Jak vyřešit neshody mezi rodiči ohledně školní docházky jejich dítěte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mnoho rodičů, kteří jsou buďto rozvedeni, či v procesu rozvodu či žili v poměru druh a družka a nyní jsou již odloučeni, řeší problém, kam jejich dítě bude chodit do školy. A poté se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc, jak tuto situaci vyřešit.

Spory školní docházka dítěte

Ti z rodičů, kteří mají spolu s bývalým partnerem dobré vztahy a jsou schopni se na této významné záležitosti týkající se dítěte shodnout, patří k těm šťastnějším, kterým odpadne problém k řešení, který v mnoha případech končí až u soudu, který musí o tom, kam dítě bude docházet do školy rozhodnout autoritativně.

A jak je to vlastně s udělením souhlasu se školní docházkou dítěte? Je třeba souhlasu obou rodičů, nebo postačí je jednoho z nich? Jakou formu má souhlas mít? Co dělat, když se rodiče nemohou shodnout na tom, jakou školu bude jejich dítě navštěvovat? Co když začne školní rok a není rozhodnuto o tom, kam dítě bude docházet?

Na tyto otázky Vám odpovíme v tomto článku.

Rozhodování o školní docházce dítěte patří mezi jednu ze součásti výkonu rodičovské odpovědnosti, kterou má ze zákona každý rodič, pokud nebyl na jejím výkonu soudním rozhodnutím omezen či této odpovědnosti zcela zbaven.

Dle ustanovení § 892 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění platí, že rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich. Na toto ustanovení navazuje § 876 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (tedy např. vůči škole), která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. V zákoně je tedy zakotvena domněnka, že rodiče jednají ve shodě. Primárně se tedy vychází z toho, že vztah rodičů je pozitivní, že jsou zajedno a navenek je projevena vůle pouze jednoho z nich.

Závěr z toho tedy plyne, takový, že postačí udělit souhlas se školní docházkou do zvolené školy pouze jedním z rodičů, když souhlas druhého rodiče se presumuje.

Pro udělení souhlasu není stanovena žádná přesná forma, lze tedy souhlas udělit v jakékoli podobě v listinné či elektronické. V případě listinného souhlasu, postačí prostý podpis rodiče, udělujícího souhlas, v případě elektronického souhlasu je však třeba připojit elektronicky zaručený podpis.

Pokud však jeden z rodičů projeví nesouhlas (i přímo vůči škole) s docházkou do školy vybrané druhým z rodičů nezbude rodičům než se obrátit s podáním návrhu na soud, a to na nahrazení souhlasu druhého rodiče s podáním přihlášky k zápisu do školy či souhlasu s přestupem dítěte na jinou školu. V případě povinné školní docházky, pokud nedojde k vydání soudní rozhodnutí do dne zahájení povinné školní docházky a dítě tedy nebude zapsáno do žádné základní školy, zahájí dítě povinnou školní docházku automaticky ve své spádové škole, kterou je škola se sídlem, v němž je dítě hlášeno k trvalému pobytu.

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: