Porušení smlouvy – sankce

Obsah

Veškeré světové dění se nyní točí kolem šíření virového onemocnění všeobecně známého pod názvem Koronavirus a jeho vliv zasahuje již do téměř veškerých činností lidského počínání. Epidemie nepůsobí jen komplikace zdravotní, ale má významné dopady do podnikání. Dochází ke zpomalování trhu, nedostatku pracovní síly v postižených oblastech, což má přímý vliv i na pracovněprávní vztahy zaměstnavatele a zaměstnance. Do této oblasti velmi výrazně zasahují i přijatá mimořádná veřejnoprávní opatření včetně těch karanténních. Jak je to v případě porušení smlouvy?

Porušení smlouvy

Porušení smlouvy

Tomuto současnému fenoménu se nevyhne pochopitelně ani právo jako celek, a to nejen právo správní obecně, ale i předpisy soukromoprávní. V tomto článku přinášíme aktuální přehled, jakým způsobem ovlivňuje současná situace smluvní právo. Současně se zaměřujeme i na případnou odpovědnost a možnosti minimalizace sankcí vyplývajících z uzavřených smluv právě v důsledku jejich porušení.  

Téměř většina výrobců či dodavatelů se v důsledku aktuální situace dostává do svízelné situace, kdy mají nemalé obtíže s řádným a včasným plnění svých smluvních závazků vůči ostatním subjektům.

Porušení smlouvy a vyšší moc

Na tyto nepředvídatelné objektivní jevy pamatuje i náš právní řád. Každému z nás se vybaví pojem vyšší moc (tzv. vis maior). Tento pojem si většinou vykládáme jako možnost ospravedlnit vůči druhé straně to, že nedokážeme včas splnit, k čemuž jsme se zavázali. 

Pojmem vyšší moc se rozumí určitá neobvyklá a nepředvídatelná okolnost nezávislá na osobě, jež se vyšší moci dovolává, a jejichž důsledkům nebylo možné zabránit ani přes veškerou vynaloženou péči. Současnou situaci vyvolanou právě v důsledku epidemie Koronaviru lze považovat právě za případ vyšší moci. Pojetí vyšší moci pak může být smluvními ujednáními stran upraveno taktéž přímo ve smlouvě. Nicméně rozhodně jí bez dalšího nelze používat jako univerzální záminku neplnění smluvních povinností.

Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že to, co bylo ujednáno ve smlouvě, i nadále platí. Pokud je jedna ze smluvních stran paralyzována právě v důsledku epidemie Koronaviru, lze doporučit kontrolu uzavřené smlouvy, kde hrozí porušení smlouvy – řádného termínu plnění. V mnoha uzavřených smlouvách je totiž tento institut blíže upraven v jednotlivých ustanoveních a může mít přímý vliv na povinnost dodavatele dodat plnění včas (např. prodloužení termínu dodání či vyloučení smluvních pokut a náhrady škody pro jeho prodlení). Následně bude nutné vyhodnotit, zda lze podřadit pod toto konkrétní ujednání ohledně vyšší moci taktéž situaci okolo epidemie Koronaviru.

Doložka vyšší moci ve smlouvě

Pokud se chystáte uzavřít smlouvu v současné době již za trvání této epidemie, je třeba do uzavírané smlouvy zakomponovat i ustanovení, které bude na existenci a případné její další šíření i následky přísnějších přijímaných opatření pamatovat. Vzhledem k tomu, že k plošnému rozšíření tohoto virového onemocnění již došlo a neustále dochází, nebyl by poté splněn požadavek nepředvídatelnosti. V důsledku toho nelze následně aplikovat ani smluvní ujednání ohledně vyšší moci, ani zákonná ustanovení, která vyšší moc rovněž upravují.

Neobsahuje-li uzavřená smlouva výše zmíněnou doložku ohledně vyšší moci, je nutné aplikovat ustanovení zákonná. Tyto instituty pracující s pojmem vyšší moc upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanská zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Jedná se o vyšší moc způsobující podstatnou změnu okolností, kdy je možné domáhat se možnosti změny či zrušení smlouvy, a vyšší moci jako liberačního důvodu náhrady škody pro porušení smlouvy.

Nejčastějším případem aplikace vyšší moci je možnost zprostit se odpovědnosti za škodu, kterou jsme jinému způsobili tím, že jsme nesplnili svůj smluvní závazek. Pokud se dostane jedna ze smluvních stran do prodlení s dodáním zboží, které není způsobeno druhou smluvní stranou, může druhé straně vzniknout nárok na náhradu škody v důsledku prodlení. Tato škoda nemusí být smluvní stranou hrazena, pokud prokáže splnění určitých podmínek.

Podmínky:

 1. mimořádnost překážky – současná situace tuto podmínku jednoznačně naplňuje;
 2. nepředvídatelnost překážky – bude posuzováno objektivně dle průměrného člověka, pokud se smluvní strana nezavázala jako odborník;
 3. nezávislost překážky na vůli dodavatele – musí se jednat o vnější příčinu, nikoliv o osobní rozhodnutí jedné ze smluvních stran;
 4. v době vzniku překážky nesmí být v prodlení se splněním své povinnosti – zákon neposkytuje ochranu smluvní straně, která mohla svůj závazek splnit ještě před vznikem nepřekonatelné překážky, protože se této náhrady škody mohl vyhnout a jde k jeho tíži;
 5. nepřekonatelnost překážky – musí se jednat o takovou překážku, kterou dodavatel objektivně nemohl ani při vyvinutí nejvyššího rozumného úsilí překonat (neměl v úmyslu porušení smlouvy). Toto se bude odvíjet podobně jako podmínka nepředvídatelnosti od postavení smluvní strany, zda se jedná o odborníka. Rovněž je zde možnost liberace limitována zproštění se povinnosti k náhradě škody v případech, kdy je ještě objektivně možné termín dodání splnit, avšak s vyššími náklady, za ztížených podmínek či prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě nebude naplněn znak nepřekonatelnosti, tudíž se smluvní strana nebude moci liberovat. Tato podmínka bude proto zcela jednoznačně nejvíce diskutabilní mezi smluvními stranami.

Do těchto podmínek můžou vstoupit i další podmínky, které strany při uzavírání smlouvy ujednají. Může se jednat o povinnost jedné ze stran překážku překonat, kdy ve smlouvě bude obsaženo ustanovení o tom, že se smluvní strana zavazuje splnit termín dodání i pro případ vypuknutí epidemie či nařízení restriktivních veřejnoprávních opatření proti šíření virového onemocnění apod. Dále lze určitě zmínit i hledisko osobních poměrů, kdy k nesplnění smluvní povinnosti nedošlo v důsledku osobních poměrů jedné ze stran smlouvy jako zaměstnávání osob vrátivších se z rizikových oblastí přes nařízenou karanténu apod. Lze proto konstatovat, že bude nutno posuzovat každý konkrétní případ jednotlivě.

Porušení smlouvy a změna okolností

Za změnu okolností upravenou v ustanovení § 1765 a násl. občanského zákoníku lze považovat mimořádnou změnu vnější povahy, pod níž lze zařadit epidemii Koronaviru a doprovázející přijímané restriktivní opatření zaměřené na zamezení jeho šíření. Občanský zákoník přiznává touto změnou dotčené straně možnost, jak se domáhat přizpůsobení obsahu smlouvy této změně (např. prodloužení termínu dodání, úhrada navýšených nákladů na dodání zboží odběratelem).

Ve smlouvách však často bývá uplatnění těchto ustanovení vyloučeno, čímž smluvní strany na sebe přímo přebírají riziko právě podstatné změny okolnosti. Pokud smluvní strany toto ustanovení o převzetí rizika podstatné změny okolností nevyloučí, musí být pro úspěšné uplatnění postupu dotčené strany směřující k dosažení změny či dokonce zrušení smlouvy splněny a dodavatelem taktéž prokázány níže zmíněné podmínky. Potom nedochází k porušení smlouvy.

Podmínky:

 1. vznik zvlášť hrubého nepoměru v právech a povinnostech – zejména neúměrným zvýšením nákladů na plnění s ohledem na vývoj současné situace;
 2. existence podstatné změny okolností – současná epidemie tuto podmínku naplňuje;
 3. nepředvídatelnost podstatné změny okolnosti – bude posuzováno objektivně dle průměrného člověka, pokud se smluvní strana nezavázala jako odborník;
 4. neovlivnitelnost podstatné změny okolnosti – musí se jednat o vnější příčinu, nikoliv o osobní rozhodnutí jedné ze smluvních stran;
 5. vznik podstatné změny okolnosti či známost o podstatné změně okolností musí nastat po uzavření smlouvy – byl-li již v prodlení, je aplikace tohoto ustanovení vyloučena;
 6. příčinná souvislost mezi podstatnou změnou okolností a vznikem zvlášť hrubého nepoměru – hrubý nepoměr je způsoben právě v důsledku současné situace.

Při splnění všech těchto podmínek jsou smluvní strany povinny obnovit své jednání o smlouvě za účelem její úpravy v souladu se změnami, které tuto situaci vyvolaly. Pokud ke shodě na změně či zrušení smlouvy u obou smluvních stran nedojde, je oprávněna se jedna ze smluvních stran domáhat změny či zrušení smlouvy soudně.

Dospěje-li soud k závěru, že k podstatné změně okolností na základě jednotlivých podmínek skutečně došlo, může rozhodnout buď o změně závazku obnovením rovnováhy práv a povinností stran (např. prodloužením termínu dodání), nebo závazek dokonce úplně zrušit.

Tento návrh musí být učiněn jednou ze smluvních stran dle ustanovení § 1766 odst. 2 občanského zákoníku do dvou měsíců od okamžiku, kdy se dodavatel musel o změně okolností dozvědět. Stanovená lhůta je prekluzivní, proto v případě jejího nedodržení bude návrh soudem zamítnut.

Epidemie koronaviru

Z výše uvedeného vyplývá, že epidemie způsobená Koronavirem vytváří přechodnou překážku, která může jednu ze smluvních stran zbavit povinnosti nahradit škodu vzniklou z důvodu prodlení se splněním smluvní povinnosti. Ovšem druhé straně bude i nadále zachována možnost od uzavřené smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy odstoupit od smlouvy, či dokonce požadovat po druhé smluvní straně uhrazení sjednané smluvní pokuty.

Novinky v oblasti podnikání jsou zveřejňovány například na stránkách Hospodářské komory.

Závěr

Závěrem lze zjednodušeně shrnout, že bude třeba vždy zkoumat, zda všechny výše uvedené případy velmi ztíženého či nemožného plnění vznikly v příčinné souvislosti s epidemií. Dále bude třeba zhodnotit, zda vznikly takovým způsobem, který se nedal předvídat, odvrátit či překonat. Smluvní strany musí vždy vynaložit veškeré možné úsilí ke splnění smlouvy. Pouhá skutečnost, že se plnění stalo obtížnější, je odpovědnosti nezbavuje. Jestliže některá ze strany zastaví či omezí provoz z pouhé obavy, že by se u něj v místě výroby mohla nemoc rychle šířit a v dané oblasti neexistují žádná karanténní opatření, ani doporučení státních orgánů, nebo se dokonce ani v dané zemi nemoc ještě vůbec nevyskytuje, odpovědnosti za nesplnění smluv se bez dalšího nezbaví.

Bude však samozřejmě vždy třeba zkoumat všechny okolnosti daného případu. Epidemie Koronaviru proto nemůže být snadnou omluvou, či dokonce výmluvou pro neplnění smluvních povinností. Lze proto jen doporučit kontaktovat druhou smluvní stranu a zahájit jednání o dopadu současné situace na vzájemný smluvní vztah.

Související odkazy:

Smlouvy

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE