Smlouva o dílo

Obsah

Smlouva o dílo patří mezi nejčastěji uzavírané smlouvy. Potřebujete postavit dům, zrekonstruovat či opravit byt, vytvořit webové stránky nebo software? Pak je přesně pro Vás smlouva o dílo vhodná. Nyní se podíváme na základní náležitosti, na kterých by se smluvní strany měly dohodnout při uzavírání smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo

Předmět smlouvy o dílo

Smlouva o dílo je uzavírána mezi zhotovitelem a objednatelem. Její základní úpravu nalezneme v občanském zákoníku. Tato smlouva v zásadě nemusí mít písemnou formu. Ale je rozhodně doporučována už jen pro případné budoucí řešení komplikací a sporů. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele. Objednatel se naopak zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílem se rozumí nejen zhotovení určité věci. Ale například i údržba, oprava či úprava věci. To se týká i stavby. Jak již bylo zmíněno, může se jednat i o vytvoření softwaru, webových stránek či videa. Ve všech případech je vhodné specifikovat předmět díla dostatečně určitě. Zejména jeho případné specifické vlastnosti. Díky dostatečné specifikaci předmětu díla lze rovněž předejít následným sporům při předání, zda dílo skutečně odpovídá předchozímu ujednání smluvních stran, či nikoli.

Další náležitosti smlouvy o dílo

V rámci písemné formy smlouvy je důležité dostatečně určit smluvní strany. Tedy objednatele a zhotovitele. V případě fyzických osob nejlépe uvést jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Pakliže se jedná o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu, je vhodné uvést sídlo a identifikační číslo.

Nemělo by chybět ani určení místa plnění. S ohledem na to, o jakou věc se jedná a zda je toto dílo zhotovováno například na pozemku objednatele, se může lišit doba přechodu vlastnického práva k věci na objednatele. Důležitý ujednáním je pak i termín realizace díla. V souvislosti s termínem realizace je vhodné dohodnout i postup při prodlení se zhotovením věci nebo s jejím převzetím ze strany objednatele.

Cena díla

Další náležitostí smlouvy je cena díla. Cena díla nemusí být ve smlouvě určena zcela přesně. Postačí, když se alespoň dohodne způsob jejího určení. Tím může být například hodinová sazba nebo cena stanovená rozpočtem. Tato podmínka je naplněna, i když se cena určí odhadem. Tzn. „Bude to stát asi 1.000, – Kč.“. V takovém případě se počítá s určitou odchylkou od původně dohodnuté ceny. Nemůže se však jednat o její podstatné překročení. Nepodstatné překročení ceny se vždy posuzuje i s ohledem na konkrétní vlastnosti předmětu díla. V zásadě je však nepodstatným překročením rozmezí 10-20 % od původní ceny. Nepodstatné překročení není třeba předem objednateli hlásit. Opačným případem je podstatné překročení ceny díla, které je nutno oznámit zhotovitelem bez zbytečného odkladu, jakmile zjistí, že cena bude překročena. Objednatel má zároveň právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy o dílo, pokud s novou cenou nesouhlasí.

Pokud si strany cenu díla vůbec neujednají, bude platit cena za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.

Kdy je dílo provedeno?

Dílo je řádně provedeno, jeli dokončeno a předáno. Dokončením se má obecně na mysli, že dílo slouží svému účelu. Pro tyto účely se mohou provést i zkoušky, kdy se předvedou vlastnosti díla a jak celkově dílo „funguje“. K předání díla může dojít tzv. s výhradami nebo bez výhrad objednatele. Výhrady bude mít objednatel při předání za situace, kdy jsou na věci přítomny zjevné vady. A to vady, které zhotovitel postřehne při obvyklé prohlídce věci „na první pohled“ a může je ihned vytknout zhotoviteli. Pokud se jedná o ojedinělé drobné vady, které v zásadě nebrání funkčnosti díla nebo v užívání díla podstatným způsobem neomezují, pak objednatel nemůže odmítnout převzít dílo, ačkoli měl vůči němu výhrady.

Vytknutí vad dle smlouvy o dílo

Jak již bylo naznačováno, objednatel dílo nemusí převzít v momentě, kdy dílo trpí vadami, tedy neslouží svému účelu nebo nebylo řádně objednateli předvedeno. Obecně má dílo vadu, jestliže neodpovídá smlouvě. Proto je nutné ve smlouvě o dílo dostatečně stanovit účel zhotovovaného díla, aby následně mohlo dojít k co nejjednoznačnějšímu posouzení, zda dílo skutečně má či nemá vady.

Pokud zjistí objednatel vadu až po předání, musí jí oznámit bez zbytečného odkladu zhotoviteli potom, co vadu zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl. Nejpozději lze namítnout vadu do dvou let od předání díla, jinak může zhotovitel namítnout, že právo z vadného plnění objednatel uplatňuje opožděně.

V případě skryté vady u stavby je tato lhůta prodloužena na pět let, opět je ale nutné vytknout vadu bez zbytečného odkladu potom, co jí objednatel zjistí. Jestliže je objednatel zároveň spotřebitelem a projeví se vady u stavby v průběhu dvou let od převzetí, má se za to, že stavba byla vadná už při převzetí.

Pozor však na případy, kdy si sám objednatel zvolí dozor nad stavbou nebo osobu, která provede stavební dokumentaci. Pokud zhotovitel prokáže, že vada stavby byla způsobena v důsledku této stavební dokumentace nebo selhání dozoru, pak se zprostí jakýchkoli povinností z vad stavby.

Jestliže vadné plnění zhotovitele bylo nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pakliže se jednalo o podstatné porušení smlouvy, má vedle výše uvedených práv objednatel současně právo na odstoupení od smlouvy.

ZÁVĚR

Výše uvedené náležitosti smlouvy o dílo jsou pouze základním přehledem, které by měla každá smlouva obsahovat. Vedle toho si mohou smluvní strany stanovit i další náležitosti, jako je například smluvní pokuta za nedodržení ujednaných podmínek. V ostatních záležitostech a situacích, které mezi zhotovitelem a objednatelem v budoucnu nastanou a ve smlouvě o dílo nebyly specifikovány, se podpůrně řídí občanským zákoníkem.

Pokud si nevíte rady se sepisem smlouvy o dílo, pak neváhejte a využijte právní pomoci ze strany odborníka u nás v advokátní kanceláři.

Identifikaci nemovité věci, pokud se smlouva o dílo této týká, najdete v rámci Nahlížení do katastru nemovitostí.

Související odkazy:

Smlouva o dílo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE