Chci půjčit, co podepsat a jak si zajistit plnění dlužníka

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

1. Směnka – velmi účinný a jednoduchý způsob, jak si zajistit své peníze. Je mnoho variant směnek, lišící se uvedením datumu vrácení peněz (splatnosti), osoby ručitele a další. Nejvhodnější a nejjednodušší je tzv. Směnka vlastní bez protestu. Pokud by dlužník svůj dluh ani po výzvě nesplnil, Vám jako držiteli směnky pak stačí podat návrh na Směnečný platební rozkaz. Je to jedna z nejrychlejších cest, jak získat právní titul a přejít k vymáhání (nejčastěji exekucí).

VZOR SMĚNKY VLASTNÍ

SMĚNKA VLASTNÍ BEZ PROTESTU

V Praze dne 2. ledna 2017

Já,

Jméno, příjmení, dat. nar./r.č., adresa Dlužníka

Za tuto směnku zaplatím, bez protestu, dne 31. ledna 2017, na řad společnosti/osobě údaje věřitele název, IČ/dat. nar./r.č., adresa, částku 150 000 Kč (slovy jednostopadesáttisíckorunčeských).

podpis Dlužníka

2. Smlouva o zápůjčce či o úvěru – Může být ve velice jednoduché formě, kde jsou pouze údaje o věřiteli a dlužníkovi. Dále text smlouvy, kde je uvedeno kolik věřitel půjčil, kdy má být uhrazeno, datum a místo podpisu smlouvy. Zároveň však může jít i o velmi komplikovaný dokument, kde již najdete práva a povinnosti stran, ustanovení o smluvní pokutě při nezaplacení včas, splátkový kalendář či smluvní úroky. Takové typy smluv však nechejte raději připravit advokáta.

VZOR SMLOUVY O ZÁPŮJČCE

Jméno, příjmení, dat. nar./r.č., bytem adresa Věřitele
jako zapůjčitel
a
Jméno, příjmení, dat. nar./r.č., bytem adresa Dlužníka
jako vydlužitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE
dle § 2390 a násl. občanského zákoníku

I.
Zapůjčitel touto smlouvou přenechává vydlužiteli peněžitou částku ve výši 30 000 Kč. Vydlužitel se zavazuje vrátit zapůjčiteli zapůjčenou částku do dne 31. 8. 2019.

II.
Vydlužitel prohlašuje, že částka uvedená v čl. I mu byla poskytnuta před uzavřením této smlouvy.

III.
Smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy a souhlasí s ním. 

Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle jejích stran. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Olomouci dne 5. 10. 2018

Podpis a jméno Zapůjčitele 
Podpis a jméno Vydlužitele


Při půjčení vyšší peněžité částky je velmi rozumné a zejména účinné využít institutu zajištění dluhu. To znamená zajistit, aby v případě neplnění dlužníka bylo přesto dosáhnuto zaplacení dlužné částky. K tomu můžeme využít:

1. Zástavní právo – Upraveno v § 1309 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Zástavní právo znamená, že v případě, že dlužník nesplní dluh řádně a včas, věřitel se může uspokojit z výtěžku zpeněžení zástavy. A to i do výše příslušenství pohledávky, tedy do výše půjčených peněz i úroků z prodlení, smluvních úroků a nákladů vzniklých při uplatnění pohledávky. Zástavou se může stát jakákoli věc, s níž lze obchodovat. Tedy ne pouze nemovitosti, jak jsme zvyklí u hypoték, ale i auta, šperky, umělecká díla či jiné hodnotné věci.

2. Ručení – Upraveno v § 2018 a násl. občanského zákoníku. Jde o druh zajištění, kdy osoba odlišná od dlužníka prohlásí, že věřiteli zaplatí, pokud dlužník svůj dluh nesplní. Zde však ručitelské prohlášení vždy vyžaduje písemnou formu! Vymáhat dlužnou částku pak můžete, jak po dlužníkovi, tak po ručiteli. Vaše šance na vrácení půjčených peněz proto značně vzroste.

3. Zajišťovací převod práva – Upraveno v § 2040 a násl. občanského zákoníku. Jde o případ, kdy dlužník či jiná osoba, dočasně převede právo. V praxi půjde například o převod vlastnického práva k nemovitosti či jiné věci a pokud dlužník nesplní dluh řádně a včas, bude převod vlastnického práva trvalý a věřitel se stane vlastníkem věci. Do té doby jde o převod s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn.

4. Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů – Upraveno v § 2045 a násl. občanského zákoníku. Zde je dluh zajištěn dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kdy v případě nesplnění dluhu, bude sráženo ze mzdy dlužníka a srážky zasílány věřiteli. Tento způsob zajištění dluhu však vyžaduje předchozího souhlasu zaměstnavatele.

Výše jsou popsány nejčastější typy zajištění dluhu. Existují ještě jiné způsoby, jako je finanční záruka či závdavek. Jde však o specifické způsoby zajištění, se kterými se tak často nesetkáte.

Doufáme, že článek byl pro Vás užitečný. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši advokátní kancelář.

Vymáhání pohledávek

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *