Nápomoc při rozhodování

Obsah

Jedním z možných způsobů, jakým lze řešit problémy související s duševní poruchou člověka, je dle stávající právní úpravy smlouva o nápomoci – nápomoc při rozhodování. Jakým konkrétním osobám je tato pomoc určena, jaké jsou její podmínky a právní důsledky přiblížíme v tomto článku.

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 45 a násl. občanského zákoníku.

Nápomoc při rozhodování

Omezení ve svéprávnosti vs. nápomoc při rozhodování

Při zvážení využití nápomoci při rozhodování je nutné posoudit, jakou duševní poruchou podporovaná osoba trpí. Smlouva o nápomoci nenahrazuje totiž nenahrazuje omezení ve svéprávnosti. Jestliže dotyčná osoba trpí takovou duševní poruchou, že se bez asistence třetí osoby prakticky neobejde, není pro ni smlouva o nápomoci dostatečným řešením. V takovém případě bude nutné iniciovat řízení o omezení svéprávnosti. Při něm dojde k ustanovení opatrovníka a stanovení oblastí, v nichž daná osoba není způsobilá právně jednat.

Naproti tomu smlouva o nápomoci směřuje na osoby, jímž duševní porucha působí obtíže při rozhodování. Jinými slovy dotyčný je schopen se sám rozhodnout, formulovat svá přání, projevovat svou vůli, avšak z důvodu duševní poruchy mu rozhodování činí obtíže. Půjde tedy o méně závažné formy duševní poruchy. Oproti tomu, než se kterými se setkáváme u osob, jejichž svéprávnost je omezena. Ovšem je zapotřebí si uvědomit, že ani u omezeně svéprávné osoby není smlouva o nápomoci vyloučena. Pomocník při rozhodování bude mít v takovém případě význam zejména u těch právních jednání omezeně svéprávného, ke kterým je způsobilý a není v nich omezen. Např. bude-li osoba omezena v nakládání s finančním obnosem nad 20.000,- Kč, může sama objednat na zakázku nábytek v hodnotě 15.000,- Kč. Při sjednávání smlouvy o dílo může využít podpůrce, který ji upozorní na výhody či nevýhody takové smlouvy.

Obsah a forma smlouvy o nápomoci

Smlouvou o nápomoci řešící nápomoc při rozhodování se podpůrce zavazuje podporovanému, že bude s jeho souhlasem přítomen při jeho právních jednáních, že mu zajistí potřebné údaje a sdělení a že mu bude nápomocen radami. Jde tedy primárně o poskytování rad a informací. V žádném případě se však nejedná o zastoupení podporovaného. Jestliže se tedy podporovaný rozhodne za přítomnosti podpůrce uzavřít smlouvu, ačkoliv mu podpůrce sdělil své negativní stanovisko k takovému postupu, bude smlouva přesto uzavřena. Podpůrce má však právo namítat neplatnost právního jednání. Dokud však neplatnost nebude vyslovena soudem, platí domněnka, že právní jednání podporovaného je platné.

Podpůrce nesmí ohrozit zájmy podporovaného nevhodným ovlivňováním, ani se na úkor podporovaného bezdůvodně obohatit. Podpůrce musí dále postupovat v souladu s rozhodnutími podporovaného. Pokud podporovaný právně jedná v písemné formě, může podpůrce připojit k listině svůj podpis s uvedením funkce.

Jestliže se podpůrce s podporovaným dohodne na nápomoci při rozhodování, je zapotřebí, aby příslušnou smlouvu schválil soud. Jestliže smlouva nemá písemnou formu, musí být uzavřena před soudem.

Související odkazy

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE