Předběžné opatření týkající se nemovitostí

Obsah

V naší advokátní kanceláři se často věnujeme situaci, kdy je potřeba, aby došlo k odvolání daru. Často se tak děje v důsledku změny chování u obdarovaného, který se vůči dárci chová neuctivě či mu jakkoliv ubližuje. Dárce je tedy nucen přistoupit k odvolání daru. Tím ale není vyhráno a je potřeba dále co nejrychleji jednat. Pokud je totiž předmětem darování nemovitost, je ze strany obdarovaného potřeba poskytnutí větší součinnosti než u věcí movitých. Je tak potřeba z důvodu, že musí dojít k podání návrhu na vklad změny vlastnického práva k nemovitosti, ke kterému je třeba souhlasné prohlášení dosavadního vlastníka, ve kterém je vyjádřena vůle, aby došlo ke změně vlastnického práva k nemovitosti. V této situace přichází úvahu předběžné opatření.

předběžné opatření

Tento postup vypadá jednoduše, nicméně se často dostáváme do situace, kdy obdarovaný potřebnou součinnost neprojeví. Jelikož je obdarovaný stále zapsán v katastru nemovitostí jakožto vlastník, může bez problémů nemovitost prodat třetí osobě. Jak tomu postupu zabránit? Ochranu dárce nám zde poskytuje předběžné opatření dle § 74 a násl. občanského soudního rádu, v platném znění.

Soud v předběžném opatření stanoví vlastníkovi nemovitosti, aby se do konce jeho trvání zdržel jakéhokoliv nakládání s nemovitostí. Tím je dárce do budoucna chráněn. Jelikož se jedná o veliký zásah do jednoho ze zaručených práv, je potřeba, aby byly splněny všechny podmínky pro vydání předběžného opatření.

Pravidla pro předběžné opatření jsou:

  1. Osvědčení skutečností, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením
  2. Prokázání, že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí mohl být ohrožen
  3. Nařízení předběžného opatření musí být přiměřené okolnostem a zejména zásahu do práv a zájmů povinného a třetích osob.

Specifikaci nemovité věci naleznete v rámci Nahlížení do katastru nemovitostí.

Výše zmíněné podmínky musí být splněny kumulativně. Pokud soud shledá, že jedna z těchto podmínek není dostatečně naplněna, nenařídí zmíněné předběžné opatření z důvodu opatrnosti, aby nedocházelo k šikanozním návrhům, resp. uložení povinností.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, je soud povinen rozhodnout do 7 dní, přičemž je předběžné opatření vykonatelné ihned.

Předběžné opatření a jistota

Další ochranou, která je poskytována osobě, které je uložena určitá povinnost, je nutnost složení jistoty navrhovatelem ve výši 10.000,- Kč ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření. Tato částka je určitou pojistkou, že pokud dojde opatřením ke vzniku škody, přičemž opatření nebylo potřebné, bude tato částka užita k náhradě škody. Pokud se jedná o vztahy mezi podnikateli, je výše zmíněná jistota stanovena částku ve výši 50.000,- Kč.

Opatření je účinné do doby, dokud nebude soudem meritorně rozhodnuto o konkrétním stavu. V našem případě tedy o vydání rozhodnutí ve věci určení vlastnického práva k nemovitosti. Naše advokátní kancelář má v tomto odvětví bohaté zkušenosti a je připravena se Vaší věci ujmout a dotáhnout ji do vítězného konce.

Závěr

Související odkazy:

Nemovitosti

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE