Komisní prodej a jeho nástrahy

Obsah

I přesto, že ne všem tento smluvní typ něco říká, každý se s ním setkal. Jedná se o velice častou právní úpravu. Např. u bazarů či autobazarů. V mnoha případech však dochází k využívání neznalosti o právech a povinnostech, které vyplývají z tohoto smluvního vztahu. Vzhledem k přibývajícím sporům, které se vážou právě ke komisnímu prodeji, jsme se rozhodli přiblížit Vám všechny výhody komisního prodeje a případné nástrahy v tomto článku.

Komisní prodej a jeho nástrahy

Pojem komisní prodej

Komisionářská smlouva je zvláštním typem příkazní smlouvy. Komisionář se jí zavazuje obstarat pro komitenta určitou záležitost, a to na jeho účet, avšak vlastním jménem. Jedná se tak o situaci, kdy se cizí osoba (komisionář) zaváže, že obstará určitou věc za Vás (komitenta), nicméně vlastním jménem, a výsledek převede na Vás.

Typicky se tedy bude jednat o situaci, kdy chcete prodat automobil. Nicméně nejste spokojeni s nabídkou autobazaru na výkup Vašeho vozidla. Proto se domluvíte s autobazarem uzavřete tzv. komisionářskou smlouvu, ve které určíte, jakou cenu chcete při prodeji získat. Autobazar auto převezme, připraví na prodej a následně prodá. Po prodeji Vám převede finanční prostředky, které jste žádali. Typicky po odečtení určité odměny. Odměna komisionáře může být sjednána jako odměna za výsledek (tedy zařízení určité záležitosti) nebo jako odměna za samotnou činnost (jen za činnost směřující k realizaci dané záležitosti).

Úprava komisionářské smlouvy coby zvláštní formy příkazu předpokládá, že komisionář bude při výkonu své činnosti postupovat vždy na základě pokynů komitenta.

Povinnost komisionáře

Již z výše popsané podstaty komisionářské smlouvy vyplývá, v rámci tohoto smluvního vztahu bude velice důležitá loajalita komisionáře vůči komitentovi. Povinnost chránit zájmy komitenta, resp. povinnost loajality vyžaduje po komisionáři, aby se s náležitou péčí při výkonu své činnosti snažil dosáhnout vždy co nejlepšího výsledku pro komitenta. To se týká nejen samotných podmínek obstarávané záležitosti (jako je např. cena), ale též ostatních zájmů komitenta, o nichž ví nebo vědět má. Komisionář by měl postupovat tak, aby bylo vždy minimalizováno zatížení komitenta. Včetně např. poplatků, daňových nebo administrativních povinností. Zároveň by měl komisionář komitenta informovat o všech krocích a jejich změnách.

V případě, kdy je komisionář podnikatelem na jeho činnost dohlíží kontrolní orgán, typicky Česká obchodní inspekce.

Komisní prodej a vztah ke třetím osobám

Komisionář může být naprosto kdokoliv. Pokud by však komisionářská činnost této osoby dosáhla intenzity podnikatelské činnosti, byl by podle veřejnoprávních předpisů komisionář povinen získat relevantní podnikatelské oprávnění. Komisionářskou činnost v oblasti investičních služeb jsou oprávněny vykonávat podnikatelským způsobem pouze banky nebo obchodníci s cennými papíry, kteří získali povolení k této činnosti. Popřípadě zahraniční osoby s odpovídajícím povolením, které jsou oprávněny poskytovat investiční služby na území České republiky.

Komisionář při obstarávání určité záležitosti pro komitenta zásadně jedná vlastním jménem. Jde tedy o případ tzv. nepřímého zastoupení. Třetí osoby, jimž je takové právní jednání komisionáře určeno, nemusejí být informovány o tom, že komisionář nejedná na svůj účet.

Komisní prodej a vlastnictví věci

Věc svěřená komisionáři k prodeji zůstává ve vlastnictví komitenta. A to dokud vlastnické právo nenabude třetí osoba. Třetí osoba nabývá vlastnické právo na základě prováděcí smlouvy uzavřené s komisionářem. Tedy nikoli s vlastníkem věci, ale osobou oprávněnou převést vlastnické právo k věci na základě komisionářské smlouvy.

Pokud dojde k předání věci, např. právě automobilu do bazaru, musí se k této věci komisionář chovat jako skladovatel. Tj. nese nebezpečí škody na takové věci. Pokud se tak s věcí něco stane, nese za tuto skutečnost plnou odpovědnost komisionář.

Odměna a náklady komisionáře

Jak bylo uvedeno výše (komisní prodej), jedná se smlouvu úplatnou. Z tohoto plyne, že komisionáři za odvedenou práci náleží odměna. Pokud by nebyla výše odměny ujednána, náleží komisionáři odměna přiměřená vykonané činnosti a dosaženému výsledku. Bude však na posouzení konkrétních okolností každého případu, kdy tomu tak bude.

Pokud by komitent odmítal komisionáři zaplatit odměnu, může komisionář zadržet věc do doby, dokud mu nebude řádně plněno.

Komitent je však mimo jiné povinen komisionáři nahradit náklady, které mu při obstarávání záležitosti vznikly. Tj. které účelně vynaložil k obstarání věci. V mnoha případech jsou náklady právě součástí odměny. Na dané je však důležité pamatovat a případně důkladně upravit v komisionářské smlouvě.

Prospěch z obchodu

Pokud řešíme komisní prodej, tak velice zajímavou úpravu nám taktéž přináší § 2458 občanského zákoníku, který stanoví:

Obstará-li komisionář záležitost komitenta za výhodnějších podmínek, než jaké mu komitent určil, náleží prospěch jen komitentovi.“

Dané ustanovení nám říká, že pokud se komisionář odchýlí od ujednané ceny a např. automobil prodá za vyšší cenu, náleží přebytek komitentovi, tedy prodávající osobě. S ohledem na dané ustanovení lze doporučit, aby byla odměna vázána na prodejní cenu tak, aby komisionáře motivovala k prodeji automobilu za co nejvyšší cenu.

Závěr

Na závěr lze uvést, že je velice nutné, aby komisionářská smlouva obsahovala veškeré podstatné okolnosti a skutečnosti. Pokud by například smlouva dostatečně určitě neobsahovala úpravu odměny či nákladů komisionáře, může dojít k naprosto zbytečnému sporu mezi oběma smluvními stranami. Proto zajisté doporučujeme navštívit naši advokátní kancelář. My Vám vše vysvětlíme, poradíme a nastavíme smlouvu tak, aby byla spravedlivá a splňovala veškeré zákonné požadavky.

V případě zájmu o poskytnutí právních služeb navštivte stránky naší advokátní kanceláře www.akpytela.cz, kde můžete využít online formulář pro sjednání schůzky či přímo zažádat o vytvoření výše představené smlouvy.

Zároveň Vás tímto zveme na naše stránky www.akpytela.cz/clanky/, kde každý týden zveřejňujeme další články, které se týkají zajímavých témat a mohou Vám velice pomoci.

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE