Náhrada újmy spojená s povinným očkováním

Obsah

Význam očkování

Povinné očkování je nástrojem, jak ve společnosti dosáhnout kolektivní imunity proti nejrůznějším nemocím. Bohužel ani při současném pokroku lékařské vědy nelze vždy zabránit nežádoucím účinkům, které mohou mít velmi rozličné podoby. V krajních případech může mít povinné očkování za následek trvalé poruchy zdraví. Pro tyto případy je tu náhrada újmy. Ačkoliv nejde o případy nijak frekventované, přeci se najdou klienti, kteří obdobnou situaci řeší a vyhledávají právní pomoc advokáta s uplatněním svých nároků.

Náhrada újmy očkování

Zájem společnosti vs. zájem jednotlivce

V případě povinného očkování proti sobě stojí dvě základní hodnoty. Na straně jedné zájem společnosti na kolektivní imunitě a ochraně celku před závažnými nemocemi. Na straně druhé zájem očkovaného na ochraně svého vlastního zdraví před negativními důsledky očkování, které nelze nikdy zcela vyloučit. O ochraně druhého je zakotvena náhrada újmy. Právní úprava v České republice po velmi dlouhou dobu k otázce náhrady nemajetkové újmy způsobené povinným očkováním mlčela. Resp. nevěnovala ji pozornost v podobě zvláštního právního předpisu, jak by si bezpochyby zasluhovala.

Jaký byl výsledek? Poškození očkovaní, případně jejich pozůstalí byli nuceni domáhat se odškodnění dle obecných ustanovení o náhradě nemajetkové újmy obsažené v občanském zákoníku. Pokud nastaly nežádoucí účinky očkování, aniž by byla shledána vada v aplikované očkovací látce nebo v postupu lékaře. Bylo prakticky vyloučeno, aby poškozený dosáhl náhrady. Kromě toho bylo na poškozeném, aby prokázal, že nežádoucí následky nastaly v příčinné souvislosti s očkováním. Tuto skutečnost bylo přitom možné prokázat jen velmi obtížně.

Náhrada újmy z pohledu zákona

Neutěšenou situaci poškozených se zákonodárce snažil odstranit zákonem č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, který vešel v účinnost v dubnu minulého ruku. Tento zákon je postaven na přísné objektivní odpovědnosti státu za újmu způsobenou povinným očkováním. Stát tedy odpovídá očkovanému za vzniklou újmu i v případě, že nebude prokázáno pochybení konkrétní osoby, tj. lékaře či zdravotnického zařízení.

Pojednání o obecné povinnosti k náhradě škody najdete zde.

Předpoklady uplatnění práva a náhrada újmy

Aby poškozený mohl s úspěchem uplatňovat své právo na náhradu újmy, musí být splněny následující předpoklady:

  • Očkování, jemuž se očkovaný podrobil, bylo povinné
  • Očkování provedl poskytovatel zdravotních služeb
  • Následkem povinného očkování došlo k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného

Podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem je v současnosti očkování povinné např. proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B.

Domněnka příčinné souvislosti a náhrada újmy

Posun oproti předchozímu stavu přinesl zákon v zakotvení domněnky příčinné souvislosti mezi újmou na zdraví a povinným očkováním. Náhrada je tedy lépe prokazatelná. Pokud u očkovaného nastane některý z pravděpodobných následků daného povinného očkování a tento následek nastane v určité době, má se za to, že újma na zdraví byla způsobena povinným očkováním. O jaké následky se jedná a v jaké době musí nastat, má stanovit vyhláška k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Tato vyhláška však doposud nebyla vydána. Minulý rok byl zveřejněn jen návrh vyhlášky, přičemž tento obsahoval výčet pouhých šesti pravděpodobných následků.

Pokud by újma, kterou očkovaný v důsledku povinného očkování utrpěl, nebyla obsažena ve vyhlášce, nepovede tato skutečnost automaticky k zániku odpovědnosti státu za způsobenou újmu. Očkovaný však bude nucen prokázat příčinnou souvislost vzniku zvlášť závažného následku s povinným očkováním, což ovšem nemusí být nijak důkazně jednoduché.

Rozsah náhrady újmy

Náhrada újmy má několik složek. Očkovanému nahradí stát vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku a ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním. Dále stát hradí účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost. Náhrada těchto nákladů náleží tomu, kdo je vynaložil. Náhrada újmy náleží rovněž osobám blízkým, kterým se odčiňují duševní útrapy, a to v případě, že v důsledku povinného očkování dojde k usmrcení nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví. Příslušným orgánem k vyřizování žádostí je Ministerstvo zdravotnictví.

Závěr

Přijetí zvláštního zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním lze určitě kvitovat. Zda bude dosaženo účelu právní úpravy, tj. pomoci poškozeným dosáhnout svého oprávněného nároku na náhradu újmy, však bude záviset zejména na podobě vyhlášky k tomuto zákonu. V případě, kdy by rozsah pravděpodobných následků povinného očkování byl stanoven jen úzce, nelze předpokládat, že odškodňování bude skutečně efektivní. Naopak nedojde v zásadě k žádné změně, když poškození budou ve většině případech nuceni nadále prokazovat příčinnou souvislost negativních následků s očkováním.

Nastala u Vás nebo Vašich blízkých situace, kdy v důsledku možného nesprávného postupu poskytovatele zdravotních služeb došlo k závažným následkům na zdraví? Jestliže chcete pomoci s uplatněním svých práv neváhejte požádat nás o pomoc nebo se alespoň podělte s námi o Vaše zkušenosti.

Související odkazy:

Náhrada škody

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE