JUDr. David Pytela, MBA - Právní služby Olomouc

Svým klientům poskytuji komplexní služby advokáta ve všech právních odvětvích dle příslušných advokátních tarifů (sazeb). Advokátní kancelář se nachází v Olomouci, ale právní služby poskytuji klientům po celém Olomouckém kraji.

Důvody, proč využít mé právní služby:


  • poskytuji zároveň kvalitní a finančně dostupné právní služby
  • máte záruku, že Vašemu případu se věnuje zkušený advokát (právník)
  • kladu důraz na osobní a individuální přístup ke každému klientovi
  • pro klienta hledám ta do budoucna nejvhodnější řešení
  • důsledně využívám všechny zákonné prostředky k prosazení zájmů klienta
  • svoje povolání (advokacii) považuji za životní poslání nikoliv byznys
Právní služby poskytuji těmito způsoby:

1) Na základě osobní schůzky s klientem
V případě osobní schůzky s klientem především dojde k přímé interakci mezi mnou a klientem a s tím spojenému navázání důvěry, která je typická a nezbytná pro výkon advokacie. Klient mi nejen předá nezbytné podklady, ale zejména mi vylíčí, proč a jakou službu po mně požaduje. Výhodou je, že se klienta mohu bezprostředně dotázat na upřesňující informace a v některých případech mu i nabídnout řešení lépe odpovídající jeho požadavkům. Následná komunikace s klientem je zpravidla především ve formě e-mailů a telefonátů, nicméně pokud nastane potřeba, tak opět dojde k osobní schůzce (například v případě podpisu připravené smlouvy nebo zvratu v soudním řízení, na který je třeba reagovat).
2) S využitím služeb elektronické komunikace (e-poradenství)
Jsou i případy, kdy klient i přes výhody spojené s osobní schůzkou s advokátem upřednostňuje poskytnutí právních služeb s využitím služeb elektronické komunikace - zejména e-mail a telefon. Byť upřednostňuji navázání vztahu s klientem prostřednictvím osobní schůzky, tak se vždy snažím přizpůsobit potřebám a požadavkům mých klientů, mimo jiné i co do způsobu poskytování právních služeb.
Hledáte-li kvalitní právní služby advokáta v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento kontakt.
Povinná (zákonná) informativní sdělení:

Dle zákona o advokacii je klient oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. V rámci smlouvy o poskytování právních služeb lze pro případ výpovědi za strany klienta zakotvit výpovědní dobu, která však nesmí být delší než tři měsíce. Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto subjektu je www.cak.cz.