Odstranění vraku vozidla

Obsah

Na naši advokátní kancelář se obrací stále více klientů, kteří si nevědí rady s odstaveným vozidlem, které stojí na místě několik let a je určitým způsobem poškozené. Typicky je vozidlo bez registrační značky, s nedostatkem vzduchu v pneumatikách, bez zpětných zrcátek odstavené na parkovišti případně úplně mimo komunikaci. Jak postupovat při odstranění vraku vozidla?

Dne 6. 4. 2021 JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát poskytl reportérovi portálu Denik.cz komentář na téma „autovraků“: https://www.denik.cz/z_domova/autovraky-obce-zakon-urady-20210405.html

odstranění vraku vozidla

Možnosti odstranění vraku vozidla

První možnost odstranění vraku vozidla

Odstranění předmětného vozidla je možné na základě několika právních předpisů dle konkrétních okolností. První a nejsnadnější možností je odstranění vozidla, který tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích. V případě, kdy je vozidlo nejen vrakem, ale je hlavně zaparkované v rozporu s pravidly silničního provozu, vozidlo tvoří překážku a vlastník vozidla je povinen jej odstranit. Neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklady vlastník pozemní komunikace. O tomto postupu rozhoduje policista nebo strážník obecní policie.

Druhá možnost odstranění vraku vozidla

Další možností je odstranit vozidlo při porušení zákazu odstavovat silniční vozidla, která jsou pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Nicméně nám právní předpisy poskytují značně neurčitou definici vraku vozidla. V souvislosti s tímto ustanovením vyvstává mnoho problémů, jelikož opravdu není zřejmé, jaké vozidlo za vrak zákon o pozemních komunikacích považuje. Za zjevně nezpůsobilé vozidlo se bude zajisté jednat v situaci, kdy vozidlu chybí kola, motor (např. po dopravní nehodě). Dle judikatury soudů lze za autovrak považovat vozidlo, u kterého je patrná kumulace závad.

Konkrétní hranici mezi vozidlem provozuschopným a vozidlem nezpůsobilým pro provoz na pozemní komunikaci není možné paušalizovat. A je proto potřeba vyžadovat odborné vyjádření u každého případu. V případě, že dospěje příslušný správní úřad k závěru, že se o vrak skutečně jedná, je v souladu s ustanovením zákona o pozemních komunikacích povinen majitel vraku na výzvu vlastníka místní komunikace (kterým bývá nejčastěji obec) vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. V případě, kdy není jasné, kdo je vlastník vozidla, je potřeba zveřejnit výzvu k odstranění vraku v místě obvyklém. Ve výzvě musí být dostatečně specifikováno o jaké vozidlo se jedná a kde se v momentální době nachází. Dále v této výzvě musí být stanovena lhůta pro odstranění vraku, která nesmí být kratší, než 2 měsíce. Následně může vlastník komunikace vrak odtáhnout a ekologicky zlikvidovat. Náklady následně může vymáhat po vlastníku vozidla.

Třetí možnost odstranění vraku vozidla

Třetí možností je situace, kdy je vozidlo vlastníkem umístěno na nevhodném místě, které ohrožuje životní prostředí. V takovém případě se postupuje dle zákona o odpadech. Vlastník vozidla je povinen v situaci, kdy se zbavuje autovraku, předat autovrak pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Před jeho předáním je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.
 
V případě, že výše zmíněnou povinnost poruší, může obecní úřad bezodkladně na náklady jeho vlastníka přemístit vozidlo na vybrané parkoviště. A informaci o umístění vozidla na vybrané parkoviště zveřejnit na své úřední desce.
 
Po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od zveřejnění informace na úřední desce se má za to, že vozidlo je autovrak a obecní úřad může autovrak předat provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Závěr

Související odkazy:

Přestupky

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE