Zákon o realitním zprostředkování

Obsah

Převody nemovitostí jsou v dnešní době téměř každodenním jevem, s nímž se v praxi setkal již snad úplně každý. V souvislosti s převody nemovitosti mnoho zájemců, ať již o koupi či prodej, svěřují tento záměr do rukou realitních kanceláří. Tak, aby v souladu s jejich přáním našli vysněnou nemovitost nebo ji prodali za nejlepší možnou cenu a ušetřili tím svůj čas a starosti ohledně prodeje. Zákon o realitním zprostředkování přináší zpřísnění v této oblasti

Zákon o realitním zprostředkování

Realitní zprostředkování jako vázaná živnost

Jednou z nejzásadnějších připravovaných novinek je zařazení realitní činnosti mezi vázané ohlašovací živnosti na rozdíl od dosavadní praxe. Dle dosavadní praxe je realitní činnost vykonávána na základě ohlašovací živnosti volné. V případě přijetí návrhu tak pravděpodobně dojde i ke změně živnostenského zákona spočívající v zavedení nové vázané živnosti nazvané „Realitní zprostředkování“. Pro tuto bude výkon nově nad rámec všeobecných podmínek provozování živnosti nutné splnit i požadavky zákona na odbornou způsobilost.

Podmínky (viz zákon o realitním zprostředkování)

Odborná způsobilost se bude prokazovat dosaženým vzděláním, případně kombinací dosaženého vzdělání a uplynulé praxe v oboru. Osoby vykonávající realitní zprostředkování budou muset mít dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání právo, ekonomické obory se stanoveným zaměřením či vzdělání v oblasti stavebnictví se stanoveným zaměřením, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání. Jestliže zájemce o výkon Realitního zprostředkování nesplňuje podmínku vysokoškolského vzdělání ve výše uvedených programech, může být tento nedostatek nahrazen vykonáním alespoň tříleté praxe v oboru. A to pokud zájemce dosáhl jiného vysokoškolského vzdělání, vyššího odborného či středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, anebo případně získáním profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona.

Smlouva o realitním zprostředkování

Zákon o realitním zprostředkování mění terminologii

Návrh definuje samotný pojem realitní zprostředkování jako činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy. Realitní smlouvou se rozumí smlouva o nabytí vlastnického práva k nemovitosti, nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitost, byt nebo nebytový prostor, vyjma ubytování. Půjde tedy zejména o smlouvy darovací, kupní, směnné, smlouvy o převodu podílu v bytovém družstvu. Nebo smlouvy o zřízení služebnosti bydlení. Realitním zprostředkováním bude typicky úplatná služba prokazatelně směřující k zprostředkování realitního obchodu. Případně uzavření realitní smlouvy.

Smlouvu o realitním zprostředkování bude nutné uzavřít v písemné formě. V opačném případě se zájemce může dovolávat její neplatnosti pro nedostatek formy.

Mezi podstatné náležitosti smlouvy budou patřit označení předmětné nemovitosti, výše úplaty, a konečně výše provize realitního zprostředkovatele nebo způsob jejího určení. Stanovení provize nejasně či nejednoznačným způsobem tak nadále nebude možné. Jakýkoliv nedostatek podstatných náležitostí smlouvy bude opravňovat zájemce k dovolání se neplatnosti takové smlouvy. Pod sankcí případné neplatnosti stanoví návrh rovněž zákaz uzavření smlouvy o realitním zprostředkování na stejné listině, jako je realitní smlouva. V takovém případě je oprávněn vznést námitku neplatnosti ovšem pouze zájemce.

Zákon o realitním zprostředkování zakotvuje povinnost Výpisu z katastru

Zapisuje-li se dotčená nemovitost do katastru nemovitostí, bude realitní zprostředkovatel dále povinen předat zájemci nejpozději při uzavření realitní smlouvy výpis z katastru nemovitostí. A to nikoliv starší 3 pracovních dnů přede dnem uzavření smlouvy o realitním zprostředkování (např. přiložením ke smlouvě převedením do listinné podoby vytištěním). Nedodržení této povinnosti ze strany zprostředkovatele je sankcionováno možností zájemce odstoupit od smlouvy o realitním zprostředkování ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření.

Identifikaci nemovitosti najdete v rámci Nahlížení do katastru nemovitostí.

Závěr

Závěrem tohoto článku lze poznamenat, že účinností tohoto zákona by měla být zajištěna vyšší míra ochrany klienta – zájemce, s důrazem na ochranu spotřebitele a zprůhlednit prostředí realitního zprostředkování s ohledem na evropské standardy. Předpokládaná účinnost zákona je stanovena na 1. 1. 2020.

Související odkazy:

Nemovitosti

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE