Převody nemovitostí jsou v dnešní době téměř každodenním jevem, s nímž se v praxi setkal již snad úplně každý. V souvislosti s převody nemovitosti mnoho zájemců, ať již o koupi či prodej, svěřují tento záměr do rukou realitních kanceláří, aby v souladu s jejich přáním našli vysněnou nemovitost nebo ji prodali za nejlepší možnou cenu a ušetřili tím svůj čas a starosti ohledně prodeje.


Realitní zprostředkování jako vázaná živnost


Jednou z nejzásadnějších připravovaných novinek je zařazení realitní činnosti mezi vázané ohlašovací živnosti na rozdíl od dosavadní praxe, kdy je realitní činnost vykonávána na základě ohlašovací živnosti volné. V případě přijetí návrhu tak pravděpodobně dojde i ke změně živnostenského zákona spočívající v zavedení nové vázané živnosti nazvané „Realitní zprostředkování“, pro jejíž výkon bude nově nad rámec všeobecných podmínek provozování živnosti nutné splnit i požadavky zákona na odbornou způsobilost.


Odborná způsobilost se bude prokazovat dosaženým vzděláním, případně kombinací dosaženého vzdělání a uplynulé praxe v oboru. Osoby vykonávající realitní zprostředkování budou muset mít dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání právo, ekonomické obory se stanoveným zaměřením či vzdělání v oblasti stavebnictví se stanoveným zaměřením, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání. Jestliže zájemce o výkon Realitního zprostředkování nesplňuje podmínku vysokoškolského vzdělání ve výše uvedených programech, může být tento nedostatek nahrazen vykonáním alespoň tříleté praxe v oboru, pokud zájemce dosáhl jiného vysokoškolského vzdělání, vyššího odborného či středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, anebo případně získáním profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona.


Realitní zprostředkování a smlouva o realitním zprostředkování


Návrh definuje samotný pojem realitní zprostředkování jako činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy. Realitní smlouvou se rozumí smlouva o nabytí vlastnického práva k nemovitosti, nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitost, byt nebo nebytový prostor, vyjma ubytování. Půjde tedy zejména o smlouvy darovací, kupní, směnné, smlouvy o převodu podílu v bytovém družstvu nebo smlouvy o zřízení služebnosti bydlení. Realitním zprostředkováním bude typicky úplatná služba prokazatelně směřující k zprostředkování realitního obchodu, případně uzavření realitní smlouvy.


Smlouvu o realitním zprostředkování bude nutné uzavřít v písemné formě, v opačném případě se zájemce může dovolávat její neplatnosti pro nedostatek formy.


Mezi podstatné náležitosti smlouvy budou patřit označení předmětné nemovitosti, výše úplaty, a konečně výše provize realitního zprostředkovatele nebo způsob jejího určení. Stanovení provize nejasně či nejednoznačným způsobem tak nadále nebude možné, a jakýkoliv nedostatek podstatných náležitostí smlouvy bude opravňovat zájemce k dovolání se neplatnosti takové smlouvy. Pod sankcí případné neplatnosti stanoví návrh rovněž zákaz uzavření smlouvy o realitním zprostředkování na stejné listině, jako je realitní smlouva. V takovém případě je oprávněn vznést námitku neplatnosti ovšem pouze zájemce.


Zapisuje-li se dotčená nemovitost do katastru nemovitostí, bude realitní zprostředkovatel dále povinen předat zájemci nejpozději při uzavření realitní smlouvy výpis z katastru nemovitostí, nikoliv starší 3 pracovních dnů přede dnem uzavření smlouvy o realitním zprostředkování (např. přiložením ke smlouvě převedením do listinné podoby vytištěním). Nedodržení této povinnosti ze strany zprostředkovatele je sankcionováno možností zájemce odstoupit od smlouvy o realitním zprostředkování ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření.


Závěrem tohoto článku lze poznamenat, že účinností tohoto zákona by měla být zajištěna vyšší míra ochrany klienta – zájemce, s důrazem na ochranu spotřebitele a zprůhlednit prostředí realitního zprostředkování s ohledem na evropské standardy. Předpokládaná účinnost zákona je stanovena na 1. 1. 2020.