Minimální a zaručená mzda

Tento článek pojednává o institutu mzdy v rámci pracovního práva, tedy o věci, která každého zaměstnance (ale i zaměstnavatele) zajímá nejvíce. Jak se mzda stanovuje? Jaká musí být její výše? Jak zákoník práce chrání zaměstnance? Na tyto a mnohé další otázky odpoví následující text pojednávající o institutech minimální a zaručená mzda. Ke mzdě obecně Mzda je […]

Výpověď pro nadbytečnost

Zejména v době koronavirové krize se rozmohlo rozdávání tzv. výpovědí pro nadbytečnost. Firmy a podnikatelé se tak mnohdy snažili řešit krize, které jejich podnikání postihlo propouštěním svých zaměstnanců. Stejně jako jiné druhy výpovědí z pracovního poměrů, i výpověď pro nadbytečnost musí být vyhotovena a podána v souladu se zákonem stanovenými podmínkami. Jak poznat, zda výpověď pro nadbytečnost je […]

Vazba

Vazba je jedním z trestněprávních nástrojů směřující k zajištění osoby obviněného. Institut vazby je vedle jiných zajišťovacích prostředků, jako je například předvedení, příkaz k zatčení či zadržení, tím nejzávažnějším. V tom důsledku by vazba měla představovat krajní a výjimečné opatření. Jaké jsou zákonné podmínky, jež musí být splněny pro vzetí obviněného do vazby nebo jak dlouho může vazba trvat, […]

Péče o dítě

Péče o dítě je jedním z práv a zároveň povinností přirozeně vyplývajících z rodičovství a s ním související rodičovské odpovědnosti. Rodiče žijící s dětmi ve stejné domácnosti zpravidla právní problémy spojené s péči o dítě řešit nebudou. Avšak problematičtější situace nastává v případě rodičů, kteří se rozvádějí a vyvstane potřeba se otázkou péče o dítě zabývat. Právní úprava týkající se péče […]

Rozvod

V současnosti je bohužel jedním z negativních trendů poměrně vysoká rozvodovost. Ačkoliv se v posledních 10 letech procento rozvodů snížilo, stále činí průměrný počet rozvodů skoro 30 tisíc za rok. Z právního hlediska je rozvod jedním ze způsobů, jak zaniká manželství. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) obsahuje právní úpravu rozvodu, od důvodů […]

Nájemní smlouva a její nejčastější aspekty

Mnoho lidí v dnešní době si nemůže dovolit vlastní bydlení. Proto svou potřebu bydlení uspokojují ve formě nájmu v podobě uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouva obecně nemá ze zákona mnoho obligatorních náležitostí. Na které je dobré při sjednávání smlouvy nezapomenout? Nájemní smlouva a její základní definice Podstata nájemní smlouvy vychází z povinnosti pronajímatele přenechat věc k dočasnému užívání […]

Výpovědní doba

Výpovědní doba představuje určitý časový úsek, po jehož uplynutí končí právní poměr. Nejčastěji se s ní setkáte u výpovědi z pracovněprávního poměru či nájmu. Ale zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ji výslovně stanoví i u dalších typů závazků. Jako např. u smlouvy o zápůjčce, skladování nebo také u smlouvy o obchodním zastoupení. […]

Obhájce

Právo na obhajobu zahrnuje právo každého hájit se sám prostředky a způsobem dle vlastního uvážení a také právo mít obhájce a radit se s ním o způsobu jeho obhajoby. Jedná se o jedno z nejdůležitějších práv obviněného, jelikož mu umožňuje využít právní pomoci od osoby s právním vzděláním a praxí, díky čemuž zvýší svoji šanci na úspěšnou obhajobu. […]

Vyživovací povinnost

Právo rozlišuje několik druhů vyživovacích povinnosti, a to mezi manželi, mezi rodiči a dětmi nebo i mezi širším okruhem příbuzných. Za jakých podmínek vznikají jednotlivé vyživovací povinnosti? Vyživovací povinnost mezi manželi Podle § 667 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost, a to v rozsahu který […]

Věcné břemeno užívání

Velmi často se na naši advokátní kancelář obrací klienti s požadavkem zřízení věcného břemene užívání. A to zejména v souvislosti s převodem nemovitosti prostřednictvím darovací či kupní smlouvy. Situaci lze uvést na příkladu. Pan A. v pokročilém věku vlastní nemovitost a má zájem o to, aby po jeho smrti připadla jeho dceři paní D. Protože nechtějí čekat na dědické […]