Právník Olomouc - JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Druh a výše odměny za poskytované právní služby jsou sjednány vždy předem na základě dohody právníka s klientem. Sjednání druhu a výše odměny je odvislé od individuálních potřeb každého klienta a okolností konkrétního případu. Zavolejte a domluvíme se konkrétně v advokátní kanceláři v Olomouci.

S právníkem je možné sjednat následující druhy odměn:

 

Časová odměna

Jedná se o nejčastěji sjednávaný druh odměny. Odměna je stanovena násobkem sjednané sazby a počtem půlhodin (času) strávených právníkem při poskytování právní služby.
 

Pevná odměna

Odměna je sjednána pevnou částkou za vyřízení celé věci. Tato odměna je sjednávána v případě poskytování právní služby, kdy lze předem odhadnout její rozsah, zpravidla například v případě sepisování smluv (dokumentů).
 

Podílová odměna

Odměna je sjednána podílem na hodnotě věci. Tato odměna může být sjednána například v případě poskytování právní služby v podobě vymáhání pohledávky.
 

Paušální odměna

Při dlouhotrvající spolupráci s klientem lze s ohledem na rozsah poskytovaných právních služeb sjednat odměnu zvýhodněně, formou tzn. měsíčního paušálu. Za tento paušál klient získá sjednané penzum (počet) hodin, v rámci nějž jsou mu již zcela bezplatně poskytnuty právní služby k jakémukoliv právnímu problému. Výše paušálu se odvíjí od časové a právní náročnosti poskytovaných právních služeb.

 
 

Mimosmluvní odměna

Je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a uplatní se v případě, kdy s klientem není dohodnut žádný z výše uvedených druhů odměn. Znění této vyhlášky je dostupné mimo jiné na stránkách České advokátní komory. Takto stanovená odměna je zpravidla vyšší a neumožňuje reagovat na individuální potřeby klienta. Odměna je v tomto případě stanovena násobkem 1) počtu úkonů právní služby poskytnutých klientovi právníkem a 2) tarifní hodnoty (sazba stanovená příslušnou vyhláškou), jejíž výše je odvislá od druhu poskytované právní služby (civilní, trestní, správní ...) a hodnoty předmětu sporu či věci.
 
 
2018 © Provozováno službou Internet123Mediatel spol. s r.o. a katalogem ZlatéStránky.cz.