Právník Olomouc – JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Právník Olomouc

Právník Olomouc – JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Druh a výše odměny za poskytované právní služby jsou sjednány vždy předem na základě dohody právníka s klientem. Neodkládejte řešení svých právních problému a obraťte se na nás již dnes – kontaktPomůžeme Vám! Poskytneme Vám na míru šité právní služby.

Neodkládejte řešení svých problémů …

Právník Olomouc - druhy odměn:

Časová odměna

Jedná se o nejčastěji sjednávaný druh odměny.

Celková odměna je stanovena násobkem sjednané sazby a počtem půlhodin (času) strávených právníkem při poskytování právní služby. Klientům takto, pokud není ujednáno jinak, účtujeme:

1 000 Kč + DPH za každou započatou půl hodinu poskytování právních služeb

Pevná odměna

Odměna je sjednána pevnou částkou za vyřízení celé věci. Tato odměna je sjednávána v případě poskytování právní služby, kdy lze předem odhadnout její rozsah, zpravidla například v případě sepisování smluv (dokumentů) právníkem.

Paušální odměna

Odměnu lze sjednat zvýhodněně, formou tzn. měsíčního paušálu. Za měsíční paušál klient od právníka získá sjednané penzum (počet) hodin, v rámci nějž jsou mu právníkem již zcela bezplatně poskytnuty právní služby k jakémukoliv právnímu problému. Výše paušálu se odvíjí od časové a právní náročnosti poskytovaných právních služeb.

Měsíční paušál pro klienta znamená levnější odměnu za poskytované právní služby ze strany právníka. Je vhodný zejména pro podnikatele, ať už fyzické osoby či právnické osoby. Může jej ale využít každý.

V případě, kdy není s právníkem dohodnut žádný z výše uvedených druhů odměn, tak se uplatní tzv. mimosmluvní odměna. Výše mimosmluvní odměny je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Text této vyhlášky je dostupný například na stránkách České advokátní komory – zde. Velkou nevýhodou mimosmluvní odměny je, že neumí reagovat ani na specifické okolnosti případu ani na poměry klienta.

Způsob úhrady

 

Úhrada právních služeb probíhá vždy bezhotovostně, a to buďto platební kartou přímo v advokátní kanceláři, nebo následně převodem z účtu na základě vystavené faktury.

Právník - kontakt

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) – právník Olomouc v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento kontakt.

Právník Olomouc