Právo nahlížet do trestního spisu na Policii

Obsah

Do naší kanceláře přišli dva klienti, paní Alena a pan Bedřich. Oba přišli řešit problém, který jim vyvstal v souvislosti s údajným trestným činem, kterého se měli dopustit, kdy k jejich dané věci podali již na Policii České republiky dříve vysvětlení. Paní Aleně však umožněno nahlédnout do trestního spisu vedeného Policií již bylo, panu Bedřichu však nikoli. Ptáte se proč? Jak se realizuje právo nahlížet do trestního spisu?

právo nahlížet do trestního spisu

Právo nahlížet do trestního spisu a jeho podmínky

Důvod je jednoduchý. Každá projednávaná věc uvedených klientů se nacházela v jiné fázi trestního řízení.

Případ paní Aleny se nacházel ve fázi prověřování. Tedy paní Alena byla v postavení podezřelé a Policie teprve shromažďovala podklady pro to, aby mohla v případě, že bude mít dostatek důkazů nasvědčujících, že čin byl spáchán, a že jej spáchala podezřelá paní Alena, vydat usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu.

Naopak případ pana Bedřicha se nacházel již ve fázi vyšetřování. Tedy již byl v postavení obviněného a bylo vydáno shora uvedené usnesení o zahájení trestního stíhání, a proto mu Policií do spisu nahlédnout umožněno BYLO.

Usnesení o zahájení trestního stíhání

Zlomový okamžik, kdy se tedy nejen z osoby podezřelé stává obviněná, ale zároveň se jí otevírá možnost seznámit se s obsahem trestního spisu na Policii, je právě okamžik vydání usnesení o zahájení trestního stíhání.

Dokud se trestní řízení nedostane do soudní fáze, tak se nahlížení do trestního spisu realizuje na Polici České republiky.

Právo nahlížet do trestního spisu po zahájení trestního stíhání

Právo nahlížet do spisu je jedna ze složek práva na obhajobu. Je zakotveno v ust. § 65 odst. 1 trestního řádu, kde jsou uvedeny osoby, které mohou nahlížet. Jsou jimi obviněný, poškozený, zúčastněná osoba, jejich obhájci a zmocněnci, jejich zákonný zástupce či opatrovník v případě, že nejsou plně svéprávní nebo jejich svéprávnost byla omezena.

Tento výčet není tak úplně uzavřený, neboť jiné osoby (zájmové sdružení občanů nebo důvěryhodná osoba nabízející jako náhradu vazby převzetí záruky, majitel zjištěných peněz na účtu u banky apod.) mohou nahlížet také, ale pouze se souhlasem, státního zástupce nebo policejního orgánu, pokud je toho třeba k uplatnění jejich práv, tedy pouze za splnění těchto dvou podmínek.

Právo nahlížet do trestního spisu a jeho odepření

Následně se na nás obrátil další klient, pan Klement, který se dostal do nemilé situace, kdy přestože se nacházel v postavení obviněného, tedy bylo vydáno již usnesení o zahájení trestního stíhání, NEbylo mu přesto do trestního spisu na Policii umožněno nahlédnout. Proč tomu tak bylo a má nějaké možnosti obrany?

V trestním řádu je uvedeno, že policejní orgán může pouze ze závažných důvodů odepřít právo nahlížet do spisu. Takovým závažným důvodem může být např. to, že bude nutno poškozeného vyslechnout jako důležitého svědka, a že by nahlédnutím do spisů mohla být snížena hodnota tohoto důkazu. Závažným důvodem však nemůže být například pouze odkaz na ustanovení trestního řádu, kde je zakotveno právo odepřít nahlížení, a to bez dalšího vysvětlení. Stejně tak neobstojí argument Policie, že jsou naplánovány výslechy svědků.

Náš klient pan Klement má v tomto případě de facto, dvě možnosti, jak realizovat právo nahlížet do trestního spisu, a to:

  1. podat žádost k příslušnému státnímu zastupitelství o přezkoumání postupu policejního orgánu, kdy státní zástupce je povinen neprodleně žádost vyřídit.
  2. následně také do doby, než bude umožněno seznámení se s trestním spisem, využít svého práva, jakožto obviněného, a k dané věci nevypovídat.

Závěr

V souvislosti s nahlížením do trestního spisu je třeba znát svá práva – kdy a za jakých podmínek je nahlížení možné. Pokud je V8m v realizaci tohoto práva bráněno, tak je třeba se svého práva domáhat.

Související odkazy:

Trestní právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE