Právní služby Olomouc - JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Svým klientům poskytuji komplexní služby advokáta ve všech právních odvětvích dle příslušných advokátních tarifů (sazeb). Advokátní kancelář se nachází v Olomouci, ale právní služby poskytuje klientům po celém Olomouckém kraji.

Důvody, proč využít právních služeb advokátní kanceláře:


  • zároveň kvalitní a finančně dostupné právní služby
  • záruka, že se Vašemu případu věnuje zkušený advokát (právník)
  • důraz na osobní a individuální přístup ke každému klientovi
  • hledání do budoucna nejvhodnějšího řešení pro klienta
  • důsledné využívání všech zákonných prostředků k prosazení zájmů klienta
Právní služby jsou poskytovány těmito způsoby:

1) Na základě osobní schůzky s klientem
V případě osobní schůzky s klientem především dojde k přímé interakci mezi advokátem (právníkem) a klientem a s tím spojenému navázání důvěry, která je typická a nezbytná pro výkon advokacie. Od klienta jsou na osobní schůzce nejen převzaty nezbytné podklady, ale zejména je s ním důkladně probíráno, proč a jakou službu požaduje. Díky podrobnému seznámení se s okolnostmi případu může být klientovi nabídnuto to pro něj nejvhodnější řešení. Následná komunikace s klientem je zpravidla především ve formě e-mailů a telefonátů, nicméně pokud nastane potřeba, tak opět dojde k osobní schůzce (například v případě podpisu připravené smlouvy nebo zvratu v soudním řízení, na který je třeba reagovat).
2) S využitím služeb elektronické komunikace (e-poradenství)
Jsou i případy, kdy klient i přes výhody spojené s osobní schůzkou s advokátem (právníkem) upřednostňuje poskytnutí právních služeb s využitím služeb elektronické komunikace - zejména e-mail a telefon.
Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento kontakt.
Povinná (zákonná) informativní sdělení:

Dle zákona o advokacii je klient oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. V rámci smlouvy o poskytování právních služeb lze pro případ výpovědi za strany klienta zakotvit výpovědní dobu, která však nesmí být delší než tři měsíce. Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto subjektu je www.cak.cz.

Advokátní kancelář v souvislosti s a v rozsahu potřebném pro poskytování právních služeb zpracovává osobní údaje klientů, popřípadě dalších zúčastněných subjektů. Případnou změnu osobních údajů je klient advokátovi povinen oznámit. Advokát je povinen uschovat dokumentaci a klientský spis po dobu pěti let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb, pokud právní nebo zvláštní stavovský předpis nestanoví jinak.
 
2018 © Provozováno službou Internet123Mediatel spol. s r.o. a katalogem ZlatéStránky.cz.