Dědické právo – advokátní kancelář Olomouc

 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí právní služby v oblasti dědického práva – kontakt.

 
 
Dědictví hraje významnou úlohu v lidském životě. Již od nepaměti dědictví umožňuje přechod majetku mezi jednotlivými generacemi. Občanský zákoník s sebou přináší podstatně větší volnost, jak dědictví upravit, kdy vychází z toho, že každý má právo na to rozhodnout, jak bude naloženo s jeho majetkem po jeho smrti (i přesto stanovuje určitá pravidla, která musí být dodržena).

 

Poskytované právní služby

 
 • poradenství v oblasti dědického práva
 • sepsání vzoru vlastnoruční závěti
 • sepsání listiny o vydědění
 • zastupování v dědickém řízení
 • zastupování ve sporu o platnost závěti
 • aj.
 
Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.

 
 
 
Sepsání závěti Olomouc
 
 
 
 

Závěť

 
Závět má z hlediska svého významu přednost před děděním ze zákona. Pokud tedy zůstavitel sepíše platnou závět o celém svém majetku, tak již nedochází k dědění ze zákona.

Závěť lze samozřejmě sepsat pouze o části majetku. V takovém případě vy zbytku dochází k dědění ze zákona.


 

Formy závěti

 
 • Závěť sepsaná vlastní rukou zůstavitele (holografická)
 • o jedná se o nejjednodušší formu závěti, jejíž výhodou je i možnost její okamžité změny napsáním závěti nové
 • Závěť sepsaná jinak než vlastní rukou zůstavitele (alografická)
 • Závěť ve formě notářského zápisu
 • Závěť s úlevami – ústní forma závěti, která je připuštěna pouze za výjimečných okolností (hrozba úmrtí apod.) a která má omezenou platnost (maximálně tři měsíce)

 

Právní pomoc při sepsání závěti

 
Byť ve většině případů postačí sepsání závěti sepsané vlastní rukou zůstavitele (holografická), tak nelze podcenit zákonná pravidla stanovená pro její obsah. Pokud chcete tedy mít jistotu, že Vámi napsaná závěť vyhovuje zákonu a je tudíž platná, tak se na nás neváhejte obrátit. Připravíme Vám text závěti na míru.

 

Dědická smlouva

 
Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který má přednost před ostatními. Dědická smlouva má tedy přednost jak před zákonem, tak i před závětí.

Pokud se týká možnosti uzavření dědické smlouvy, tak její účastníci musí být způsobilý uzavřít závěť (pořizovací způsobilost) i mít způsobilost smluvní.


 

Nevýdody dědické smlouvy

 
 • Dědická smlouva musí být uzavřena ve formě veřejné listiny
 • Dědickou smlouvu nelze jednostranně zrušit
 • Dědickou smlouvou nelze pořídit o celé pozůstalosti - čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná

 

Vydědění

 
Potomka je možné vydědit v listině o vydědění. Zákon ji formálně nazývá tzv. prohlášením o vydědění.

Vyděděný ztrácí právo vstoupit v rovině majetkové do práv a povinností zůstavitele po jeho smrti. Zůstavitel může vydědit potomka, který:
 • Mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
 • O zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
 • Byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, nebo
 • Trvale vede nezřízený život.

Vyděděný, který s důvody vydědění nesouhlasí, má možnost se žalobou bránit v rámci soudního řízení. Musí však prokázat, proč dle jeho názoru zůstavitel pro vydědění neměl zákonný důvod.


 

Ostatní otázky související s dědictvím

 
Problematika dědického práva je poměrně rozsáhlá. Mezi další patří například:
 • Dědická substituce
 • Vzdání se dědictví
 • Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele
 • Odkaz
 • Právo na povinný díl a nepominutelný dědic
 • aj.
 
Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.