikační číslo osoby adresu sídla a
  3. datum začátku a konce platnosti poukazu na zájezd.

Poukazy musí být chráněny zárukou pro případ úpadku cestovní kanceláře. Poukaz musí obsahovat náhradní zájezd stejné nebo vyšší jakosti, než byl původní zájezd. Pozor je třeba si dát v případě, že je navrhovaný náhradní zájezd vyšší jakosti, neboť za takovýto zájezd je zákazník povinen zaplatit rozdíl v ceně. Ale pouze v případě, že pořadatel zákazníkovi nabídl současně také zájezd stejné jakosti a zákazník této nabídky nevyužil.

Odmítnutí a nenabídnutí poukazu či jeho nevyužití a náhrada za zájezd

Vymezené skupiny osob mají právo poukaz odmítnout, mezi tyto osoby patří jmenovitě:

  • držitel průkazu ZTP/P,
  • osoba vedená jako uchazeč o zaměstnání,
  • těhotné, osoby čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou,
  • osoba starší 65 let
  • osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě,
  • zaměstnanec, který nemohl nejméně po 30 dnů vykonávat práci pro překážky na straně zaměstnavatele
  • a také školy a školská zařízení, jenž jsou v vedeny v příslušném rejstříku.

Ochranná doba u těchto osob, končí oznámením odmítnutí poukazu pořadateli zájezdu.

Jiná situace bude v případě, že pořadatel zákazníkovi náhradní zájezd nenabídl, přesto že o něj zákazník pořadatele požádal. V takovém případě ochranná doba skončí uplynutí 30 dnů ode dne kdy zákazník pořadatele požádal o nabídku náhradního zájezdu. Pokud by zákazník zůstal nečinný a pořadatele nepožádal o náhradní zájezd nebo nevyužil poukaz, je povinen pořadatel zákazníkovi vrátit mu veškeré jím uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

Závěr

Související odkazy:

Náhrada škody

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE