Závěť

Obsah

Příležitostně se na nás klienti obrací s dotazem, jak pořídit závěť a jaké mají možnosti při jejím sepisu. Proto se nyní podíváme na její základní náležitosti.

Závěť je jedním z pořízení pro případ smrti. Jedná se o jednostranný projev vůle zůstavitele, kterým povolává jednu nebo více osob za své dědice. Závěť má přednost před zákonnou dědickou posloupností, pokud tedy zůstavitel pořídí závěť o celé své pozůstalosti, vůbec nemusí dojít k dědění ze zákona. Nutno si však uvědomit, že do pozůstalosti nespadá pouze majetek, ale i dluhy zůstavitele.

Závěť

Typy závěti

Občanský zákoník v ustanoví § 1532 a násl. rozlišuje několik typů závětí, co do účinků jsou si však všechny rovny, žádná není „nadřazeným“ typem.

závěť holografní

Pořízení holografní závěti je velmi jednoduché, neboť si jí může zůstavitel vyhotovit sám. Základní podmínkou je, aby jí zůstavitel sepsal a podepsal vlastní rukou. Sepis vlastní rukou nelze nahradit ani například sepsáním na počítači, vytisknutím, a následně jen pouhým podpisem ze strany zůstavitele.

závěť alografní

Alografní závěť už je případem, kdy si zůstavitel může sepsat poslední vůli například na počítači a následně jí jen podepíše. Rozdíl však tkví v tom, že zůstavitel je povinen prohlásit před dvěma svědky, že se jedná o jeho poslední vůli. Typicky se pak oba svědci podepíší pod závětí zůstavitele s dovětkem, že se jedná právě o svědky poslední vůle.

Důležitý je i samotný výběr svědků. Kromě toho, že se musí jednat o svéprávné jedince, je pro platnost závěti nutné, aby svědci zároveň nebyli povolanými dědici z této závěti.

závěť ve formě notářského zápisu

Vedle typů závětí, které zvládne zůstavitel sepsat sám doma, máme i závěť formou veřejné listiny (tj. formou notářského zápisu). Jak z pojmenování vyplývá, je nutné k tomuto sepisu se obrátit na notáře. Originál následně zůstává uložena u notáře, přičemž údaj o jejím sepsáním notář uvede do tzv. Evidence právních jednání pro případ smrti. V takové evidenci jsou mimo závěti vedeny například dědické smlouvy, povolání správce pozůstalosti nebo smlouvy o zřeknutí se dědického práva. Každý notář má povinnost před sepisem listiny se přesvědčit, že je závěť pořizována s rozvahou, vážně a bez donucení.

závěť privilegovaná

Tato závěť je obecně určena pro osoby, které se zrovna nachází v ohrožení života a nejsou schopny pořídit závěť jedním z tradičních (výše uvedeným) způsobů. Jedná se tzv. o závěť s úlevami.

Jednou z možností privilegované závěti je závěť ústní. Musí být pořízena nejméně před třemi svědky, kteří následně dosvědčí, že zůstavitel projevil poslední vůli. Typické využití této závěti si můžeme představit například u dopravní nehody, kdy zraněná osoba takto před třemi svědky projeví svou poslední vůli. Musí se jednat o nenadálou situaci, nevztahuje se na případy, kdy zůstavitel dlouhodobě trpěl závažnou nemocí a až na sklonku života se rozhodl ústně pořídit závěť. Tato závěť má však platnost pouhé dva týdny od toho, co skončí jakékoli nebezpečí zůstaviteli a on je schopen pořídit „klasickou“ závěť.

Další možností je závěť učiněná před starostou, ta je zaznamenána za přítomnosti dvou svědků. Její platnost je oproti ústní závěti prodloužena na tři měsíce. Tříměsíční platnost má rovněž závěť pořízená na palubě před kapitánem lodi, letadla nebo ve válečném konfliktu. Závěť se zapisuje do palubního či lodního deníku.

Základní náležitosti závěti

Ze závěti musí být zřejmé, kdo jí pořizuje. Ideálním případem je, pokud zůstavitel uvede celé své jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště. Zůstavitel musí dostatečně určit i dědice, aby nevyvstaly pochybnosti, a určit alespoň jejich podíly na pozůstalosti.

Pořídit závěť může již osoba starší 15 let, ovšem jedině formou notářského zápisu. Podobně je to u osob s omezenou svéprávností. Závěť zůstavitele musí být vždy projevem jeho dobrovolné vůle, musí být srozumitelná a určitá. Jednou ze základních náležitostí dříve bylo i uvedení data pořízení závěti, dnes to již není povinné. Přesto se obecně doporučuje datum do závěti zahrnout, neboť problém může nastat po smrti zůstavitele, když se sejde více závětí najednou a nebude zřejmé, která z nich je tou „nejnovější“ verzí poslední vůle. V takovém případě už nám situaci zůstavitel nemůže objasnit a závěť bude neplatná.

Při pořizování závěti je rovněž důležité si být vědom práv nepominutelných dědiců. Jedná se o děti zůstavitele, pokud nedědí ony, tak jejich potomci. Nepominutelný dědic má právo na svůj zákonem stanovený podíl, i když bude opomenut v závěti. U nezletilého nepominutelného dědice je stanoven rozsah ¾ jeho zákonného podílu, v případě zletilého se jedná o ¼ zákonného dědického podílu.

Zrušení závěti

Závěť je odvolatelným projevem vůle. Zůstavitel tak může obsah závěti kdykoli doplnit, změnit, celou závěť nahradit novou závětí nebo jí výslovně odvolat bez jakékoli náhrady. Pokud chce zůstavitel pořídit závěť novou, nemusí mít stejnou formu jako závěť původní. Znamená to, že závěť alografní (sepsanou nejméně před dvěma svědky) může jednoduše nahradit závětí holografní (sepsanou ručně). Výslovné prohlášení o odvolání závěti je však nutno učinit v takové formě, jaká se vyžaduje i pro pořízení závěti. Odvolat ji lze také mlčky, kdy zůstavitel jednoduše zničí svou dosavadní závěť (například roztrhá listinu, na které je sepsána). Pokud byla závěť pořízena formou notářského zápisu, lze jí bez nahrazení novou závětí odvolat tím, že bude závěť notářem vydána zpět jejímu pořizovateli (tj. zůstaviteli).

ZÁVĚR

Občanský zákoník nám nabízí hned několik možností, jak lze pořídit závět. Kromě výběru typu závěti je ale nutné dbát na samotný obsah, aby byla v závěti dostatečně určena osoba, která ji pořizuje, dále osoby dědice, podíly, které jsou jim přiřčeny. Obsah závěti bývá mnohdy nejvíce problematickou záležitostí a důvodem, proč je pořízení pro případ smrti nakonec neplatné (např. z důvodu nesrozumitelnosti). Proto před jeho sepisem doporučujeme se alespoň poradit o jeho obsahu, aby skutečně odrážela vůli toho, kdo jí pořizuje a po jeho smrti vyvolala pouze jím zamýšlené následky.

Pokud si nevíte rady se sepisem závěti, pak neváhejte a využijte právní pomoci ze strany odborníka u nás v advokátní kanceláři.

Související odkazy:

Dědické právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE