Právo vstupu do lesa a krajiny

Obsah

V běžném životě zcela pravidelně využíváme práva volného vstupu na cizí pozemky, aniž jsme si toho vědomi. Může se jednat o naprosto běžnou návštěvu lesa, nebo procházku mimo intravián obce. V tomto článku so podrobněji popíšeme právo vstupu do lesa a krajiny.

Právo vstupu do lesa a krajiny

Právo vstupu do krajiny

Zákon č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“) v § 36 odst. 2 upravuje právo vstupu na pozemek následovně: „Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.“

Z citovaného ustanovení vyplývá, že právo vstupu na cizí pozemek se odvíjí od vlastnického režimu předmětného pozemku. Veřejné užívání se zaručuje pouze pro pozemky, které se nacházejí ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby. Stát, obec nebo jiná právnická osoba tudíž nemusí být nutně vlastníkem předmětného pozemku. Postačí, pokud pozemek užívá na základě nájemní, popřípadě pachtovní smlouvy. Naopak z veřejného užívání jsou vyloučeny pozemky ve vlastnictví fyzických osob.

Bez ohledu na vlastnický režim jsou z veřejného užívání zcela vyloučeny zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice a pozemky určené k faremním chovům zvířat.

Veřejné užívání je podstatně omezeno u orné půdy, louky a pastviny. Na tyto pozemky nelze vstupovat v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka.

Povinnosti vlastníka a cizích osob

S volným vstupem do krajiny jsou spojeny povinnosti vlastníků předmětných pozemků. Tito nesmí volnému vstupu na pozemek bránit. ZOPK ukládá vlastníkům pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného přístupu, aby v případě oplocování či jiném ohrazování pozemku zajistili na vhodném místě průchod. Může se jednat např. o umístění neuzamykatelné brány v plotě.

Osoby, které vstupují na cizí pozemek jsou povinny počínat si tak, aby nezpůsobily na cizím pozemku škodu. Zpravidla tudíž nebude možné, aby návštěvník poškozoval vegetaci na pozemku, pohyboval se mimo vyznačenou stezku apod. Rovněž musí být pamatováno na to, že právo se vztahuje na průchod, nikoliv průjezd. Cizí pozemky tudíž nelze používat k přepravě vozidly či jinými dopravními prostředky.

Právo vstupu do lesa

Zvláštní právní úpravu na cizí pozemek upravuje zákon č. 289/1995, o lesích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“). Dle § 19 odst. 1 lesního zákona má každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

Závěr

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy si nejste jisti ohledně oprávnění užívat konkrétní pozemek, popřípadě do Vašeho práva k pozemku někdo neoprávněně zasahuje, anebo naopak v přístupu na pozemek neoprávněně brání, neváhejte a využijte právní pomoci naší advokátní kanceláře.

Související odkazy

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE