Smlouva o zápůjčce

Obsah

Půjčka, zápůjčka, výpůjčka – zdánlivě podobné pojmy, které však v právním světě vykazují značné odlišnosti. Jaké jsou mezi nimi tedy rozdíly? Výpůjčka je bezformální, bezúplatnou reálnou smlouvou, kdy půjčitel přenechává věc vypůjčiteli na dočasnou dobu. Pojem půjčka není v současné právní úpravě zákonným termínem pro žádný smluvní typ, dříve za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 označoval nynější zápůjčku. A teď podrobněji o smlouvě o zápůjčce …

Se zápůjčkou jste se již určitě setkali, minimálně z doslechu. V běžném životě není „půjčování“ věcí či peněz ničím neobvyklým, naopak lidé si půjčují věci už od útlého věku. Pokud se ale jedná o hodnotnější věc, popř. vyšší částku, je důležité si uvědomovat v jakém právním režimu se vlastně celá smlouva pohybuje.

Smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce – základní charakteristika

Dle ustanovení § 2390 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) jsou podstatnými náležitostmi smlouvy o zápůjčce přenechání zastupitelné věci zapůjčitelem vydlužiteli k užití podle libosti a na druhé straně povinnost vydlužitele po čase vrátit věc stejného druhu.

Smluvní strany této smlouvy se nazývají zapůjčitel, tj. ten, kdo přenechává předmět zápůjčky a dále vydlužitel, tj. ten, komu byl předmět zápůjčky přenechán. Například, když se svým kamarádem dohodnete, že mu půjčíte částku 10.000 Kč, tak Vy jste zapůjčitelem a on je vydlužitelem.

Zápůjčku lze charakterizovat následujícími znaky:

  • Zastupitelná věc
  • Úplatná i bezúplatná
  • Reálná smlouva
  • Bezformální

Předmět zápůjčky

Předmět zápůjčky je specifikován jako zastupitelná věc, tzn. věc movitá, kterou lze nahradit jinou věcí téhož druhu. Takovou věcí jsou např. peníze – když někomu zapůjčím určitou částku, požaduji po něm vrácení peněz ve stejné výši, nikoliv ty samé bankovky. Povaha věci se odráží právě i v závazku vydlužitele, který nemá povinnost vrátit stejnou věc, ale věc téhož druhu. To, že zákon hovoří o užití „podle libosti“ indikuje, že vydlužitel může věc spotřebovat, zcizit, zpeněžit atd. vzhledem k těmto důsledkům bylo dovozeno, že zde zásadně dochází k převodu vlastnického práva k předmětu zápůjčky. To však jen tehdy, jestliže zapůjčitel je vlastník předmětné věci.

Zde je vhodné upozornit na zásadní odlišnost oproti výpůjčce, jakožto závazku o přenechání individuálně určené věci k dočasnému užívání. K předmětu výpůjčky se převádí už jen užívací právo, přičemž vrácena musí být tatáž věc, která byla k užití přenechána. Lze si představit např. smlouvu o výpůjčce bicyklu, automobilu nebo třeba počítače. Tady ale pozor! Výpůjčka je na rozdíl od zápůjčky vždy bezplatná.

Smlouva o zápůjčce – úplatná nebo bezúplatná?

Zápůjčka může být úplatná i bezúplatná. Zapůjčitel tedy může druhému přenechat věc a oproti tomu požadovat nějaké protiplnění. Tímto protiplněním nemusejí být jen peníze, jako je tomu u úvěru, ale i jiná forma úplaty, např. v souladu s ustanovením § 2932 odst. 2 občanského zákoníku plnění většího množství nebo lepší jakosti.

Povaha smlouvy o zápůjčce

Zákon nepředepisuje nutnost uzavřít smlouvu o zápůjčce v písemné formě, proto o zápůjčce hovoříme jako o smlouvě bezformální. Je možné si ji tedy sjednat písemně, ústně, nebo i konkludentně. Smlouva o zápůjčce je smlouvou reálnou, což znamená, že ke vzniku smlouvy se vyžaduje krom konsensu obou smluvních stran na podstatných náležitostech také předání věci. Smlouva o zápůjčce tedy vznikne např. po předání peněž v hotovosti nebo po převodu bezhotovostní částky. Ve výsledku to znamená, že pokud bude sjednána zápůjčka s tím, že věc má být předána až v budoucnu, bude se jednat o smlouvu o smluví budoucí zápůjčce dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku.

Splatnost zápůjčky

Zápůjčka je na rozdíl od výpůjčky sjednávána na dobu určitou. Pro případ, že si strany nesjednají datum splatnosti, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Pokud není blíže ujednáno nic o vypovězení, stanoví občanský zákoník v ustanovení § 2393 podpůrně, že výpovědní doba činí 6 týdnů.

Pozor na insolvenci! Kontrolu toho, zda se vydlužitel nachází v insolvenci můžete provést v insolvenčním rejstříku, zdarma.


Smlouva o zápůjčce – vzor

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE dle ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

ADAM DVOŘÁK, dat. nar. 1. 12. 1980, bytem Brněnská 152, Olomouc 779 00

Dále jako „zapůjčitel“

PETR MUSIL, dat. nar. 2. 5. 1975 bytem Masarykova 89, Olomouc 779 00

Dále jako „vydlužitel“

Zapůjčitel a vydlužitel dále rovněž jako „smluvní strany“

Smluvní strany níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli tuto SMLOUVU O ZÁPŮJČCE

I. Předmět zápůjčky

Zapůjčitel na základě této smlouvy o zápůjčce přenechává vydlužiteli částku 80.000 Kč, aby ji užil podle libosti v souladu s ust. § 2390 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „předmět zápůjčky“).

Vydlužitel svým podpisem této smlouvy ztvrzuje, že předmět zápůjčky převzal od zapůjčitele při podpisu této smlouvy.

II. Úplatnost

Smluvní strany se dohodli, že zápůjčka dle této smlouvy je ujednána jako smlouva bezúplatná.

III. Splatnost zápůjčky

Vydlužitel se zavazuje poskytnutý předmět zápůjčky vrátit vydlužiteli do 4 měsíců od data podpisu této smlouvy, a to bezhotovostní platbou na účet zapůjčitele č. 1234567890/0100 pod variabilním symbolem Musil2021.

IV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být změněna či zrušena formou písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.

Smluvní strany vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily, souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají o své svobodné vůli, nikoliv pod nátlakem či za nevýhodných podmínek pro tu kterou smluvní stranu, ani v tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti, když nepožadují v této smlouvě žádnou další změnu ani doplnění.

Tato smlouva v souladu s ustanovením § 2390 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nabývá platnosti a účinnosti okamžikem předání předmětu zápůjčky vydlužiteli.

V případě problémů právní pomoc smluvním stranám poskytne JUDr. David Pytela, MBA, LL.M, advokát.

Soudní spory smluvních stran budou řešeny u Okresního soudu v Olomouci.

Tato smlouva o zápůjčce byla vypracována ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Olomouci dne …………….

————————                                                                 ————————————

Adam Dvořák                                                                               Petr Musil


Závěr

Smlouva o zápůjčce je velmi hojně užívaným smluvním typem. Vzhledem k její bezformálnosti si lidé často sjednávají zápůjčku ústně a bez právní pomoci. V zájmu opatrnosti a předcházení různým sporům je však vhodné doporučit využití odborné rady advokáta. To zejména pokud je předmět zápůjčky hodnotnější povahy nebo pokud mají smluvní strany zájem sjednat si různá vedlejší ujednání.

U nás v kanceláři využila v této souvislosti advokátní pomoci již řada klientů. Pokud se i Vy chystáte uzavřít smlouvu o zápůjčce, neváhejte a obraťte se na nás, rádi pomůžeme i Vám. Níže uvádíme i vzor toho, jak taková smlouva o zápůjčce může vypadat.

Související odkazy:

Smlouva o zápůjčce

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE