Zrušení exekuce pro neplatnou rozhodčí doložku

Obsah

V posledních letech došlo ke zrušení tisíců exekučních řízení pro tzv. neplatnou rozhodčí doložku. Je i Vaše exekuce vedena na základě takové doložky? Zjistěte to a nebojte se ozvat! Domáhejte se zrušení exekuce.

Zrušení exekuce

Zrušení exekuce

Exekuce může být vedena pouze na základě tzv. právního titulu. Velmi zjednodušeně řečeno, právní titul může věřitel získat až v případě, kdy dlužník neuhradí svůj dluh ve sjednaném termínu a výši. V tu chvíli věřitel využije svého práva pohledávku po dlužníkovi vymáhat a obrátí se nejčastěji na soud. Ten rozhodne o povinnosti dlužníka dluh splnit a věřitel získá právní titul (obvykle rozsudek soudu, elektronický platební rozkaz apod.). Věřitel však právní titul může získat i od rozhodce, a to na základě sjednané tzv. rozhodčí doložky na počátku s dlužníkem. Takový způsob může být pro věřitele mnohem rychlejší a levnější. Soudy však začali považovat mnoho rozhodčích doložek za neplatné, a to z důvodu jejich netransparentnosti. Je proti Vám vedena exekuce na základě rozhodčího řízení? Raději si zkontrolujte, zda na prvopočátku není neplatná rozhodčí doložka. Jinak to může vést ke zrušení exekuce.

Jak poznám neplatnou rozhodčí doložku?

Neplatná rozhodčí doložka je taková, kde není transparentní mechanismus výběru rozhodce, který bude případný spor rozhodovat. Typicky se jedná o případ, kdy má rozhodce určit firma poskytující rozhodcům servis a předmětné rozhodčí řízení má probíhat dle pravidel této firmy. Taková definice je komplikovaná a dlužník často nechápe, její význam. Příkladné znění takové rozhodčí doložky:

„Veškeré spory vznikající této smlouvy v souvislosti ní budou rozhodovány konečnou platností rozhodčím řízení jedním rozhodcem jmenovaným Správcem, kterého jmenuje odvolává představenstvo společnosti poskytující rozhodcům servis a jehož funkce je upravena organizačním řádu této společnosti, ze Seznamu rozhodců vedeném touto společností, podle jejího jednacího řádu.“

Rozhodčí doložka je dále neplatná, a je možné domáhat se zrušení exekuce, za situace, kdy může nastat možnost, že k výběru rozhodce bude oprávněn pouze věřitel.

Tyto neplatné rozhodčí doložky měly v úvěrových smlouvách například Home Credit, ESSOX, SMART CAPITAL, Barlog Capital, SMART HYPO, Cetelem, Komerční banka, atd. Neplatnost těchto rozhodčích doložek potvrdil i Nejvyšší soud v usnesení ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010.

Soudy v posledních letech zastavily již několik tisíc exekucí, které vznikly na základě rozhodčích doložek, kde nebyl jasně stanovený rozhodce a které nechávaly výběr rozhodce na vůli věřitele.

Zrušení exekuce se souhlasem věřitele

Nyní se však objevují případy, kdy soudy místo zastavení exekuce pro neplatnost rozhodčí doložky nejprve osloví věřitele, zda on sám nechce exekuci zastavit. Jenže pokud by věřitel souhlasil, vrací se do hry opět exekutor, který vydá usnesení o zastavení exekuce na místo soudu. A ten může rozhodnout o nákladech řízení, vlastní odměně i o tom, kdo tyto částky bude platit. Znamená to, že samotný dluh již exekutor nevymáhá, může však dál vymáhat náklady a svou odměnu. Přitom exekutor rozhodně není stejně nestranný jako soud. Exekutorské služby si objednává věřitel a není výjimkou, že při výpočtu odměny a nákladů exekutora a věřitele dochází k chybám v neprospěch dlužníka.

Někteří znalci exekučního prostředí mluví o tom, že tento postup proto může exekutorům a věřitelům umožnit, aby naposledy přišli k penězům. Nicméně proti usnesení o zastavení exekuce vydaném exekutorem se dlužník může bránit odvoláním. O odvolání již rozhoduje soud a postup exekutora může objektivně posoudit.

Závěr

Zda mají soudy v případě neplatných rozhodčích doložek sami zastavit exekuci nebo dát možnost zastavení exekuce z vůle věřitele exekutorem není právně zcela jasné. Zrušení exekuce je ale nutné. Pro naše čtenáře a klienty doporučujeme vždy si náklady a odměnu exekutora zkontrolovat, zeptat se na způsob výpočtu a nebát se proti usnesení exekutora odvolat. Není výjimkou, že tyto částky se můžou vyšplhat i přes 100.000,- Kč.

Související odkazy:

Vymáhání pohledávek

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE