Prohlášení za nezvěstného a za mrtvého

V naší praxi jsme se taktéž setkali s případem, kdy se stalo, že nějaká osoba „zmizela“, tj. opustila své bydliště a nikdo nevěděl, kde se nachází. Přičemž neexistovaly důvody pochybovat o tom, že je tato osoba stále naživu. V praxi se může jednat o „zmizení“ bez vůle této osoby (při tragické události), či z její vůle (s cílem vyhnout se […]

Předběžné prohlášení

Nápomocí při rozhodování jsme se zabývali v jednom z minulých článků. Nyní se podíváme na další podpůrné opatření při narušení schopnosti právně jednat, a tím je tzv. předběžné prohlášení. Co je předběžné prohlášení Předběžné prohlášení upravené v § 38 a násl. občanského zákoníku je fakticky preventivní projev vůle osoby, která v budoucnu očekává vlastní nezpůsobilost. Nezpůsobilost do budoucna […]

Určení otcovství

V rámci určení mateřství je definice v občanském zákoníku poměrně prostá a jasná. Matkou dítěte je žena, která jej porodila. Složitější situace mohou nastat při určování otcovství, a proto jsou rozhodně častějším předmětem soudních sporů oproti určování mateřství. A jak konkrétně se určuje otcovství? Na to se v tomto článku společně podíváme. V případě určení otcovství existují tři základní […]

Bydlení manželů po zániku manželství

Na naši advokátní kancelář se obracejí klienti s žádostí o pomoc ve věci rozvodu manželství. Samotným jednáním o rozvod manželství, případně o úpravu poměrů k nezletilým dětem, však nic nekončí. Na zánik manželství se nabalují další skutečnosti, které si mnoho klientů v první řadě nepřipouští. Typickým příkladem je bydlení manželů a otázky klientů o tom, kdo bude v bytě […]

Péče o dítě

Péče o dítě je jedním z práv a zároveň povinností přirozeně vyplývajících z rodičovství a s ním související rodičovské odpovědnosti. Rodiče žijící s dětmi ve stejné domácnosti zpravidla právní problémy spojené s péči o dítě řešit nebudou. Avšak problematičtější situace nastává v případě rodičů, kteří se rozvádějí a vyvstane potřeba se otázkou péče o dítě zabývat. Právní úprava týkající se péče […]

Vyživovací povinnost

Právo rozlišuje několik druhů vyživovacích povinnosti, a to mezi manželi, mezi rodiči a dětmi nebo i mezi širším okruhem příbuzných. Za jakých podmínek vznikají jednotlivé vyživovací povinnosti? Vyživovací povinnost mezi manželi Podle § 667 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost, a to v rozsahu který […]

Rozvod dohodou

Co znamená rozvod dohodou? Do naší kanceláře přišla po zralé úvaze paní K. Ta se rozhodla po 17-ti letech ukončit manželství se svým manželem rozvodem. Pokud manželé dospějí k závěru, že ukončí své manželství rozvodem, mají v podstatě 2 možnosti. Ty uvádí ustanovení § 755 a § 757 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v […]

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů představuje označení pro bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Určitě jste se s tímto pojmem setkali, ať už jste v manželském svazku či nikoliv, a to přinejmenším se zkratkou SJM – ta je v praxi velmi hojně užívaná. Právní úprava tohoto institutu je obsažena v ustanovení § 708 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský […]

Sleva na dítě (včetně vzoru čestného prohlášení)

Velmi častým a diskutovaným tématem klientů v naší advokátní kanceláři je možnost uplatnění slevy na dani na dítě. Nejčastěji vznikají samozřejmě problémy v případě rozvedených rodičů nebo partnerů, kteří se rozešli a mají společné nezletilé dítě či nezaopatřené dítě. Spor vznikne v situaci, kdy se nemohou dohodnout, kdo z nich bude slevu na dani uplatňovat u svého zaměstnavatele. Daňové […]

Vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte

Rodiče často nebydlí v jednom domě, městě, okrese a někdy ani v jednom státě. Dochází k porušení práva rodiče na péči o dítě v důsledku, že existuje a není zohledněna velká vzdálenost mezi bydlišti rodičů? Ano. Vzdálenost mezi bydlišti rodičů z pohledu ÚS Často se vyskytují případy, kdy rodiče bydlí každý na druhém konci republiky. V takovém […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE