Vymáhání pohledávek - návod

 
 
Před tím, než někomu půjčíte peníze, si přečtěte rady, čemu je lepší se vyhnout, a návod, jak nejlépe postupovat – viz článek Rady a návod před půjčením peněz. Ušetří Vám to spoustu času, peněz i nervů.

V tomto článku půjdeme dále a řekneme si, co dělat, když už jste peníze půjčili a dlužník je odmítá vrátit. Než se však pustíme dál, dovolujeme si upozornit, že v případě vyšších částek je vždy nejjistější obrátit se na advokáta, který jako odborník navrhne vhodný postup, čímž zvýší Vaše šance na úspěch, a zároveň bude mít vůči Vám odpovědnost, za řádné poskytnutí svých služeb. Volbu, zda využijete služeb advokáta, nebo nikoliv, učiňte nejlépe hned na počátku.

 
 

Kontrola promlčení lhůty

 
Tento krok byste měli mít na paměti po celou dobu trvání závazku mezi Vámi a dlužníkem. Podle dnes účinné úpravy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) se pohledávky vzniklé po 1. 1. 2014 promlčují po 3 letech ode dne splatnosti či od poslední splátky či částečného zaplacení. Pokud chcete být při budoucím vymáhání pohledávky úspěšní, žalobu na zaplacení dlužné částky musíte podat do uplynutí této lhůty.

Pokud jste lhůtu již promarnili, pohledávka se stala promlčenou, což znamená, že pohledávku sice stále můžete požadovat zaplatit, dokonce ji můžete i žalovat u soudu, ale pokud dlužník aktivně podá námitku promlčení, soud Vaši žalobu zamítne, prohlásí pohledávku za promlčenou, kdy dlužník nebude povinen dluh splnit (dobrovolně jej zaplatit může).

 

Vyzvání dlužníka

 
 
Na počátku jste půjčili peníze na základě smlouvy o zápůjčce, úvěru nebo jiné smlouvy (ústní či písemné). V těchto jste si dohodli i datum, do kdy musí dlužník peníze vrátit, a to buď jednorázově či ve splátkách (neboli den splatnosti).

Tento den již marně uplynul a dlužník stále peníze nevrací? V takovém případě doporučujeme zachovat chladnou hlavu a dlužníka vyzvat k plnění, a to vždy písemně!

Nemá smysl za dlužníkem chodit osobně či spoléhat na to, že si to nakonec pochybení uvědomí sám a peníze zaplatí. Písemná výzva k plnění je nejjistější postup, jak později prokázat, že dlužník věděl o prodlení, čímž Vám vznikne nárok na úhradu náhrady nákladů budoucího soudního řízení od dlužníka dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (k tomuto jej zaváže soud rozsudkem).

Výzvu k plnění proto vždy zasílejte prostřednictvím datové schránky či doporučeně poštou, abyste získali potvrzení o doručení.

Jednoduchá výzva k plnění či někdy nazývaná předžalobní výzva či upomínka může vypadat například takto (Znění výzvy k plnění se může lišit podle toho, zda jde o dlužné výživné, pohledávky z podnikání či jiné druhy pohledávek):
 
 
 
Vymáhání pohledávek Olomouc
 
 
 
 
 
 
Josef Horák
Palackého 123
779 00 Olomouc

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉ ČÁSTKY

Vážený pane Horáku,

dne 1.6.2017 jsem Vám na základě písemné smlouvy o půjčce uzavřené mezi mnou, jako věřitelem, a Vámi, jako dlužníkem, půjčil v hotovosti částku ve výši 20.000,- Kč, kterou jste převzal. Tato částka měla být dle dohody mezi námi splacena nejpozději do 31.1.2018.

Do dnešního dne jste však na uvedenou částku neuhradil ničeho. S ohledem na tuto skutečnost Vás tímto vyzývám, abyste uvedenou dlužnou částku ve výši 20.000,- Kč uhradil nejpozději do 7 dnů, a to na účet č. 111111111/2222, anebo v hotovosti k mým rukám.

Současně Vás tímto upozorňuji, že pokud k úhradě dlužné částky nedojde, případně se ani neozvete, a to obratem, za účelem návrhu akceptovatelného řešení této situace, jsem připraven se domáhat svého nároku vůči Vám soudní cestou, a to podáním žaloby k místně příslušnému soudu prostřednictvím zvolené advokátní kanceláře.

V návaznosti na to Vás ovšem také upozorňuji, že Váš dluh by v takovém případě byl navýšen o nemalé náklady spojené s vymáháním této pohledávky vůči Vaší osobě.

V Olomouci dne 1. března 2018

Jan Novotný
 
 
 
 

Shromáždění důkazů

 
Dejte dohromady veškeré potřebné písemné dokumenty, které s pohledávkou souvisí. Ideální je mít k dispozici smlouvu o zápůjčce, směnku či jiný doklad o tom, že jste dlužníkovi peníze půjčili a že nešlo o dar. Dále si připravte i potvrzení o doručení výzvy k plnění a samotnou výzvu.

Podnikatelé by si měli připravit smlouvu, podepsanou objednávku, vystavenou fakturu, případně i dodací list u předávaného zboží. Dá se použít i emailová konverzace, ale ta nemá takovou důkazní sílu, jako listinný dokument podepsaný dlužníkem.

 

Podání žaloby

 
Pokud dlužník i přes Vaše výzvy či výzvy Vašeho advokáta nereaguje či jednoduše nechce dluh zaplatit, podejte žalobu k civilnímu soudu. Tato žaloba může být v podobě klasické listiny sepsané na počítači či ručně a podané poštou nebo osobně na podatelnu soudu.

Ideální je však využít návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, kdy výsledkem je soudem vydaný platební rozkaz. Soud jej může vydat i bez toho, že by dlužníka vyslýchal a nemusí být ani nařízeno jednání před soudem. Návrh můžete podat buď klasicky písemně, nebo i elektronicky. V případě elektronického podání však musíte mít elektronický podpis, nicméně zase ušetříte na soudním poplatku.

V případě směnek je třeba využít speciální žalobu v podobě návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu.

Výše soudního poplatku se řídí zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění a liší se podle výše žalované částky. Konkrétní výši lze však snadno zjistit díky mnoha webovým stránkám, které nabízejí kalkulačky k vypočítání soudního poplatku. Soud Vám následně přizná i tento soudní poplatek a další náklady vynaložené na vymáhání pohledávky, které se ve formě příslušenství přičtou k dlužné částce.

Jakmile uhradíte soudní poplatek na účet příslušného soudu, nezbude Vám než čekat na rozhodnutí. Doba rozhodování soudu je velmi individuální. Záleží vždy na vytíženosti soudu, ke kterému jste návrh podali. Pokud jste předložili všechny potřebné dokumenty soudní rozhodnutí nijak více neurychlíte, je nutné se obrnit trpělivostí a čekat. Vše záleží pouze na soudu.

Pokud se dlužník bude bránit, celý proces se zpomalí. Pokud jste si však řádně nachystali a předložili veškeré dokumenty prokazující Vaši pohledávku, nemáte se čeho bát a soud vydá rozsudek ve Váš prospěch.

Pokud se dlužník nebude bránit, rozsudek (platební rozkaz) nabude tzv. právní moci a vykonatelnosti a vy máte v ruce tzv. exekuční titul na základě kterého můžete přistoupit k dalšímu vymáhání. Od tohoto okamžiku běží nová promlčení lhůta k vymožení pohledávky v délce 10 let.
 

Podání návrhu na zahájení exekuce

 
Nyní máte v ruce rozsudek, ale dlužník stále nechce zaplatit. Proto si na rozsudek nechte od soudu vyznačit doložku právní moci a vykonatelnosti a můžete podat návrh na nařízení exekuce. Tento návrh se podává buď u příslušného okresního soudu (podle bydliště, sídla či místa podnikání dlužníka) nebo přímo u soudního exekutora, kterého si sami zvolíte.

Před podáním návrhu však vždy zvažte možnou úspěšnost při vymáhání pohledávky s ohledem na postavení a majetkové poměry dlužníka, je-li Vám to známo.

Při podání návrhu na nařízení exekuce neplatíte žádný soudní poplatek a veškeré náklady exekuce bude exekutor vymáhat po dlužníkovi. Exekutor může však po oprávněném (Vás) požadovat složení zálohy na náklady exekuce (max. do 30 % tarifní odměny u exekuce na zaplacení peněžité částky).

Soud je povinen nařídit exekuci do 15 dnů od podání úplného návrhu. Je-li návrh doručen nejdříve exekutorovi, tento do 15 dnů požádá soud o udělení pověření k provedení exekuce, soud pověření udělí a opět do 15 dnů nařídí exekuci. Usnesení soudu o nařízení exekuce se povinnému doručí až po doručení oprávněnému a soudnímu exekutorovi. Po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem.

Exekutor Vás může vyzvat abyste navrhli, jakým způsobem má být exekuce provedena. Exekutor může také předvolat povinného a vyzvat ho, aby dobrovolně splnil vymáhanou povinnost.

Po doručení usnesení soudní exekutor posoudí a určí, jakým způsobem bude exekuce provedena (např. prodejem majetku, přikázáním pohledávky z účtu dlužníka, srážky ze mzdy a další). O tom vydá soudní exekutor exekuční příkaz, vůči kterému není přípustný žádný opravný prostředek. Po nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce soudní exekutor tuto exekuci provede a v ideálním případě se Vaše pohledávka v exekuci zcela uspokojí.
 

Podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí

 
Jiná varianta vymáhání pohledávky je soudní výkon rozhodnutí. Návrh na zahájení výkonu rozhodnutí se podává k místně příslušnému okresnímu soudu (podle bydliště, sídla či místa podnikání dlužníka). Soud nařizuje výkon rozhodnutí usnesením. Nepověřuje však provedením svého rozhodnutí exekutora, své rozhodnutí provede sám prostřednictvím vlastních pravomocí a personálních i administrativních sil.

Hlavní rozdíl je v tom, že jste nuceni sami označit postižitelný majetek dlužníka – soud majetek dlužníka aktivně nedohledává tak, jak to činí exekutor. Sami musíte soudu navrhnout, jaký má být postižen bankovní účet či jaký příjem povinného, což znamená, že je musíte znát. Současně jste omezeni návrhem jednoho způsobu provedení výkonu rozhodnutí. Soud nemůže provádět několik způsobů výkonu rozhodnutí současně, naopak exekutor tuto kompetenci má.

Jde tedy o způsob vymáhání pohledávky, který vyžaduje Vaši větší aktivitu, a proto není u věřitelů tolik oblíbený jako právě exekuce.
 

Co když je dlužník v insolvenci?

 
Zvláštní situací je případ, kdy se dlužník nachází v úpadku, tedy v konkursu, oddlužení nebo v reorganizaci. Takovou skutečnost můžete zjistit z insolvenčního rejstříku, který je dostupný na webových stránkách www.justice.cz.

Insolvence pro Vás znamená, že úrok z prodlení a jiné příslušenství ode dne následujícím po dni zjištění úpadku nenarůstá a výše Vaší pohledávky se již nemění. Dále musíte svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře, a to v poměrně krátké době, kterou zjistíte v usnesení o úpadku (30 dní či 2 měsíce od usnesení o úpadku). Nikdo Vás však o probíhajícím insolvenčním řízení informovat nebude. Veškeré dokumenty a rozhodnutí se budou zveřejňovat v insolvenčním rejstříku, který je veřejně přístupný. Proto si dlužníka čas od času v insolvenčním rejstříku zkuste vyhledat.

Pokud svou pohledávku nestihnete přihlásit a nesplňujete žádný zákonný důvod pro prominutí lhůty, máte smůlu a Vaše pohledávka se v insolvenčním řízení uspokojovat nebude. Pokud vše řádně přihlásíte a insolvenční správce i dlužník Vaši pohledávku uznají (je správně přihlášená a jsou doloženy veškeré potřebné dokumenty) Vaše pohledávka bude uspokojována poměrně spolu se všemi dalšími přihlášenými věřiteli. Od této chvíle budete také komunikovat výhradně s insolvenčním správcem.

Pro věřitele asi nejhorší možností je řešení úpadku formou oddlužení. Prozatím platí, že dlužníku postačí splnit pouze 30 % svých nezajištěných věřitelů za 5 let a od zbytku pohledávek ho soud osvobodí. Taková situace je pro věřitele velice nepříjemná, někdy jde však o jedinou možnost, kdy z pohledávky získají alespoň něco. Pro insolvence proto platí za nejdůležitější, hlídat si insolvenční rejstřík a postupovat podle pokynů soudu či insolvenčního správce.

Při vymáhání exekucí či soudním výkonem rozhodnutí, ale také v insolvencích, se projeví obrovská výhoda, pokud máte svou pohledávku zajištěnou majetkem dlužníka, ručením či jiným zajišťovacím prostředkem. V takových situacích je šance na plné vymožení pohledávky mnohonásobně vyšší. Ohledně toho, jak si pohledávku zajistit – viz článek Rady a návod před půjčením peněz.

Doufáme, že Vám článek pomohl a přiblížil Vám možnosti a postupy při vymáhání pohledávky. Rádi Vám poradíme, jak své šance na plné uspokojení zvýšit, případně Vás při vymáhání pohledávky rádi zastoupíme.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.