Sleva na dítě (včetně vzoru čestného prohlášení)

Obsah

Velmi častým a diskutovaným tématem klientů v naší advokátní kanceláři je možnost uplatnění slevy na dani na dítě. Nejčastěji vznikají samozřejmě problémy v případě rozvedených rodičů nebo partnerů, kteří se rozešli a mají společné nezletilé dítě či nezaopatřené dítě. Spor vznikne v situaci, kdy se nemohou dohodnout, kdo z nich bude slevu na dani uplatňovat u svého zaměstnavatele.

Sleva na dítě

Daňové zvýhodnění může být uskutečněno formou slevy na dani, tzn. snížením daňové povinnosti nebo také formou daňového bonusu, popř. kombinací obou. Podmínky pro uplatnění slevy na dani upravuje zákon č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

  • Slevu na dani na dítě může uplatnit pouze 1 z rodičů
  • dítě musí sdílet s rodičem společnou domácnost
  • Sleva na dani na dítě je navázána na příjmovou hranici rodiče, která činí šestinásobek minimální měsíční mzdy, tedy pro rok 2021 činí 91.200Kč. U zaměstnaného rodiče se počítá hrubá mzda, při podnikání rodiče se počítají veškeré příjmy, nikoli jen zisk, jak se často klienti mylně domnívají. Slevu na dani lze uplatnit i ze zaměstnání na dohodu o provedení práce či provedení činnosti.

Sleva na dítě – na jaké dítě ji lze uplatnit?

Za vyživované dítě, tedy dítě, za které lze slevu na dani uplatnit, se v kontextu zákona o daních z příjmu rozumí dítě, které s rodičem sdílí společnou domácnost, a to buď nezletilé nebo i zletilé dítě do dovršení věku 26 let.

Nezletilé dítě

Za nezletilé dítě se považuje osoba do dovršení věku 18 let.

Zletilé dítě

Zletilé dítě až do věku 26 let, na které lze daňové zvýhodnění uplatnit musí splňovat několik dalších podmínek.

První podmínkou je, že tomuto dítěti nesmí být přiznán invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Tato podmínka však není jediným kritériem, neboť toto dítě dále musí splňovat minimálně jeden z těchto předpokladů:

  • Soustavně se připravuje na výkon budoucího povolání
  • Nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání ani vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nemoci či úrazu, nebo
  • Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopné vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Sleva na dani na zletilé dítě

V předcházejícím odstavci jsme již uvedli, za jakých předpokladů slevu na dani lze uplatnit i na zletilé dítě. Všechny výše uvedené alternativní předpoklady souvisejí se soustavnou přípravou na výkon budoucího povolání. Co se jím ale rozumí?

Soustavná příprava na výkon budoucího povolání

Podle zákona č. 117/1995 sb., zákona o státní sociální podpoře, v platném znění, se za tuto přípravu považuje:

  • Studium na středních a vysokých školách v české republice dle zákona č. 561/2004 Sb. zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přičemž výjimku tvoří studia za trvání služebního poměru a dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
  • Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením prováděnou podle předpisů o zaměstnanosti
  • Vymezené studium na středních nebo vysokých školách v cizině.

Jestliže nestudující dítě dovrší 18 let nebo student dosáhne věku 26 let v průběhu měsíce, je možné započítat do slevy na dani ještě i daný měsíc, kdy k tomu došlo. Pro děti narozené prvního dne v měsíci je však situace odlišná. Pokud dovrší 18 nebo 26 let první den v měsíci, podmínka pro nárok na slevu na dítě již splněna není a tento měsíc tak již žádné daňové zvýhodnění nezískáte.

Sleva na dani na jiné než vlastní dítě

Vyživovaným dítětem v kontextu daňových účelu se rozumí nejenom vlastní dítě, ale i osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, ale i dítě po zániku této péče, jestliže dále žije ve společně hospodařící domácnosti se svým bývalým pěstounem. Dále také dítě druhého z manželů a vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. I v tomto případě dítě je samozřejmě nezbytné, aby byli splněny výše uvedené předpoklady pro uplatnění slevy na dani na dítě.

Uplatnění slevy na dani v případě rozvodu či rozchodu rodičů 

Kdo z rodičů má nárok na uplatnění slevy na dítě v případě jejich rozvodu či v případě rozchodu nesezdaných rodičů?

Pro rodiče žijící odděleně je určující podmínkou sdílení společné domácnosti s dítětem. Typicky bude mít na slevu na dani nárok ten rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče.

V případě, že bylo dítě svěřeno soudem do tzv. střídavé péče nebo je dítě ve společné domácnosti s více daňovými poplatníky, žije fakticky ve dvou domácnostech.  A jelikož soud při rozhodnutí o střídavé péči nerozhoduje o tom, se kterým z rodičů bude dítě žít trvale ve společně hospodařící domácnosti je nutná dohoda rodičů. Pokud by k dohodě rodičů nedošlo nezbývá než se obrátit na soud s případnou žalobou o určení společně hospodařící domácnosti nezl. dětí.

Slevu na dani může v tomto případě uplatňovat každý z rodičů, nikoli však oba rodiče za stejné zdaňovací období nebo v tomtéž kalendářním měsíci.

Příklad 1.: První pololetí roku uplatní slevu na dani na dítě jeden z rodičů a druhé pololetí roku uplatní druhý z rodičů. Je však možná taktéž jiná dohoda rodičů, popř. jiných poplatníků.

Příklad 2: Rozvedení rodiče mají 2 děti, ve střídavé péči a jejich dohoda bude spočívat v tom, že jeden z rodičů bude uplatňovat slevu na dítě na starší z dětí, druhý na mladší.

Jak lze slevu uplatnit a co je k tomu potřeba doložit?

Každý zaměstnanec musí svůj nárok na uplatnění slevy, v daném období, prokázat podpisem na nám všem známém tzv. “růžovém formuláři”, tedy Prohlášení k dani. Standardně vyřizuje účetní zaměstnavatele. Dále je třeba doložit sepsanou a podepsanou Dohodu rodičů či Čestné prohlášení, že druhý z rodičů na dané dítě zvýhodnění ve zdaňovacím období neuplatňuje, nebo uplatňuje jen po určitou dobu (zpravidla u střídavé péče). V případě, že je druhý z rodičů zaměstnaný dokládá se také potvrzením jeho zaměstnavatele.

V případě narození dítěte, je třeba dále přiložit také rodný list dítěte.

U dětí po splnění povinné školní docházky, tedy u dětí pokračujících ve studiu je třeba doložit také vždy potvrzení o studiu pro uplatňované období.

Slevu lze uplatnit vždy již v tom měsíci, v němž vznikl důvod pro uplatnění.

Níže uvádíme vzor Čestného prohlášení o neuplatnění slevy na vyživované dítě.


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEUPLATNĚNÍ SLEVY NA VYŽIVOVANÉ DÍTĚ

Já, níže podepsaný/á

Jméno, příjmení: ………………………………………………………………………………………………..

Datum narození: ………………………………………………………………………………………………..

Adresa místa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………

Čestně prohlašuji, že neuplatňuji slevu na děti na níže uvedné vyživované ti:

1. Jméno a příjmení ……………………………………, datum narození………………………;

2. Jméno a příjmení ……………………………………, datum narození………………………;

3. Jméno a příjmení ……………………………………, datum narození……………………….

Svým podpisem stvrzuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V ………………… dne ………………                                                          Podpis……………………………….


Závěr

Související odkazy

Rodinné právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE