Reálná břemena – věcná břemena

Věcná břemena slouží k efektivnímu využití cizí věci, když v rámci služebnosti je vlastník věci povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet ve prospěch jiné osoby. Naopak reálná břemena ukládají vlastníkovi věci něco dát nebo něco konat ve prospěch jiného. Z uvedeného vyplývá, že rozdíl spočívá v aktivním, resp. pasivním chováním vlastníka věci. V historii […]

Automatické obnovení nájmu bytu

S otázkou automatického obnovení nájmu bytu se setkal téměř každý, kdo někdy vystupoval v jakémkoliv nájemním vztahu. A to ať jako nájemce, tak i jako pronajímatel. Mnoho klientů však neví, za jakých podmínek k obnovení dochází. Nebo si tyto podmínky pletou. Současně často klienti neví, jak postupovat v případě, pokud k obnovení nájmu nedojde, či je obnovení vyloučeno a nájemní […]

Vyúčtování záloh za služby a zvyšování cen

V současnosti je otázka zvyšování cen za energie aktuálním tématem celé společnosti. V souvislosti s bydlením se toto téma odráží zejména v cenách za služby spojenými s užíváním bytu (dále jen „služby“), případně jejich navyšování. Za jakých podmínek může dojít ke zvýšení cen záloh? Jak potom probíhá vyúčtování záloh za služby? Poplatky za služby spojenými s užíváním bytu jsou zpravidla hrazeny […]

Imise – co je to a jak se proti nim bránit?

V poslední době naši advokátní kancelář navštěvuje mnoho klientů s tím, že jejich soused či jiná osoba, jenž vlastní pozemek, dům či byt v blízkosti majetku klienta, vytváří takovou činnost, která klienta značně omezuje ve výkonu jeho vlastnického práva. A to do té míry, že již není schopen takové jednání snášet. Klienti mají často pocit, že jediným možným […]

Rozhrada mezi pozemky a cizí zvíře na pozemku

Rozhrada je institutem, který občanský zákoník vrátil do české právní úpravy. Rozhrada je zařízení procházející hranicí, jež se nachází částečně na obou sousedících pozemcích. Hranice mezi sousedními pozemky tak mohou představovat ploty, zdi, meze strouhy či jiné podobné rozhrady, které jsou pro sousední pozemky společné. Jedná se však o tzv. vyvratitelnou právní domněnku. Ve většině […]

Výhrada zpětné koupě a předkupní právo obce

Na naši advokátní kancelář se velice často obrací klienti s dotazy ohledně koupě stavebního pozemku od obce, za účelem výstavby rodinného domu. Jelikož je však prodávající obec, která je povinna majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy, je koupě pozemku často spojena s mnoha podmínkami, které poskytují ochranu před spekulanty či osobami s nekalými úmysly, […]

Věcné břemeno při převodu nemovitosti na děti

V mnoha rodinách dochází v určité chvíli k předání majetku nejstarší generace. Rodiče předávají nemovitosti či jiné majetky mladším generacím. Pokud se jedná o byty, domy či pozemky, je nutné takový převod realizovat i přes katastr nemovitostí. Pro právní i neprávní jistotu poskytuje občanský zákoník dárcům řadu institutů, kterým si darování svého majetku mohou zajistit jejich užívání či […]

Právo stavby

Pokud si vlastník postaví na svém pozemku stavbu, například rodinný dům, stane se stavba součástí pozemku a vlastník pozemku je současně i vlastníkem stavby. Jak ale postupovat v případě, kdy chcete vybudovat, zrekonstruovat či zmodernizovat stavbu na pozemku, kterého nejste vlastníkem? Možným řešení této situace je zřízení tzv. práva stavby. Právo stavby je jedním z institutů věcných […]

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí, jak již napovídá jeho název, představuje evidenci nemovitostí v České republice. Evidenci která zahrnuje jejich soupis, popis i polohové a geometrické určení. Vedle toho katastr nemovitostí eviduje ke každé nemovitosti vlastnická nebo jiná věcná práva, popřípadě další zákonem stanovené údaje. Nahlížení do katastru je v dnešní době velmi jednoduché. Neboť jeho informační systém je přístupný […]

Kupní smlouva pro nemovitost

Kupní smlouva je jedním z nejčastějších smluvních typů, s nímž se každý z nás setkává dennodenně. Kupní smlouvou se rozumí dvoustranné právní jednání, jehož smluvní strany se označují jako kupující a prodávající. Obsah závazku je takový, že prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a zároveň mu umožní k ní nabýt vlastnické právo. […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE