Rozhodčí řízení - advokátní kancelář Olomouc

 
 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti rozhodčího řízení.

Rozhodčí řízení je alternativou běžného soudního řízení ve věcech, ve kterých to připouští zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění.

Předností rozhodčího řízení je zejména jeho rychlost a nižší nákladnost oproti běžnému soudnímu řízení.

 

Poskytované právní služby

 
V oblasti rozhodčího řízení nabízíme tyto právní služby:

  • výkon funkce rozhodce (nestranné rozhodnutí Vašeho sporu v souladu s právem) - viz níže
  • sepsání rozhodčí doložky
  • zastupování v rozhodčím řízení
  • sepsání žaloby na neplatnost rozhodčího nálezu a následné zastoupení v soudním řízení

 
 
 
Rozhodčí řízení Olomouc
 
 
 
 
Hledáte-li advokátní kancelář (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji zabývající se rozhodčím řízením, tak využijte tento - kontakt.

 

Rozhodčí doložka:

 
Podmínkou k tomu, aby spor mohl být projednán v rozhodčím řízení, je ujednání o tzv. rozhodčí doložce. Rozhodčí doložka je zpravidla umísťována do závěrečných ujednání smlouvy, kdy stanovuje podmínky případného budoucího rozhodčího řízení a vylučuje pravomoc obecných soudů.

Rozhodčí doložku nelze sjednat v tzv. spotřebitelských smlouvách (vztah podnikatel – občan). Její sjednání je možné pouze ve vztahu podnikatel - podnikatel nebo občan - občan.

Možné znění rozhodčí doložky:

Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Davida Pytelu, MBA, LL.M., advokáta, evidenční číslo České advokátní komory 15969. Smluvní strany se také dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát, Litovelská 1349/2b, 779 00 Olomouc. Odměna za rozhodčí řízení je splatná s podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč, plus DPH. Řízení je pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Doručování písemností prostřednictvím opatrovníka, úřední desky soudu nebo jiného veřejně přístupného místa se nepoužije.

 

Výhody rozhodčího řízení:

 
Rychlost:
Jedná se o jednu z hlavních výhod. Rozhodčí řízení zpravidla trvá pouze několik týdnů (většinou 6-10). Oproti tomu soudní řízení trvá většinou v rozmezí 8-18 měsíců.

Nižší náklady:
Odměna rozhodce činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč, plus DPH. U klasického soudního řízení činí soudní poplatek 5 %.

Vykonatelnost:
Doručené rozhodnutí (tzv. rozhodčí nález) má stejné účinky jako pravomocný rozsudek soudu.

Neveřejnost:
Na rozdíl od soudního řízení rozhodčí řízení probíhá neveřejně. Rozhodce (jakožto advokát) je navíc ze zákona vázán povinností mlčenlivosti.

Kvalifikovanost:
Rozhodce je důkladně vzdělán v oboru právo a právní věda. Oproti osobě soudce navíc disponuje praktickými zkušenostmi.

Neformálnost:
Rozhodčí řízení není na rozdíl od soudního řízení svázáno formálními pravidly.

Smírné řešení:
V rámci rozhodčího řízení je vyšší míra smírného vyřízení věci, než v případě soudního řízení.