Povinné testování zaměstnanců ve firmách

Obsah

Vláda na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dne 1. března 2021 schválila povinné testování zaměstnanců ve firmách. V souvislosti se zavedením této povinnosti vyvstává řada právních i faktických otázek. Na ty důležité naleznete odpovědi v našem článku.

povinné testování zaměstnanců

Kteří zaměstnavatele musí provádět povinné testování?

Podmínky pro testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV2-2 nejsou vždy stejné. Nejpřísněji jsou stanoveny pro firmy s více jak 250 zaměstnanci. Zde musel zaměstnavatel nejpozději od 3. března zajistit testy pro své zaměstnance. Od 5. března pak zahájit testování.

Mimořádné opatření blíže stanoví konkrétní podmínky typu testu. Jedná se o:

  • Antigenní test prováděný poskytovatelem zdravotních služeb.
  • Test prováděný laickou osobou, v tomto případě nové samo testovací sady.

Zaměstnavatel je povinen provádět jeden z výše uvedených testů minimálně jednou týdně.

Od 15. března může zaměstnavatel vpustit zaměstnance pouze s negativním výsledkem testu. Tuto povinnost pochopitelně nemají zaměstnanci pracující mimo pracoviště.

Druhou kategorií zaměstnavatelů povinných testovat zaměstnance jsou firmy s 50-249 zaměstnanci. Menší zaměstnavatelé nemají tak časově přísné podmínky pro obstarávání záležitostí spojených s testováním. Do 5. března musel zaměstnavatel pro své zaměstnance zajistit testy. Typy testů jsou totožné jako u větších firem zmíněných výše. Firmy musely začít testovat nejpozději 8. března. Dále pak od 15. března mohou pustit zaměstnance na pracoviště pouze s negativním výsledkem testu. Původně mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví hovořilo skupině zaměstnavatelů s 50-249 zaměstnanci, na dalším jednání vlády se tato povinnost rozšířila právě o firmy nad 10 zaměstnanců. Třetí skupinou zaměstnavatelů jsou zaměstnavatelé s 10-49 zaměstnanci. Ti musí nejpozději od 17. března zajistit testy pro zaměstnance. Od 26. března zaměstnavatel na pracoviště nesmí pustit zaměstnance, který se neprokáže negativním testem provedeným maximálně týden zpět.

Povinné testování – proplácení a realizace

Proplácení nákladů testování zaměstnanců se liší v závislosti na zvoleném způsobu testu. Antigenní testy prováděné poskytovatelem zdravotních služeb se hradí z veřejného zdravotního pojištění. V případě testu prováděného laickou osobou dostane zaměstnavatel příspěvek od státu v maximální výši 240,- Kč. Aby však dosáhl maximální výše, musí splnit další předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy. Dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu musí zaměstnavatel vyčlenit pro testování nevyužívanou místnost. Zaměstnanec může také provést test doma před odchodem do zaměstnání.

Okruh zaměstnanců povinně testovaných a výjimky z nich

Povinnost podstoupit test (povinné testování) na přítomnost viru musí zaměstnanci pracující u zaměstnavatele v pracovním poměru. Dále pak zaměstnanci pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dočasně přidělení zaměstnanci agenturou práce a v neposlední řadě se musí nechat otestovat osoby, které na základě jiného právního vztahu než pracovněprávního, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s ostatními zaměstnanci. Pro výše uvedené platí několik výjimek. Povinné testování nemusí podstoupit zaměstnanci, kteří:

  • Vykonávají práci mimo pracoviště zaměstnavatele. Typickým příkladem jsou v dnešní době moderní a hojně využívaný „homeoffice“.
  • Zaměstnanci, kteří již v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň nejeví žádné příznaky. Devadesátidenní lhůta počíná běžet od prvního prokázaného pozitivního testu.
  • Zaměstnanci s oficiálním certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž po aplikaci druhé dávky uběhlo přes 14 dní a zaměstnanec nemá příznaky onemocnění COVID-19. Tématice očkování jsme se v jednom z našich článků věnovali v souvislosti s náhradou škody (www.akpytela.cz/články)

Povinnost zaměstnance podstoupit test a následky odmítnutí provedení testu

Zaměstnanec se povinně podrobí testů, který mu poskytne zaměstnavatel. Zákon ani mimořádné opatření neumožňuje zaměstnanci odmítnout test bez následků. V praxi po odmítnutí nastane situace, kdy v důsledku nepředložení negativního testu zaměstnavatel nepustí zaměstnance na pracoviště. Zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci vlastní vinou. Jedná se o překážku na straně zaměstnance dle § 199 odst. 1 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“). Za tuto překážku nenáleží zaměstnanci ze zákona náhrada mzdy.

Je však plně na uvážení zaměstnavatele, jaký způsob řešení sporu ohledně provedení testu (povinné testování) se zaměstnancem zvolí. Může mu tak dle libovůle poskytnout dovolenou, částečnou náhradu mzdy či homeoffice. Nad rámec úpravy zákoníku práce se odmítnutí testování promítá i ve veřejnoprávní sféře. Podle zákona č. 94/2021 Sb., zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, může být fyzické osobě uložena pokuta za nedodržování protiepidemiologických opatření. O přijetí tohoto zákona jsme Vás v nedávné době informovali rovněž na nšich webových stránkách www.akpytela.cz. V tomto ohledu však není zcela jasné, pod které ustanovení se odmítnutí testu dá zařadit.

Pozitivní výsledek testu zaměstnance

Pokud test na přítomnost viru ukáže pozitivní výsledek, pak musí zaměstnanec opustit místo pracoviště a kontaktovat svého praktického lékaře. Následně zaměstnanec obdrží od příslušného subjektu žádanku na konfirmační PCR test. Pokud tento test vyjde negativně, zaměstnanec se může vrátit do práce. Opačná situace nastane po zjištění pozitivního výsledku. V takovém případě se jedná v souladu s § 191 zákoníku práce o důležitou osobní překážku na straně zaměstnance, neboť mu bude nařízena karanténa podle jiného právního předpisu. Za nařízenou karanténu přísluší zaměstnanci náhrada mzdy.

Na závěr lze shrnout několik důležitých informací. Zřejmě to nejdůležitější spočívá v nepřipuštění zaměstnance na pracoviště, pokud odmítne absolvovat test. Povinné testování zaměstnanců je povinen zajistit zaměstnavatel. V politickém kontextu lze zhodnotit, že se jedná o velký krok k celkovému zvládnutí pandemické situace. Velká část pozitivně testovaných lidí totiž byla nakažena právě v zaměstnání.

Více informací ohledně právních problémů spojených s koronavirem najdete zde. Aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách vlády.

Jaký je Váš NÁZOR na danou věc? Jakákoliv zpětná vazba je vítána 👍🙂

Související odkazy:

Pracovní právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE