Dohoda o provedení práce

Obsah

V souvislosti s novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, jenž se stala účinnou od 1. 10. 2023, naši advokátní kancelář navštěvují klienti a dotazují se na současnou úpravu dohody o provedení práce. V tomto článku si současnou právní úpravu dohody o provedení práce přiblížíme.

Dohoda o provedení práce

Pojem dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je pracovněprávním vztahem ovládaným značnou smluvní volností jejích účastníků. Ujednání, která si zaměstnavatel se zaměstnancem sjednají v dohodě o provedení práce, se ponechávají na smluvních stranách. Zákoník práce stanovuje pouze minimální právní úpravu dohody o provedení práce a neobsahuje její bližší obsahové náležitosti.

Výjimku tvoří:

  1. doba, na kterou je dohoda o provedení práce uzavírána,
  2. sjednané práce, které bude zaměstnanec vykonávat na základě dohody o provedení práce.

Rozsah prací konaných na základě dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce je omezena rozsahem počtu hodin práce. A to práce, které na základě ní může zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. S účinností od 1. 10. 2023 je zakotveno, že rozsah práce ne větší než 300 hodin práce v kalendářním roce se vztahuje k samotnému rozsahu práce, který je na základě dohody o provedení práce zaměstnancem vykonáván.

Rozsah prací je počítán vždy za kalendářní rok. Pokud by doba uzavření dohody o provedení práce přesahovala konec kalendářního roku, je nutné počítat stanovený limit 300 hodin prací vždy pouze do konce příslušného kalendářního roku. Konkrétně roku, v němž byla dohoda uzavřena. Od počátku následujícího kalendářního roku je stanovený rozsah prací ne větší než 300 hodin v kalendářním roce nutné počítat znovu.

Pokud by tedy například byla dohoda o provedení práce uzavřena v prosinci, pak je nutné počítat rozsah práce ne větší než 300 hodin pouze do konce příslušného kalendářního roku. Tj. do 31. 12., a od počátku roku následujícího, tj. od 1. 1., bude rozsah prací ne větší než 300 hodin počítán znovu pro celý tento následující kalendářní rok.

Pokud by dohoda o provedení práce byla sjednána nad předpokládaný rozsah 300 hodin práce v kalendářním roce, byla by neplatná.

Důležité je, že do rozsahu práce ne větším než 300 hodin v kalendářním roce započítává doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce i na základě jiné dohody o provedení práce.

Odměna z dohody o provedení práce

Vedle podstatných náležitostí dohody o provedení práce, které v ní musí být sjednány, lze doporučit v dohodě o provedení práce zejména sjednat odměnu za vykonanou práci.

Sjednání výše odměny za výkon práce na základě dohody o provedení práce je ponecháno na smluvní volnosti účastníků dohody o provedení práce. Ale s omezením, že odměna z dohody o provedení práce nesmí být s nižší než minimální mzda. Nedosáhla-li by odměna z dohody o provedení práce výši minimální mzdy, byl by zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek odměny ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na jednu hodinu a příslušnou minimální hodinovou sazbou mzdy.

S účinností od 1. 10. 2023 tak i za práci konanou na základě dohody o provedení práce přísluší zaměstnanci k odměně z dohody o provedení práce i příplatky za práci ve svátek, noční práci, práci ve ztíženém prostředí a práci v sobotu a neděli.

Odvody z dohod o provedení práce

Zaměstnanci konající práci na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění. A to v případě, jestliže splňují podmínku výkonu práce na území České republiky a byl jim zúčtován započitatelný příjem z této dohody v částce vyšší než 10 000 Kč. 

K 1. 7. 2024 vstoupí v účinnost nová právní úprava, kterou se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Tato nová právní úprava mimo jiné mění i podmínky účasti zaměstnanců konajících práci na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění.

Rozhodná částka již nebude představována pevně stanovenou sumou 10 000 Kč, ale podílem na průměrné mzdě.

Prvním limitem podle je 25 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů. Přičemž se sleduje úhrn příjmů ze všech zaměstnání vykonávaných na základě dohody o provedení práce u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci.

Druhým limitem podle je 40 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů. Přičemž se sleduje úhrn příjmů ze všech zaměstnání vykonávaných na základě dohody o provedení práce u různých zaměstnavatelů. 

Při dosažení příslušného limitu zaměstnanci vzniká účast na pojištění z každé dohody o provedení práce, která v kalendářním měsíci trvala. 

Je-li u zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce dosaženo za příslušný kalendářní měsíc limitu, oznámí územní správa sociálního zabezpečení tuto skutečnost všem zaměstnavatelům. Konkrétně všem, kteří tohoto zaměstnance v příslušném kalendářním měsíci zaměstnávali na základě dohody o provedení práce.

Neplatnost dohody o provedení práce

Pokud by dohoda o provedení práce neobsahovala jednu z jejích podstatných náležitostí nebo by byla sjednána v rozsahu prací nad zákonem stanovený rozsah větší než 300 hodin v kalendářním roce, jednalo by se o neplatnou dohodu.

V případě neplatnosti dohody o provedení práce by bylo nutné posoudit, zda by se mohlo jednat o právní jednání, kterým by mohlo být zastřeno jiné právní jednání. Současně by bylo nutné posoudit, zda některá ujednání obsažená v dohodě o provedení práce mohou obstát.

Není možné automaticky považovat dohodu o provedení práce, ve které byl dohodnut rozsah práce v rozsahu větším než 300 hodin v kalendářním roce, za standardní pracovní smlouvu, nýbrž je třeba posuzovat vůli obou smluvních stran a možné následky.

ZÁVĚR

V tomto článku jsme se Vám pokusili přiblížit dohodu o provedení práce a novinky, které v této oblasti přinesla novela zákoníku práce, a současně novinky, které další novely nejspíše přinesou.

Život však přináší mnoho různých nástrah a situací, které není možné předvídat. Proto je vhodné se vždy obrátit na odborníka, který Vám poradí, jak postupovat, aby bylo vše tak jak má. Proto neváhejte a využijte právní pomoci ze strany odborníka u nás v advokátní kanceláři.

Související odkazy:

Pracovní právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE