Jak si obstarat stavební povolení?

Obsah

Jednoduchá otázka, avšak poněkud složitější odpověď. Získání stavebního povolení totiž není otázka několika hodin či pár dní. Naopak připravte se na to, že vyřízení nezbytných podmínek pro jeho získání zabere poměrně hodně času.

Jak si obstarat stavební povolení?

Stavební povolení 

Stavební zákon stanovuje, že stavební povolení je třeba pro všechny stavby, u nichž není určeno, že jej zapotřebí není. Za tímto účelem stavební zákon definuje stavby velkého rozsahu, pro něž je třeba, aby stavebník měl stavební povolení od stavebního úřadu. Dále rozlišuje stavby malého rozsahu, u nichž stačí takovou stavbu stavebnímu úřadu pouze ohlásit. Konečně jsou zde uvedeny také pouhé terénní úpravy, zařízení a udržovací práce. Pro terénní úpravy, zařízení a udržovací práce není vyžadováno ani stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Těmto jednotlivým institutům budou věnovány samostatné články.

Žádost o stavební povolení

Žádost musí obsahovat základní náležitosti v souladu se správním řádem. Bude se proto jednat zejména o:

 • identifikační údaje stavebníka a pozemku
 • základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění,
 • údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět,
 • vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti;
 • u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.

K žádosti o stavební povolení musí být dále připojena požadovaná dokumentace k posouzení této žádosti, a sice:

 • výpis z katastru nemovitostí o tom, že stavebník je vlastníkem nemovitosti,
 • není-li stavebník vlastníkem pozemky, souhlas vlastníka pozemku nebo souhlas společenství vlastníků jednotek,
 • projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury (plyn, elektřina apod.)
 • závazná stanoviska příslušných orgánů
 • územní rozhodnutí, jestliže je v daném případě zapotřebí

Stavební povolení je třeba podat u příslušného stavebního úřadu – tady je seznam stavebních úřadů.

Jakou dobu trvá vydání stavebního povolení?

Obecně lze říci, že stavební zákon stanovuje na vyřízení žádosti šedesát dní, resp. ve složitějších případech 90 dní. Praxe však hovoří zcela jinak, kdy celková doba vyřizování stavebního povolení se pohybuje okolo šesti měsíců s ohledem na složitost řízení. Toto je způsobeno zejména tím, že než je podána žádost na příslušný stavební úřad, je zapotřebí mít v souladu s výše uvedeným zpracovánu veškerou potřebnou dokumentaci. Vyžadovaná vyjádření jednotlivých subjektů a rovněž zpracování projektové dokumentace může celé řízení značně prodloužit. Zároveň je zapotřebí na tomto místě konstatovat, že lhůty, kdy stavebník čeká na závazná stanoviska příslušných orgánů, se do šedesáti denní lhůty nezapočítávají.

Náklady na získání stavebního povolení

Za získání nelze určit jednu konkrétní částku, nicméně nebude se jednat úplně zanedbatelnou částku. Cena bývá dohledatelná v sazebníku jednotlivých příslušných stavebních úřadů. S určitostí lze proto odhadnout pouze správní poplatky. Ty se pohybují v závislosti na složitosti věci v rozmezí od 500 Kč až do 10.000 Kč u těch komplikovanějších. Tento výčet nákladů není konečný a s ohledem na konkrétní případ je zapotřebí připravit se i na další náklady např. geodetické zaměření nebo výpis z příslušného katastru nemovitostí.

Závěr

Související odkazy:

Správní právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE