SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát

ČAK 15969, IČ 03535797, DIČ CZ8612206130, sídlem Litovelská 1349/2b, 779 00 Olomouc

kontaktní spojení: email: info@akpytela.cz, tel.: 607707101

na straně jedné jako Advokát

a

Klient (návštěvník webových stránek)

na straně druhé jako Klient

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

smlouvu o poskytování právních služeb

čl. I
 • Předmětem této smlouvy je poskytování právních služeb Klientovi ze strany Advokáta, zejména právních rad, konzultací, vysvětlení, odpovědí na dotazy a zpracování a revize podkladů a právních dokumentů podle požadavků a potřeby Klienta, případně jeho zastupování před soudy nebo před jinými orgány na základě zvlášť udělené plné moci.

 

čl. II
 • Za poskytování právních služeb podle této smlouvy zaplatí Klient Advokátovi:
  1. odměnu ve výši 1 000 Kč za každou započatou půlhodinu poskytování právních služeb,
  2. náhradu za ztrátu času při úkonech prováděných v místě, které není sídlem advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět, ve výši 50 % odměny dle čl. II bod 2.1 písm. a) této smlouvy za každou započatou půlhodinu,
  3. cestovní výdaje (cestovné); Klient souhlasí s tím, aby Advokát pro plnění předmětu této smlouvy využil služební vozidlo, kdy v tomto případě se Klient zavazuje Advokátovi uhradit cestovné ve výši 10,-Kč/km.
 • Advokát může od Klienta žádat přiměřenou zálohu. K vypořádání případného přeplatku zálohy dojde až po ukončení poskytování právních služeb ze strany Advokáta ve vztahu ke konkrétnímu případu.
 • Advokátovi v souladu s usnesením Představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, etický kodex, dále náleží náhrada nákladů řízení přiznaná Klientovi za zastupování Advokátem před soudem nebo jiným orgánem, ponížená o soudní poplatek, ze které bude Klientovi v případě její úhrady protistranou vráceno plnění Advokátovi uhrazené dle čl. II bod 2.1 písm. a) až c) této smlouvy. Tento nárok náleží Advokátovi i po zániku této smlouvy.
 • V případě prodlení s úhradou faktury delším jak 14 dní je Klient povinen Advokátovi uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

čl. III
 • Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny Klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem.
 • Klient byl poučen o důsledcích vyplývajících z § 347a odst. 1 trestního zákoníku, které zní takto: „Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“. V této souvislosti byl Klient také poučen i o tom, že ve smyslu čl. 6 odst. 3 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších předpisů, není Advokát oprávněn bez souhlasu Klienta ověřovat pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých Klientem. Podpisem této smlouvy Klient mimo jiné stvrzuje i to, že byl poučen o nutnosti sdělit Advokátovi jemu známé informace o možnosti, že by vůči předloženým důkazům mohl být namítnuto, že jsou padělané anebo pozměněné, a pro takový případ s Advokátem projednat vhodný postup. Bez tohoto upozornění Advokát neodpovídá za věcnou správnost a autentičnost důkazů, které soudu podle pokynu Klienta předloží.
 • Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Podrobnější pravidla stanoví § 21 zákona o advokacii.
 • Advokát je povinen uschovat dokumentaci a klientský spis po dobu pěti let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb, pokud právní nebo zvláštní stavovský předpis nestanoví jinak.
 • Advokát je pojištěn, přičemž toto pojištění co do výše krytí škod činí částku 40 mil. Kč.
 • Advokát je oprávněn se při poskytování právních služeb dle této smlouvy nechat zastoupit jiným advokátem případně advokátním koncipientem.
 • Klient se zavazuje poskytnout Advokátovi potřebnou součinnost a předat Advokátovi potřebné informace, podklady a doklady.

 

čl. IV
 • Klient může tuto smlouvu kdykoliv bez udání důvodu vypovědět, když výpověď musí být učiněna v písemné formě. Advokát je povinen 15 dní po zániku této smlouvy činit veškeré neodkladné úkony tak, aby Klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud Klient Advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.
 • Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy Klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Případnou změnu osobních údajů je Klient Advokátovi povinen oznámit. Advokát je povinen uschovat dokumentaci a klientský spis po dobu pěti let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb, pokud právní nebo zvláštní stavovský předpis nestanoví jinak. Informace související se zpracováním osobních údajů Klienta jsou obsahem přílohy, která je nedílnou součástí této smlouvy.
 • Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi Advokátem a Klientem je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto subjektu je www.cak.cz.
 • Klient potvrzuje, že mu byly Advokátem v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace v souladu s § 1811 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, konkrétně:
  1. označení a sídlo Advokáta včetně kontaktních údajů (telefon, emailová adresa)
  2. označení právní služby, která bude poskytována, včetně všech jejích hlavních vlastností, přičemž tato informace je uvedena v rámci popisu Klientem zvolené právní služby
  3. cena právní služby, případně způsob jejího výpočtu, což vyplývá z konkrétní právní služby zvolené klientem
  4. způsob platby a způsob plnění ze strany Advokáta, viz níže
  5. údaje o právech vznikajících z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím právní služby, viz níže
  6. údaj o době trvání smlouvy a podmínky jejího ukončení, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, viz níže
 • Informace specifikované v čl. IV odst. 4.4 této smlouvy jsou uvedeny jednak v této smlouvě a dále na webové stránce https://akpytela.cz/pravni-sluzby-online/, ve vztahu k jednotlivým druhům právních služeb taktéž na stránkách dostupných prostřednictvím tlačítek „více informací“ nacházejících se na dané webové stránce u jednotlivých druhů právních služeb.
 • S ohledem na povahu služeb, které mají být poskytovány, Klient, který je spotřebitelem, výslovně žádá, aby mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne uzavření smlouvy. Klient v takovém případě nemůže odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, byla-li mu právní služba již poskytnuta.
  1. Dojde-li k odstoupení smlouvy a byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně, je Klient povinen uhradit poměrnou část odměny za poskytnutí právní služby, a to za služby poskytnuté do doby kdy bylo Advokátovi doručeno odstoupení od smlouvy.
  2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Klient o svém odstoupení informovat Advokáta, a to formou jednostranného právního jednání (například emailem). Klient může použít taktéž vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (který je přílohou). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.
  3. Pokud Klient od smlouvy odstoupí, bude mu zaplacená částka (případně poměrná část – viz výše) vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo Advokátovi doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Klient použil pro provedení počáteční transakce, pokud Klient výslovně neurčí jinak.
 • Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na emailové adrese info@akpytela.cz. Uplatnění práva z vadného plnění dle předchozího bodu musí vždy obsahovat označení Klienta a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany Advokáta a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku Klient uplatňuje. Řádné uplatnění práva z vadného plnění dle předchozího bodu se Advokát zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. O vyřízení bude Klient vyrozuměn emailem.

 

čl. V
 • Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 • Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá podpisem oběma smluvními stranami.
 • Komunikace mezi smluvními stranami probíhá buďto listovní poštou anebo emailem na emailové adresy výše uvedené, kdy v takovém případě se má zpráva za doručenou okamžikem odeslání ze strany odesílatele.
 • Plnění účtovaná Advokátem dle této smlouvy budou navýšena o zákonnou sazbu daně z přidané hodnoty.
 • Závazkové vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí zákonem o advokacii, občanským zákoníkem a dalšími platnými právními předpisy.
 • Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

 

Příloha:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát (JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát, IČ 03535797, sídlem Litovelská 1349/2b, 779 00 Olomouc, email: info@akpytela.cz):

– Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb (*)

– Ze dne (*)

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Místo podpisu: …………………………

Datum podpisu: ………………………

………………………………………………                                                              

Klient (spotřebitel)

nebo nám ZAVOLEJTE
nebo nám NAPIŠTE a my se Vám ozveme: