Půjčka – rady a návody

Obsah

Před tím, než někomu půjčíte peníze (půjčka), tak si přečtěte rady, čemu je lepší se vyhnout, a návod, jak nejlépe postupovat. Ušetří Vám to spoustu času, peněz i nervů. Spousta pohledávek je nevymahatelných pouze z toho důvodu, že věřitel byl při půjčení peněz neopatrný.

Chci půjčit, jak snížím rizika a co předtím zkontrolovat?

Půjčit si na bydlení, pořídit auto na leasing, půjčit si na rozjezd svého podnikání. Důvodů proč si lidé dnes půjčují peníze a zadlužují své domácnosti je spousta. Pokud k tomuto přičtete i trend půjčovat si peníze z důvodu dovolené, vánočních dárků či na nákup mobilního telefonu, vzniká nám nekonečný zástup dlužníků, kteří ne vždy jsou schopni své závazky plnit. Logickým následkem je tak zvyšování počtu zoufalých věřitelů, kteří ztratili své peníze a sami se tak můžou potýkat s finančními problémy.

Pokud Vám navíc dluží blízký přítel či člen rodiny, jde o velmi nepříjemnou situaci. Jak ji tedy (půjčka) nejrychleji a nejúčinněji řešit?

Ještě předtím, než někomu poskytnete půjčku, dobře si promyslete, zda ji daná osoba je schopna vrátit. Věřitelé jsou často na počátku jen lidé, kteří přimhouřili oči a rozhodli se pomoci blízké osobě. Ne vždy však svou půjčkou potencionálnímu dlužníkovi pomůžou a jen přilévají olej do ohně, kdy vlastně pomohou k jeho uvěznění do dluhové pasti. Nejjistější je proto nepůjčovat.

Pokud jste se však již rozhodli, začněte nejprve se zjišťováním následujících informací o budoucím dlužníkovi.

smlouva o půjčce (půjčka)

Rady - půjčka:

  • zkontrolujte, zda není nebo nebylo v minulosti na dlužníka vedeno insolvenční řízení – to zjistíte v insolvenčním rejstříku, který je bezplatný a veřejně přístupný na webu www.justice.cz. Zde stačí zadat jeho jméno nebo IČ v případě právnických osob a podnikatelů. Pokud jste dlužníka v insolvenčním rejstříku našli a věc je již skončena (záznam je světle šedý) nebrání to poskytnutí půjčky. Je to však ukazatel, že dlužník není spolehlivý a již jednou nebyl schopen plnit své závazky. Pokud insolvenční řízení stále probíhá (záznam je černý), můžete sice půjčku poskytnout, je však vysoce pravděpodobné, že své peníze již nikdy neuvidíte. Před Vámi je totiž celá řada věřitelů, kteří své pohledávky uspokojují prostřednictvím insolvenčního řízení na majetku dlužníka či na srážkách z jeho mzdy. Pro Vás proto jednoduše nic nezbyde, i kdybyste přistoupili k vymáhání pohledávky u soudu, jelikož věřitelé přihlášení do insolvenčního řízení mají před Vámi přednost. 
  • můžete si i zjistit, zda osoba není vedena v Centrální evidenci exekucí – Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. Výpis z něj můžete pořídit na poště, kde je terminál CzechPoint, kdy 1 stránka stojí 50,- Kč. Je to opět účinný prostředek, jak zjistit solventnost dlužníka. Při zjištění, že je na dlužníka vedena exekuce, opět víte, že pravděpodobně již nezbude majetku, na kterém se můžete uspokojit.
  • Obecně nedoporučujeme Centrální registr dlužníků České republiky (neboli CERD). Jde o registr vedený soukromou osobou, který nespolupracuje s žádným větším poskytovatelem úvěrů a informace z něho získané nejsou aktuální a důvěryhodné.

Vzory dokumentů - půjčka

Směnka 

Velmi účinný a jednoduchý způsob, jak si zajistit své peníze. Je mnoho variant směnek, lišící se uvedením data vrácení peněz (= splatnosti), osoby ručitele a další. Nejvhodnější a nejjednodušší je tzv. Směnka vlastní bez protestu. Pokud by dlužník svůj dluh ani po výzvě nesplnil, Vám jako držiteli směnky pak stačí podat návrh na Směnečný platební rozkaz. Je to jedna z nejrychlejších cest, jak získat exekuční titul a přejít k vymáhání (nejčastěji exekucí).

VZOR SMĚNKY VLASTNÍ


SMĚNKA VLASTNÍ BEZ PROTESTU

obec dne den, měsíc a rok

Já,
Jméno, příjmení, dat. nar./r.č., adresa dlužníka
Za tuto směnku zaplatím, bez protestu, dne den, měsíc a rok, na řad jméno, příjmení, dat. nar./r.č., adresa věřitele, částku XXX.XXX Kč.

podpis dlužníka

Smlouva o zápůjčce (půjčka )

Smlouva o zápůjčce může být ve velice jednoduché formě, kde jsou pouze údaje o věřiteli a dlužníkovi, dále text smlouvy, kde je uvedeno kolik věřitel půjčil, kdy má být uhrazeno a datum a místo podpisu smlouvy. Zároveň však může jít i o velmi komplikovaný dokument, kde již najdete podrobnější práva a povinnosti stran, ustanovení o smluvní pokutě při nezaplacení včas, splátkový kalendář či smluvní úroky. Takové typy smluv však nechejte raději připravit advokáta.

VZOR SMLOUVY O ZÁPŮJČCE


Jméno, příjmení, dat. nar./r.č., bytem
dále jako „zapůjčitel

a

Jméno, příjmení, dat. nar./r.č., bytem
dále jako „vydlužitel

uzavírají tuto
SMLOUVU O ZÁPŮJČCE
dle § 2390 a násl. občanského zákoníku

I.
Zapůjčitel touto smlouvou přenechává vydlužiteli peněžitou částku ve výši XX.XXX Kč. Vydlužitel se zavazuje vrátit zapůjčiteli zapůjčenou částku do den, měsíc a rok.

II.
Vydlužitel prohlašuje, že částka uvedená v čl. I (půjčka) mu byla poskytnuta před uzavřením této smlouvy.

III.
Smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy a souhlasí s ním. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle jejích stran. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

V případě problémů právní pomoc smluvním stranám poskytne JUDr. David Pytela, MBA, LL.M, advokát.

Soudní spory smluvních stran budou řešeny u Okresního soudu v Olomouci.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

obec dne den, měsíc a rok

________________________ 

Podpis a jméno Zapůjčitele 

_________________________

Podpis a jméno Vydlužitele

Zajištění pohledávky

Při půjčení vyšší peněžité částky (velká půjčka) je velmi rozumné a zejména účinné využít institutu zajištění dluhu. To znamená zajistit, aby v případě neplnění dlužníka bylo přesto dosaženo zaplacení dlužné částky. K tomu můžeme využít:

  • Zástavní právo – Upraveno v § 1309 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Zástavní právo znamená, že v případě, že dlužník nesplní dluh řádně a včas, věřitel se může uspokojit z výtěžku zpeněžení zástavy. A to i do výše příslušenství pohledávky, tedy nejen do výše půjčených peněz ale i úroků z prodlení, smluvních úroků a nákladů vzniklých při uplatnění pohledávky. Zástavou se může stát jakákoli věc, s níž lze obchodovat. Tedy ne pouze nemovitosti, jak jsme zvyklí u hypoték, ale i auta, šperky, umělecká díla či jiné hodnotné věci.
  • Ručení – Upraveno v § 2018 a násl. občanského zákoníku. Jde o druh zajištění, kdy osoba odlišná od dlužníka prohlásí, že věřiteli zaplatí, pokud dlužník svůj dluh nesplní. Zde však ručitelské prohlášení vždy vyžaduje písemnou formu! Vymáhat dlužnou částku pak můžete, jak po dlužníkovi, tak po ručiteli. Vaše šance na vrácení půjčených peněz proto značně vzroste.
  • Zajišťovací převod práva – Upraveno v § 2040 a násl. občanského zákoníku. Jde o případ, kdy dlužník či jiná osoba, dočasně převede právo. V praxi půjde například o převod vlastnického práva k nemovitosti či jiné věci a pokud dlužník nesplní dluh řádně a včas, bude převod vlastnického práva trvalý a věřitel se stane vlastníkem věci. Do té doby jde o převod s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn.
  • Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů – Upraveno v § 2045 a násl. občanského zákoníku. Zde je dluh zajištěn dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kdy v případě nesplnění dluhu, bude sráženo ze mzdy dlužníka a srážky zasílány věřiteli. Tento způsob zajištění dluhu však vyžaduje předchozí souhlas zaměstnavatele.

Dodatek …

Výše jsou popsány nejčastější typy zajištění dluhu. Existují ještě jiné způsoby, jako je finanční záruka či závdavek. Jde však o specifické způsoby zajištění, se kterými se tak často nesetkáte.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši advokátní kancelář – s námi Vás půjčka nedostihne.

Přihlášení k odběru právních rad a tipů - ZDARMA

1x týdně formou EMAILU

Rady a tipy se týkají praktických témat – aktuální dění, rodinné právo, pracovní právo, nemovitosti atd.

Díky těmto právním radám a tipům se vyvarujete mnoha problémům!

PŘIHLASTE SE k odběru:

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Vaše advokátní kancelář z Olomouce / Váš advokát z Olomouce / Váš právník z Olomouce. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc nebo Státního fondu podpory investic) aj.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE