Náhrada škody – advokátní kancelář Olomouc

 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti přestupků a správního práva – kontakt.

 

Nabízené právní služby

 
 • právní poradenství
 • vymáhání náhrady škody
 • vymáhání náhrady nemajetkové újmy
 • vymáhání škody na zdraví
 • vymáhání náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • vymáhání náhrady škody způsobené dopravní nehodou
 • vymáhání náhrady škody způsobené pracovním úrazem
 • sepsání předžalobní výzvy
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v občanskoprávním řízení
 • aj.

 

Postup vymáhání náhrady škody

 
Postup vymáhání náhrady škody je následující:
 • právní posouzení Vašich nároků
 • zaslání (předžalobní) výzvy
 • podání žaloby (v případě neuhrazení po doručení výzvy)
 • podání návrhu na exekuci (v případě neuhrazení po vydání rozsudku)

Poskytujeme komplexní právní řešení škodných událostí. Náhradu újmy (škody) vymáháme po:
 • škůdci
 • pojišťovně

Právní úprava upravující náhradu újmy (škody) je poměrně rozsáhlá a především dosti složitá (mimo jiné je třeba dávat pozor na promlčení nároků). Není tudíž vhodné se spoléhat na sebe sama nebo vzory na internetu. Při domáhání se náhrady újmy (škody) je vždy vhodné vyhledat advokáta (právníka).
 
 

Náhrada škody

 
Škoda představuje újmu na jmění (majetku).

Příklad: Jako příklad lze uvést případ, kdy pan Hrozný (škůdce), ať již omylem nebo úmyslně, zapálí pole s obilím, které vlastní pan Bylina.

 

Rozsah náhrady škody

 
Hradí se:
 • skutečná škoda – Ve výše uvedeném případě cena zhořelého obilí.
 • to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk) – Ve výše uvedeném případě to, co by pan Bylina vydělal za prodej daného zhořelého obilí.

 

Způsob náhrady škody

 
Škoda se nahrazuje:
 • uvedením do předešlého stavu – Ve výše uvedeném případě toto není možné. Obilí je sice možné zasít, ale toto „nevyroste hned“.
 
 
 
Náhrada škody Olomouc
 
 
 
 
 • v penězích (není-li to možné, anebo žádá-li to poškozený) – Ve výše uvedeném případě úhradou škody vzniklé v důsledku zhořelého obilí v penězích (Kč).

Zákon v souvislosti s náhradou újmy (škody) upravuje spoustu dalšího. Například:
 • prevenční povinnost poškozeného
 • možnost vzdát se práva na náhradu škody (i předem)
 • okolnosti vylučující odpovědnost – nutná obrana, krajní nouze
 • postup při způsobení škody více osobami
 • škodu zposobenou nezletilým
 • škodu způsobenou zvířetem
 • aj.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji pro účely vymáhání náhrady újmy (škody), tak využijte tento - kontakt.

 
 

Náhrada škody na zdraví

 
Škoda na zdraví je z důvodu své specifičnosti zákonem řešena speciálně, a to zejména z pohledu práv poškozeného.

Poškozený má v souvislosti s újmou na zdraví právo na náhradu:
 • tzv. bolestné – náhrada za újmu na těle člověka (ve výši podle rozsahu zranění)
 • tzv. ztížení společenského uplatnění – náhrada trvalých následků
 • tzv. přiměřené zadostiučinění – náhrada duševních útrap
 • náklady spojené s péčí o zdraví – náhrada toho, co není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění
 • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
 • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – náhrada z důvodu snížené schopnosti práce
 • náhrada za ztrátu na důchodu

Výše bolestného a ztížení společenského uplatnění je stanovena Metodikou Nejvyššího soudu dostupnou zde – Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

 
 
 
Škoda na zdraví Olomouc
 
 
 
 
Při usmrcení mají pozůstalí nárok na:
 • jednorázovou peněžitou náhradu manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké
 • náklady pohřbu
 • náklady na výživu pozůstalým – výživa těch, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji pro účely vymáhání náhrady škody na zdraví, tak využijte tento - kontakt.