Mnoho z nás se již v životě dostalo do situace, kdy pro účely ochrany svých práv nebo například pro budoucí stavební řízení potřebovali zjistit informace, které nejsou "veřejně dostupné" a kterými disponují orgány veřejné moci (typicky obecní úřad).


Na tuto situaci pamatuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně.


Ústní podání žádosti o informace je rychlejší a umožňuje jednat s konkrétní úřední osobou. Problém ovšem nastane, pokud nemáme čas, pokud "se na úřední osobu stojí fronty" nebo pokud není informace sdělena ihned.


Písemné podání žádosti o informace lze učinit i elektronicky. Vzhledem k písemné formě je jasně dán obsah podané žádosti a tudíž ohledně tohoto nemůže vzniknout spor.


Žádanou informaci má orgán veřejné moci povinnost poskytnout ve lhůtě 15 dní. Pokud tak neučiní, což se mi v praxi stává častěji, jako že poskytne, tak je možné podat stížnost. V tomto případě je právě vhodné, pokud žádost o poskytnutí informace byla v písemné formě.


Závěrem vybízím, abyste se nebáli ať již ústně či písemně požádat orgán veřejné moci o informace, pokud je jí třeba. Máte na ně právo. V případně pochybností je přitom lepší písemná forma, jelikož tato umožňuje pozdější obranu proti nesprávnému úřednímu postupu.


Správní právo