Rozvod dohodou

Obsah

Co znamená rozvod dohodou?

Do naší kanceláře přišla po zralé úvaze paní K. Ta se rozhodla po 17-ti letech ukončit manželství se svým manželem rozvodem. Pokud manželé dospějí k závěru, že ukončí své manželství rozvodem, mají v podstatě 2 možnosti. Ty uvádí ustanovení § 755 a § 757 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen NOZ).

  1. rozvod nesporný neboli dohodou či smluven
  2. rozvod sporný
Rozvod dohodou

Paní K přišla k nám do kanceláře se sdělením, že s manželem se na všem dohodli. To, že se paní K se svým manželem dohodla, že chtějí rozvod dohodou ještě neznamená, že jej také mohou absolvovat. A to proto, že NOZ v ust. § 757 vymezuje základní podmínky, kdy lze k rozvodu dohodou přistoupit.

Základní podmínky pro rozvod dohodou:

  • manželství trvalo alespoň 1 rok
  • manželé spolu nežijí alespoň 6 měsíců
  • písemná dohoda ohledně vypořádání majetku, bydlení, popř. výživného
  • písemná uzavřena dohoda ohledně nezletilých dětí
  • tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství; v tomto případě rozvodu se nezjišťuje, ale bere se za daný

Na čem všem se museli v rámci jednotlivých dohod shodnout a co vše je vlastně k takovémuto rozvodovému řízení potřeba lze shrnout ve třech níže uvedených krocích:

  • Návrh o rozvod manželství
  • Dohoda o dětech
  • Dohoda o majetku

Krok 1 Návrh o rozvod manželství

Základní listina, kterou bude paní K potřebovat od nás vypracovat je samotný návrh na rozvod manželství. Tento je adresován příslušnému okresnímu soudu, kterým je soud určený v prvém případě podle posledního společného bydliště manželů. Zde najdete seznam soudů.

V návrhu samotném je potřeba uvést, kdy a kde bylo uzavřeno manželství, kdy tato skutečnost se taktéž soudu dokládá pomocí oddacího listu. Následuje obecně důvody rozluky manželů. Jelikož mluvíme o rozvodu dohodou nesmí chybět zmínka o tom, že ohledně úpravy poměrů k nezletilým dětem se manželé dohodly. Tato skutečnost se soudu předkládá samostatným návrhem na schválení dohody o úpravu poměrů k nezletilým dětem, jehož obsahem je samotné znění dohody rodičů (manželů).

Dále je nutno uvést a taktéž doložit soudu společně s návrhem dohodu ohledně uspořádání majetku, bydlení a výživného pro dobu po rozvodu. Zde je nutno upozornit, že na této dohodě je NUTNÝ úředně ověřený podpis manželů.

Tento návrh může podat na soud a podepsat jeden z manželů. Nebo jej mohou podepsat oba manželé a podat jej na soud jako tzv. návrh s společný. Fakticky však u společného návrhu postačí, když jej na soud doručí jeden z podepsaných manželů.

Krok 2 Dohoda o dětech

Tato dohoda se týká pouze manželů, jejichž děti při podání návrhu na rozvod nedovršily 18 let věku. Naše klientka paní K, měla v době podání návrhu na rozvod manželství již zletilého syna a nezletilou dceru, která však měla mít za několik měsíců 18. Jak to vyřešit v tomto případě?

Rozvod dohodou a zletilé dítě

V tomto případě paní K nemusí ve vztahu ke zletilému synovi uzavírat s manželem jakoukoli dohodu ohledně jeho péče, výživného a kontaktu s ním. Tento je již zletilý. Tudíž pokud by byl důvod pro stanovení výživného z důvodu jeho nezaopatřenosti (např. by byl student či invalida) musel by si o výživné u rodičů zažádat sám svým samostatným návrhem o výživné zletilého.

Rozvod dohodou a nezletilé dítě

Situace je však jiná v případě jejich skoro zletilé dcery. Ohledně ní musí paní K i s manželem uzavřít dohodu ohledně toho komu bude svěřena do péče, zda do péče střídavé či do péče výlučně jednomu z rodičů. Dále musí dohoda obsahovat ujednání ohledně výše měsíčního výživného, které má pokrývat výdaje nezletilých dětí na základní potřeby jako stravu, bydlení, ošacení, obutí, ale také studium a volnočasové aktivity. Poslední, co v dohodě může, avšak nemusí být upraveno je úprava styku rodiče s nezletilým dítětem, kdy standardně bývá styk, v případě svěření dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů, upraven s rodičem, jenž nemá dítě v péči stanoven na víkend 1x 14 dní a dále bývají pokryty prázdniny ať už letní, zimní či Velikonoční.

POZOR nově se připravují nové doporučující tabulky výživného, které vytváří ministerstvo spravedlnosti, které budou lépe reflektovat příjmy rodičů a budou více odpovídat potřebám dětí v dnešní době než dětem před 60 lety, kdy byly doposud používané tabulky, vytvořeny.

Tuto dohodu nestačí na soud spolu s návrhem o rozvod manželství zaslat, nýbrž tato dohoda musí být schválena okresním opatrovnickým soudem, ve smyslu toho, zda dohoda uzavřená mezi rodiči odpovídá zájmům dítěte. Je třeba tedy nejen poslat znění dohody, ale nutno je přiložit rodné listy dětí či rozhodnutí o osvojení dítěte. Soud poté rozhoduje rozsudkem, kterým schvaluje dohodu rodičů, a v takovém případě není možno použít opravný prostředek – Odvolání.

Krok 3 Dohoda o majetku

Tak jak je, zde pracovně krok 3 nazván, je zjednodušené, ve skutečnosti se jedná o dohodu ohledně majetku náležející do společného jmění manželů, bydlení a popřípadě výživného manžela.

Společné jmění manželů zkráceně SJM

Jedná se o vše, co manželé nabyli za trvání manželství, zde spadají, jak aktiva (nemovitosti, cennosti, úspory, dluhopisy akcie), tak pasiva (dluhy, úvěry, nedoplatky na energiích apod.). Standardně se zde vypořádávají i některé předměty spadající do společného vybavení domácnosti jako např. gauč, lednice, televize apod., ale také lyže či kola.

Bydlení

V dohodě se musejí manželé domluvit, kdo a do kdy se odstěhuje a odhlásí si trvalé bydliště ze společné domácnosti, pokud tak však již neučili před rozvodem manželství. Pokud ano, tuto skutečnost do dohody pouze poznamenají.

Rozvod dohodou a výživné

Co se týče výživného může, ale nemusí být mezi manželi dohodnuto.

POZOR podpisy na této dohodě musí být úředně ověřeny.

Dohoda se poté přikládá k samotnému návrhu na rozvod manželství, spolu s výše uvedenými listinami.

3 kroky, ale jen 2 soudní řízení a 2 jednání

Možná se ptáte, kolik jednání u soudu budu muset absolvovat a je má přítomnost nutná, když jsme dohodnuti?

V ideálním, a tedy i námi uváděném případě výše popsaném, kdy dojde k uzavření dohod s manželem proběhnou 2 soudní řízení u nichž je Vaše přítomnost nutná, a to i v případě, že máte právního zástupce.

Jako první proběhne řízení tzv. opatrovnické, tedy o schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Následně bude nařízeno klasické civilní řízení o rozvod manželství. Kdy tato jednání neprobíhají v jednom dni, ale standardně cca v rozestupu 1-3 měsíců.

Ohledně schválení dohody o vypořádání majetku a bydlení a výživného manžela se jednání nekoná, tato skutečnost, že se manželé dohodly se pouze dokládá samotnou dohodou s úředně ověřenými podpisy, jak bylo uvedeno výše.

Závěr

Soudní poplatek se v případě rozvodu dohodou hradí pouze za podání návrhu o rozvod manželství ve výši 2.000Kč. Za podání návrhu na schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem se soudní poplatek nehradí.

Závěrem je třeba jen shrnout, že rozvod nesporný neboli dohodou je nejlepší, nejrychlejší variantou, která v této osobní věci ušetří nejen čas a peníze, ale též Vaše psychické zdraví.

Související odkazy

Rozvod (rozvodový právník)

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE