Vymáhání pohledávek

Obsah

Každý z nás se již někdy ve svém životě setkal s pojmem pohledávka. Pohledávka nemusí být pouze povinnost splatit peněžitý dluh, který vznikl například z titulu úvěru. Může jí být i právo na vydání věci či právo požadovat jiné nepeněžité plnění od dlužníka. Ideálním stavem je, když dlužník jedná v souladu se smlouvou a poskytne v dohodnuté době věřiteli plnění. V opačném případě je nutno pohledávku vymoci. O procesním postupu vymáhání pohledávek se dozvíte v následujícím článku.

Vymáhání pohledávek

První kroky vymáhání pohledávek

V první řadě před započetím procesu vymáhání je nutné zjistit potřebné skutečnosti o dlužníkovi a pohledávce. V první řadě je třeba zjistit, zda není vzniklý dluh již promlčený. O důsledcích a souvislostech ohledně promlčení dluhu jsme psali zde: https://akpytela.cz/promlceni-dluhu/. Dále je třeba si pohlídat, zda není dlužník v insolvenci. To má dva praktické důsledky. Nebude možné proti němu podat žalobu a současně vymoci dluh prostřednictvím exekuce. V neposlední řadě je vhodné zjistit, zda proti dlužníkovi není vedeno více exekucí. V takovém případě je velice pravděpodobné, že se dluh nepodaří vymoci. O souvislostech spojených s insolvenčním řízení dlužníka bude pojednáno v poslední části tohoto článku.

Zákonné i neformální vymáhání pohledávek

Postup k vymožení pohledávky lze rozdělit do dvou kategorií. Tou první je neformální, předsoudní vyjednávání. Zde je vhodné dlužníka upozornit na vzniklý dluh, případně vyjednat splátkový kalendář. Může však nastat situace, kdy dlužník odmítá dluh splatit a nemá vůli s věřitelem jakkoliv jednat. V takovém případě je nutné přistoupit k soudnímu vymáhání pohledávky. Prvním nutným krokem v rámci vymáhání pohledávek bude zaslání předžalobní výzvy dle § 142a občanského soudního řádu. Ta svou povahou stojí na pomezí mezi soudním a mimosoudním vymáháním. O náležitostech a funkci předžalobní výzvy jsme již na našich stránkách psali. Článek je k přečtení zde: https://akpytela.cz/predzalobni-vyzva/. Jestliže však dlužník po zaslání předžalobní výzvy svůj dluh nesplní, bude nutné přistoupit k soudnímu vymáhání.

Žaloba, rozkazní řízení

Po zaslání předžalobní výzvy má žalobce nárok na náhradu nákladů soudního řízení. Žalobci poskytuje právní řád několik druhů podání, prostřednictvím kterých může svou pohledávku vymoci. Nejobecnějším institutem bude s jistotou podání žaloby. Ta má výhodu, že jejím prostřednictvím se dá vymoci peněžitý i nepeněžitý dluh.

Jestliže soud shledá žalobu důvodnou, potvrdí ji a vydá rozsudek, který dlužníka zavazuje do určené doby uhradit žalobci dluh a náklady řízení. To je hlavní krok při vymáhání pohleávek. Věřitel může podat v případě peněžitého plnění také elektronický platební rozkaz. Ten má oproti klasickému soudnímu řízení výhodu, že celé řízení je podstatně zkráceno. Žalobce pro jeho vydání musí pouze vyplnit určený formulář, odeslat a následně po výzvě uhradit soudní poplatek. Pokud žalovaný proti němu nepodá odpor, stává se elektronický platební rozkaz exekučním titulem, stejně jako rozsudek. Prostřednictvím elektronického platebního rozkazu však nejde vymoci částku vyšší než jeden milion korun. V praxi se lze setkat i s návrhem na vydání evropského platebního rozkazu či „obyčejného“ platebního rozkazu. Tyto dva instituty se však příliš často nevyskytují.

Důkazy – praktické rady

Aby byl věřitel se svým nárokem úspěšný, musí k žalobce či platebním rozkazům přiložit potřebné důkazy. V případě nesplnění důkazní povinnosti bude totiž dané podání zamítnuto a v konečném důsledku se nepodaří ani pohledávku vymoci. Z toho důvodu musí věřitel po celou dobu trvání závazku a následného vymáhání shromažďovat potřebné listiny a jiné důkazy. Pro příklad lze uvést:

  • Samotnou smlouvu, na základě které vzniká právo věřitele požadovat plnění
  • Doklad o nezaplacení dluhu – kupříkladu emailová korespondence ze strany věřitele vyzývající k úhradě dluhu
  • Předžalobní výzva – doklad o jejím zaslání a doručení
  • Faktura či jiné listinné důkazy podporující existenci dluhu
  • Svědecká výpověď prokazující existenci či nesplacení závazku

K tomu je však nutno dodat, že jednotlivé důkazy mají odlišnou důkazní sílu. Je tak třeba mít na paměti, že je vždy lepší shromažďovat více důkazů, byť v konečném důsledku nemusejí být užitečné.

Vymáhání pohledávek a exekuce

V mnoha případech na dlužníka při vymáhání pohledávek nezabere ani vydaný platební rozkaz či rozsudek. Bude tak nutné přistoupit k vymožení pohledávky prostřednictvím exekuce či výkonu rozhodnutí. Prvním předpokladem k takovému vymožení je nutnost předložení vykonatelného exekučního titulu. Tím může být v souladu s § 40 exekučního řádu například vykonatelné rozhodnutí soudu, rozhodčí nález či schválený smír. Výčet exekučním titulu lze nalézt i v občanském soudním řádu.

Věřitel může podat exekuční návrh nebo návrh na výkon rozhodnutí. První se realizuje prostřednictvím jím vybraného exekutora, druhý prostřednictvím soudu. Exekuční návrh má však řadu praktických výhod, z toho důvodu se návrh na výkon rozhodnutí příliš často v kontextu vymáhání pohledávek nevyskytuje. Vymožení pohledávky prostřednictvím exekutora je hlavně podstatně rychlejší variantou. V souvislosti s exekučním řízením však vznikají další náklady řízení. Ty v obecné rovině hradí dlužník. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost však záleží na důvodu zastavení. K tomu viz blíže náš minulý článek: https://akpytela.cz/povinnost-hradit-naklady-exekuce-pri-zastaveni-exekuce-pro-nemajetnost/.

Insolvenční řízení dlužníka

Pokud je dlužník v insolvenci, je třeba uplatnit pohledávku vůči němu prostřednictvím přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení. Jedná se o nejméně efektivní metodu vymožení dluhu, neboť existuje velká šance, že pohledávka v insolvenčním řízení nebude vymožena. V tomto kontextu je třeba zmínit, že insolvenční rejstřík je dostupný veřejnosti. Před samotným vznikem závazku tak může věřitel závazku zjistit, zda se dlužník nenachází v insolvenci.

Insolvenci zjistíte v rámci Insolvenčního rejstříku.

Závěr

Velká část pohledávek je v konečném důsledku vymožena. Vymáhání pohledávek je tedy přes složitost často úspěšné. Je však třeba zkoumat skutkové okolnosti každého případu. Jestliže má dlužník například nemovitý majetek, prostřednictvím exekuce se dá v určitých případech tato nemovitost prodat. Z výtěžku bude následně uspokojen věřitel. Nejdůležitější je ale třeba posuzovat osobu samotného dlužníka ještě před uzavřením jakékoliv smlouvy.

Související odkazy:

Vymáhání pohledávek

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE