Předběžné opatření týkající se nemovitostí

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

V naší advokátní kanceláři se často věnujeme situaci, kdy je potřeba, aby došlo k odvolání daru. Často se tak děje v důsledku změny chování u obdarovaného, který se vůči dárci chová neuctivě či mu jakkoliv ubližuje. Dárce je tedy nucen přistoupit k odvolání daru. Tím ale není vyhráno a je potřeba dále co nejrychleji jednat. Pokud je totiž předmětem darování nemovitost, je ze strany obdarovaného potřeba poskytnutí větší součinnosti než u věcí movitých. Je tak potřeba z důvodu, že musí dojít k podání návrhu na vklad změny vlastnického práva k nemovitosti, ke kterému je třeba souhlasné prohlášení dosavadního vlastníka, ve kterém je vyjádřena vůle, aby došlo ke změně vlastnického práva k nemovitosti.

předběžné opatření

Tento postup vypadá jednoduše, nicméně se často dostáváme do situace, kdy obdarovaný potřebnou součinnost neprojeví. Jelikož je obdarovaný stále zapsán v katastru nemovitostí jakožto vlastník, může bez problémů nemovitost prodat třetí osobě. Jak tomu postupu zabránit? Ochranu dárce nám zde poskytuje předběžné opatření dle § 74 a násl. občanského soudního rádu, v platném znění.

Soud v předběžném opatření stanoví vlastníkovi nemovitosti, aby se do konce trvání předběžného opatření zdržel jakéhokoliv nakládání s nemovitostí. Tím je dárce do budoucna chráněn. Jelikož se jedná o veliký zásah do jednoho ze zaručených práv, je potřeba, aby byly splněny všechny podmínky pro vydání předběžného opatření.

Pravidla pro nařízení předběžného opatření jsou:

  1. Osvědčení skutečností, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením
  2. Prokázání, že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí mohl být ohrožen
  3. Nařízení předběžného opatření musí být přiměřené okolnostem a zejména zásahu do práv a zájmů povinného a třetích osob.

 Výše zmíněné podmínky musí být splněny kumulativně. Pokud soud shledá, že jedna z těchto podmínek není dostatečně naplněna, nenařídí zmíněné předběžné opatření z důvodu opatrnosti, aby nedocházelo k šikanozním návrhům, resp. uložení povinností.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, je soud povinen rozhodnout do 7 dní, přičemž je předběžné opatření vykonatelné ihned.

Další ochranou, která je poskytována osobě, které je uložena určitá povinnost, je nutnost složení jistoty navrhovatelem ve výši 10.000,- Kč ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření. Tato částka je určitou pojistkou, že pokud dojde předběžným opatřením ke vzniku škody, přičemž předběžné opatření nebylo potřebné, bude tato částka užita k náhradě škody. Pokud se jedná o vztahy mezi podnikateli, je výše zmíněná jistota stanovena částku ve výši 50.000,- Kč.

Předběžné opatření je účinné do doby, dokud nebude soudem meritorně rozhodnuto o konkrétním stavu. V našem případě tedy o vydání rozhodnutí ve věci určení vlastnického práva k nemovitosti. Naše advokátní kancelář má v tomto odvětví bohaté zkušenosti a je připravena se Vaší věci ujmout a dotáhnout ji do vítězného konce.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: