Výživné na dítě (alimenty) – advokátní kancelář Olomouc

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti  výživné na dítě a rodinného práva.

Nový občanský zákoník upravuje několik druhů výživného mezi osobami blízkými. Hovorově se výživné taktéž nazývá jako „alimenty“. Byť v rodinných vztazích není otázka peněz tou nejdůležitější, tak je třeba zajistit, aby potřebná osoba měla dostatečné finanční zabezpečení. Výživné na dítě (tzv. nezaopatřené dítě) je tím nejčastějším a zároveň nejdůležitějším druhem výživného.

Výživné na dítě - poskytované právní služby

 • sepsání návrhu na stanovení výživného
 • sepsání návrhu na zvýšení nebo snížení výživného
 • vymáhání dlužného výživného
 • zastoupení v rámci soudního řízení
 • aj.

 

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Více o rodinném právu – Rodinné právo

Neodkládejte řešení svých problémů …

Výživné na dítě Olomouc

Právo na výživné na dítě (alimenty)

Výživné na dítě. Dítě má na něj právo, pokud se není schopno samo živit (zcela nebo z části). Pro určení je možné přiměřeně vycházet ze zákonné definice tzv. nezaopatřeného dítěte, která stanoví, že za nezaopatřené dítě se považuje:

 • dítě do skončení povinné školní docházky,
 • a poté, jestliže
  • o se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo
  • o se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
 
Do doby nabytí zletilosti je výživné na nezletilé dítě hrazeno k rukám osoby, která má dítě svěřeno do své péče, zpravidla jednoho z rodič

Od okamžiku nabytí zletislosti je výživné na zletilé dítě již hrazeno přímo k rukám tohoto dítěte.

Výživné je možné žádat až 3 roky zpětně.

Pro stanovení výše výživného se podpůrně užívá doporučující tabulka vypracovaná Ministerstvem spravedlnosti. Tuto naleznete např. zde.

Výživné na dítě - Kritéria stanovení a jeho výše

Při stanovení výživného a jeho výše se vychází z toho, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Soud zkoumá:

odůvodněné potřeby dítěte

Zde soud zkoumá zejména:

 • věk
 • školní docházku a náklday s ní spojené
 • náklady na zájmovou činnost
 • zvláštní potřeby (brýle, rovnátka, potravinové doplňky, alergie apod.)

schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodiče)

Zde soud zkoumá zejména:

 • majetek povinného
 • příjmy povinného (všechny – nejen ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti, ale i z pronájmu, účasti na obchodní společnosti aj.)
 • povinnost vyživovat další osoby
 • potencionalitu (zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu)

Tabulka (pomocná) pro stanovení výše výživného na dítě

Ministerstvo spravedlnosti za účelem sjednocení výše výživného pro dítě vydala tabulku, která sice není pro soud závazná, ale ve většině případů je z ní při stanovení výživného vycházeno. Tato je následující:

Věk dítěteDíl z platu připadající na výživné
0 – 5 let9 – 13 %
6 – 9 let11 – 15 %
10 – 14 let14 – 18 %
15 – 17 let17 – 21 %
18 a více let20 – 24 %

Pozn.: Tato tabulka pracuje s jedním dítětem. V případě více dětí (více oprávněných) dochází k redukci výše výživného.

Kdo rozhoduje o výživném

Výživné na dítě by primárně mělo být stanoveno dohodou (ústní nebo písemnou). V případě nezletilého dítěte tuto dohodu uzavírá osoba (zpravidla rodič), která má dítě ve své péči, a povinný (zpravidla druhý rodič). V případě zletilého dítěte tuto dohodu uzavírá samo dítě a povinný (zpravidla rodič).

Pokud není dohoda možná, tak jediným alternativním způsobem domáhání se výživného je podání návrhu k soudu. Potřebujete-li podat návrh na stanovení či zvýšení výživného, tak využijte tento – kontakt.

Zvýšení nebo snížení výživného

Stanovení výše výživného, ať již dohodou nebo rozhodnutím soudu, není navždy. Pokud dojde ke změně kolností, z nichž bylo vycházeno (větší věk dítětevyšší příjmy povinného apod.), tak je možnost domáhat se změny výše výživného.

Pokud není změna výše výživného určena dohodu, tak jediným alternativním způsobem je podání návrhu k soudu. Potřebujete-li podat návrh na změnu výše výživného (zvýšení nebo snížení), tak využijte tento – kontakt.

Vymáhání dlužného výživného

Pokud povinný výživné neplatí, tak je možné (i vhodné) se dlužného výživného domáhat. Domáhat dlužného výživného je možné:

 • žalobou k soudu – v případě, kdy je výživné stanovené dohodou
 • exekučním návrhem – v případě, kdy je výživné stanovené rozhodnutím soudu
 • podáním trestního oznámení (možnost podání zároveň s některou z výše uvedených variant) – v případě, kdy dluh na výživném převyšuje čtyřnásobek měsíčního výživného


Chteli-li vymáhat dlužné výživné a hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: