Předžalobní výzva

Obsah

Jestliže jste někdy využili advokátní pomoci při snaze vymoci splnění dluhu po svém dlužníkovi, jistě Vám bylo před podáním žaloby doporučeno zaslat dotyčnému tzv. předžalobní výzvu. Proč se vůbec k zasílání předžalobní výzvy přistupuje? Jakou může mít předžalobní výzva formu? Co je její obsahem a jaké jsou důsledky jejího využití? 

Předžalobní výzva

Obecně k pojmu předžalobní výzvy

Předžalobní výzva je procesní civilní úkon, který je výslovně upraven v § 142a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen OSŘ). Podle tohoto ustanovení musí být tato výzva zaslána žalovanému nejméně 7 dnů před tím, než je podán návrh na zahájení řízení. Tzn. předtím než je žaloba doručena soudu. 

Předžalobní výzva je věřitelem adresovanou výzvou, ve kterém dlužníku oznamuje, co po něm žádá a proč. Tzn. z jakého titulu a v jaké výši. Tak činí ještě před tím, než proti dlužníkovi podá žalobu a zahájí tak samotné soudní řízení. Tedy předtím, než se celá záležitost začne řešit soudní cestou.

Cílem tohoto procesního úkonu je upozornit dlužníka na existenci jeho dluhu, vyzvat ho k jeho splnění a tím tak odlehčit soudním orgánům. Bez této kvalifikované výzvy k plnění by totiž mohlo dojít k tomu, že věřitel podá žalobu, kterou bude muset vzít po jejím napadnutí na soud zpět z důvodu, že dlužník sám dobrovolně splnil. Neboť např. na existenci svého dluhu pozapomněl. Předžalobní výzva dlužníkovi tedy dává jakousi poslední šanci zaplatit, popř. poskytnout jiné dlužné plnění předtím, než věřitel bude věc řešit prostřednictvím soudu.

Z logiky věci je předžalobní výzva možná u žalob, které směřují na plnění. Tedy např. na zaplacení částky, na vydání věci, na zdržení se nějakého jednání apod. Konkrétněji lze pro představu uvést například žalobu na zaplacení dlužného nájemného, žalobu na vyklizení nemovitosti, žalobu na zdržení se rušení nočního klidu apod. Předžalobní výzva tedy nepřichází v úvahu, jestliže je podáván návrh na zahájení řízení ve věcech osobního stavu.

Náležitosti předžalobní výzvy

Již z výše uvedeného vyplývá, že předžalobní výzva bude obsahovat zejména identifikaci obou potencionálních účastníků řízení – žalobce a žalovaného. Tzn. věřitele a dlužníka. Dále v ní bude vymezena pohledávka co do rozsahu a právního titulu (důvodu vzniku). Nezbytností je samozřejmě skutečnost, že věřitel k zaplacení pohledávky tímto vyzývá. Zároveň je nutné, aby v ní bylo vyjádřeno, že pokud dlužník na výzvu nebude reagovat ve stanovené době, bude pohledávka věřitele vymáhána soudní cestou. Toto je velice důležité, protože bez tohoto upozornění nevyvolá předžalobní výzva zákonem předpokládané následky.

Ústavní soud přitom ve svém nálezu ze dne 18. května 2015 sp. zn. I. ÚS 4047/14 odmítl přepjatý formalismus těchto výzev. Postačí tedy, že ze samotného znění výzvy bude zřejmý úmysl věřitele postupovat soudní cestou v případě, že dlužník ani přes doručenou předžalobní výzvu svůj dluh nesplní. I takováto výzva bude považována za dostačující. Tedy v souladu s § 142a OSŘ. Předžalobní výzva nemusí obsahovat konkrétní skutkové okolnosti, za kterých dle věřitele pohledávka vznikla. Není tedy třeba dlouze vymezovat skutečnosti, které zakládají vznik jeho dluhu, postačí vymezení právního titulu a rozsahu.

Předžalobní výzva: doručení

Předžalobní výzva jako jednostranný projev vůle je v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2004, sp. zn. 28 Cdo 72/2004, účinný vůči adresátovi okamžikem, kdy se ocitne v jeho dispoziční sféře a adresát má možnost se s jeho obsahem seznámit (např. vložením do poštovní schránky v místě bydliště adresáta, zdržuje-li se tam); není rozhodné, že se v tento den adresát o obsahu právního úkonu nedozvěděl.

Jinými slovy v případě, že bude doručováno doporučeně, ale dopis nebude vyzvednut, tak i přesto může předžalobní výzva působit své účinky. Je vhodné si doklad o zaslání dopisu, tzv. dodejku, uložit, abychom tato skutečnost mohla být později u soudu prokázána.

Odesílatel však musí vyvinout nějaké rozumné úsilí k tomu, aby adresát měl možnost se s ní seznámit. Nemůže bez rozmyslu doručovat na jakoukoliv adresu a spoléhat na to, že to bude účinné. Může být využita poslední známá adresa, adresa uvedená ve smlouvě nebo třeba i adresa pracoviště. Doručováno může být i formou emailu, osobě nebo třeba datovou schránkou.

Ustanovení § 142a ukládá povinnost zaslat výzvu nejméně 7 dnů před podáním žaloby – to právě z toho důvodu, aby byl adresátovi ponechán dostatečný časový prostor pro plnění.  

Důsledky předžalobní výzvy

Splnění povinnosti předžalobní výzvy ve svém důsledku umožňuje uplatnit právo na náhradu odměny advokáta za výzvu přímo v řízení, kterému výzva předcházela. Podmínkou samozřejmě je úspěch v řízení o splnění povinnosti, jak plyne přímo z § 142a odst. 1 OSŘ. Odměna advokáta představuje výdaje účastníka řízení, které vznikly po zahájené řízení, ale také před ním – bude jimi tedy i odměna advokátovi za první poradu s ním, odměna advokátovi za sepsání předžalobní výzvy, případně za jiná podání učinění ve věci apod. Výše nákladů řízení se pak odvíjí od předmětu řízení a od počtu úkonů, které advokát učinil.


Vzor předžalobní výzvy

Na závěr našeho článku zde uvádíme vzor. Tato výzva je koncipována formálně, ale jak jsme již výše uvedli, může být i neformální – na jejich účincích to nic nemění. Pokud Vám tedy dluží „kamarád“ můžete jej oslovit tak, jak jste běžně zvyklí, tykat mu apod.

Předžalobní výzva:

Dana Dvořáková

Masarykova 125

Olomouc 77900

V Olomouci dne 10. 11. 2021

Vážená paní Dvořáková,

Dne 20. 12. 2020 jsme spolu uzavřeli Nájemní smlouvu, jejíž předmětem byl nájem zde specifikované bytové jednotky na adrese Brněnská 1, 779 00 Olomouc. Výše měsíčního nájemného byla v čl. III. I. této Nájemní smlouvy sjednána na 12.000 Kč, přičemž bylo dohodnuto, že bude placeno vždy předem nejpozději k 5. dni příslušného měsíce. Do září tohoto roku jste nájemné platila řádně a včas, avšak nájemné celkem ve výši 36.000 Kč za měsíc září, říjen a listopad nebylo z Vaší strany k dnešnímu dni dosud uhrazeno.

Tímto vás v souladu s § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, vyzývám k úhradě dlužné částky ve výši 36.000 Kč, a to do 5 dnů od doručení této výzvy.

Jestliže svůj dluh ve stanovené době neuhradíte, budu svoji pohledávku vymáhat soudní cestou, tudíž Vám navíc vznikne povinnost uhradit náklady řízení v souladu s § 142a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

S pozdravem,

Jan Novák


Závěr

Související odkazy:

Vymáhání pohledávek

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE