Překročení rychlosti a právní následky

Obsah

Na naši advokátní kancelář se nezřídka obrací klienti s žádosti o právní pomoc ve věci přestupků na úseku dopravy. Často se jedná o překročení rychlosti. V tomto článku se Vám pokusíme přiblížit právě tuto problematiku.

Překročení rychlosti

Limity povolené rychlosti

Překročení povolené rychlosti s sebou obnáší zvýšené riziko vzniku nebezpečí škody jak na životě, tak i na majetku. Sekundárně i nemalé problémy pro samotné řidiče. Z uvedených důvodů tak nelze než apelovat na řidiče, aby se primárně snažili dodržovat silniční pravidla. Pokud už však z jakéhokoliv důvodu už překročíte nejvyšší povolenou rychlost a je s Vámi vedeno řízení o přestupku, je dobré mít na paměti následující věci.

Právní úpravu provozu na pozemních komunikacích najdeme v zákoně č. 361/2000, o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“). Tento mj. upravuje snad všem důvěrně známé limity povolené rychlosti na pozemních komunikací pro vozidla o max. přípustné hmotnosti nepřevyšující 3,5 tuny, a to limitem

  • mimo obec 90 km/h,
  • na silnici pro motorová vozidla 110 km/h
  • na dálnici 130 km/h
  • v obci 50 km/h, (resp. 80 km/h jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla vedoucí přes obec)

Překročení maximální povolené rychlosti

Překročí-li řidič maximální povolenou rychlost, dopustí se přestupku. Ne každé překročení je však stejně závažné. Proto i zákonodárce odstupňoval sankce, které se ukládají. Základním kritériem je míra překročení maximální povolené rychlosti. § 125c odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu rozeznává celkem tři úrovně překročení rychlosti, s nimiž pak zákon spojuje různé právní následky:

  • Zaprvé překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně než 30 km/h
  • Zadruhé překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více
  • zatřetí překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více

Pokuty za překročení rychlosti

Za překročení povolené rychlosti uvedených pod písm. a) zákona o silničním provozu hrozí řidiči postih pokutou ve správním řízení ve výši 1.500 – 2.500 Kč, nebo příkazem na místě ve výši až 1.000,- Kč.

Jde-li o překročení uvedené pod písm. b), pak v tomto případě hrozí řidiče postih pokutou ve správním řízení ve výši 2.500 – 5.000,- Kč. Přestupek může být rovněž řešen příkazem na místě, kdy pokuta v tomto případě může být uložena maximálně ve výši 2.500,- Kč.

Nejzávažnější porušení rychlosti popsané pod písm. c) je postihováno pokutou uloženou ve správním řízení v rozmezí 5.000 – 10.000,- Kč. Řešení přestupku příkazem na místě zákon nepřipouští. Dále zákon obligatorně stanoví, že řidiči bude uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu od 6 měsíců až 1 roku. Správní orgán v tomto případě nemá možnost uvážení a od tohoto správního trestu opustit.

Body za překročení rychlosti

Spáchání přestupku překročením maximální povolené rychlosti má své konsekvence i v oblasti bodového hodnocení přestupků, a to následovně:

  1. Střední (v obci o 6-19 km/h a mimo obec o 11-29 km/h) je hodnoceno 2 body.
  2. Vyšší (v obci o 20 km/h a více, mimo obec o 30 km/h a více) je hodnoceno 3 body
  3. Vysoké (v obci o 40 km/h a více, mimo obec o 50 km/h a více) je hodnoceno 5 body

V případě, že řidič dosáhne 12 bodů, bude příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností vyzván k odevzdání řidičského průkazu.

navíce chystána novela bodového systému. Informace najdete například na stránkách Ministerstva dopravy.

Závěr

Pokud se již ocitnete v situaci, kdy je Vám kladeno za vinu překročení povolené rychlosti, je třeba důkladně zvažovat udělení souhlasu s příkazem na místě. Nebo naopak příkaz odmítnout a nechat věc projednat správním orgánem. Správní řízení je spojeno s vyššími náklady pro řidiče, avšak vyžaduje čas k projednání věci a vydání rozhodnutí. To má význam zejména tehdy, mají-li být řidiči v dohledné době od přestupku smazány již získané body a jinak by mu hrozilo tzv. vybodování.

V případě zájmu o poskytnutí právních služeb navštivte stránky naší advokátní kanceláře www.akpytela.cz. Zde můžete využít online formulář pro sjednání schůzky či přímo zažádat o zastoupení v přestupkovém řízení.

Zároveň Vás tímto zveme na naše stránky www.akpytela.cz/clanky/. Zde každý týden zveřejňujeme další články, které se týkají zajímavých témat a mohou Vám velice pomoci.

Související odkazy:

Přestupky

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE