Směnka

Obsah

Směnka je listinný cenný papír, s nímž jde obchodovat nebo převést na jiného majitele. Jelikož se sní může setkat opravdu kdokoli je dobré vědět, jak taková směnka vypadá, tedy jaké jsou její povinné náležitosti, jak ji lze vymáhat. Co je to cizí a vlastní směnka? A na jakou dobu splatnosti se mohou vystavit? Či, jak lze směnku vymáhat?

To jsou vše základní otázky, které nás napadnou, pokud se se směnkou setkáme, a to nejen v běžném životě, ale i v podnikání.

Směnka

Co to směnka je?

Bohužel zákon směnku nedefinuje. Ještě si možná mnozí z Vás pamatují, že do konce roku 2013 existoval zákon o cenných papírech, který směnku řadil mezi jeden z cenných papírů. Tento zákon byl však zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník zrušen a v pasáži o cenných papírech, kterou tento občanský zákoník obsahuje, již tato informace není. To, že je směnka cenným papírem, je tedy vyvozováno z její povahy.

Náležitosti směnky

Náležitosti směnky nenalezneme v občanském zákoníku, nýbrž v zákoně tzv. lex specialis (tzn. zákon upravující určité instituty blíže oproti zákonu obecnému, kterým je v případě směnky občanský zákoník), kterým je zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šikovný, v platném znění (dále jen ,,směnečný zákon”).

Aby byla směnka platná, musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Jedná e o listinný cenný papír, neboť musí být vždy vystaven písemně. Jakou formou je však sepsána, zda-li ručně nebo na počítači nebo na čem je sepsána (papír, pivní tácek, kámen apod.) zákon neřeší.

Mezi zákonné náležitosti směnky patří:
Slovo „směnkauvedené v textu (v nadpise nestačí)
Slib nebo příkaz uhradit smluvenou částku, která je rovněž na směnce uvedena
Doba splatnosti
Místo, kde má k proplacení směnky dojít (např. adresa)
Jméno osoby, které má být částka uhrazena
Datum a místo vystavení směnky
Vlastnoruční podpis osoby, která směnku vystavila

Z praktického hlediska je vhodné používat při vystavování směnek předpřipravené papírové formuláře, které již obsahují zákonem předepsané náležitosti. Vzory směnek přikládáme pod článkem.

Druhy směnek

Zákon směnečný rozlišuje dva typy směnek

 1. vlastní
 2. cizí

Hlavním rozdílem mezi těmto dvěma typy směnek je v počtu účastníků směnečného vztahu.

Směnka vlastní (dva účastníci): výstavce na směnce deklaruje bezpodmínečný platební slib, že zaplatí příslušnou sumu na určitém místě a v určitém čase majiteli směnky – směnečnému věřiteli.

Směnka cizí (tři účastníci): směnka obsahuje bezpodmínečný příkaz směnečníkovi, že má zaplatit příslušnou sumu osobě – majiteli směnky, na jejíž řad či jméno je směnka vydána, na určitém místě a v určitém čase. Tuto směnku vystavuje třetí osoba, tj. výstavce.

Směnka cizí

Musí obsahovat následující náležitosti, bez nichž není platná jako cizí směnka:

 • označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána,
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu,
 • jméno toho, kdo má platit (směnečníka),
 • údaj splatnosti – není-li tento údaj uveden, platí, že je splatná na viděnou,
 • údaj místa, kde má být placeno – není-li uvedeno, platí, že místo uvedené u směnečníkova jména je platebním místem a zároveň i místem směnečníkova bydliště,
 • jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno,
 • datum a místo vystavení směnky – není-li uvedeno místo vystavení, platí, že směnka byla vystavena v místě uvedeném u jména výstavce,
 • podpis výstavce.

Cizí směnka musí být směnečníkem přijata, tj. musí být akceptována. Přijetím se směnečník zavazuje k úhradě směnky ve splatnosti. Přijetí se píše na směnku, a to slovem „přijato“ nebo jiným slovem stejného významu, ke kterému se připojí podpis směnečníka. K přijetí stačí však i pouhý podpis směnečníka na první straně.

Směnka vlastní

Obsahuje následující náležitosti, bez nichž není platná jako směnka vlastní:

 • označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána,
 • bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu,
 • údaj splatnosti – pokud chybí, platí, že směnka je splatná na viděnou,
 • údaj místa, kde má být placeno – pokud není uvedeno, platí, že místo vystavení směnky je platebním místem a zároveň místem výstavcova bydliště,
 • jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno,
 • datum a místo vystavení směnky – není-li udáno místo vystavení, platí, že směnka byla vystavena v místě, uvedeném u jména výstavce,
 • podpis výstavce.

Blankosměnka

Zvláštní typ směnek, tzv. blankosměnky – tj. směnky, na kterých chybí vyplněna směnečná částka a datum splatnosti. Tyto údaje může později vyplnit věřitel. Za jakých podmínek to smí věřitel udělat, bývá obsahem dohody o blankosměnce.

Splatnost směnky

Z hlediska splatnosti směnka může být směnka vystavena:

 • na viděnou (tj. při předložení),
 • na určitý čas po viděné,
 • na určitý čas po datu vystavení, nebo
 • na určitý den.

Jiná doba splatnosti či postupná splatnost jsou neplatné.

Jak vymoci neuhrazenou směnku?

Směnka je především považována za nástroj, díky kterému lze rychle a efektivně vymáhat dluhy. Proces vymáhání nezaplacené směnky funguje následovně:

1. Protestace

 • Abychom mohli směnku vymáhat u soudu, je nutné nejprve prokázat, že směnka byla řádně předložena k placení a nebyla proplacena. K osvědčení této skutečnosti slouží sepsání veřejné listiny notářem nebo soudem. Majitel směnky tak formálně prokáže, že směnku neúspěšně předložil k placení. Pokud však směnka obsahuje doložku „bez protestu“, lze ji vymáhat bez sepsání protestace směnky.

2. Směnečný platební rozkaz

 • Na návrh majitele směnky – žalobce – vydá soud směnečný platební rozkaz, pokud majitel předloží soudu originál směnky a soud o její pravosti nebude mít důvod pochybovat. V něm dlužníkovi uloží, aby do 15 dnů zaplatil požadovanou částku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá.

3. Vymáhání exekutorem

 • Pokud 15denní lhůta uplyne bez podání námitek, nebo soud rozhodne ohledně námitek ve prospěch majitele směnky a směnečný platební rozkaz nechá v platnosti, může majitel směnky předat směnečný platební rozkaz exekutorovi k vymáhání. Soudního exekutora si můžete vybrat podle libosti ze seznamu soudních exekutorů.

VZORY SMĚNKY

VZOR SMĚNKY CIZÍ

Směnka cizí vzor

VZOR SMĚNKY VLASTNÍ

Směnka vlastní vzor

Související odkazy:

Směnka a její vymáhání

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE