Věcné břemeno užívání

Velmi často se na naši advokátní kancelář obrací klienti s požadavkem zřízení věcného břemene užívání. A to zejména v souvislosti s převodem nemovitosti prostřednictvím darovací či kupní smlouvy. Situaci lze uvést na příkladu. Pan A. v pokročilém věku vlastní nemovitost a má zájem o to, aby po jeho smrti připadla jeho dceři paní D. Protože nechtějí čekat na dědické […]

Výpověď z nájmu nájemcem

Již v jednom z našich starších článků jsme Vás informovali o ukončení nájmu – jak dostat nájemce z bytu. Tento článek se zaměřil zejména na výpověď z nájmu ze strany pronajímatele. Avšak i nájemce má právo ukončit nájem výpovědí a to podle ustanovení § 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník). Níže […]

Věcné břemeno – co se skrývá pod tímto pojmem?

Věcné břemeno je soukromoprávní pojem, který zastřešuje dvě kategorie věcných práv: služebnosti a reálná břemena. Přestože se jedná o práva v praxi velmi častá, obsah těchto práv a rozdíly mezi nimi nejsou laikovi často známá. Věcná břemena spadají do kategorie tzv. limitovaných věcných práv. Limitovaná věcná práva jsou práva, která existují vždy v mezích vlastnického práva, tzn., […]

Darovací smlouva na nemovitost

Darovací smlouva na nemovitost je hned po smlouvě kupní jednou z nejčastějších forem převodu vlastnického práva k nemovitosti. K jejímu uzavření se přistupuje, pokud má vlastník nemovitosti zájem na jejím přenechání jinému. A to zdarma, tedy bezúplatně. Ani darování v právním smyslu však není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Dárce například nemůže darovat nemovitost, […]

Kupní smlouva na nemovitost

Mnoho z nás se během života setká s potřebou prodat dům či byt. Kupní smlouva na nemovitost tento prodej právně umožňuje. V praxi se jedná o jeden z nejvíce frekventovaných smluvních typů.  Prodej nemovitosti je vhodné svěřit do rukou advokáta, protože ve většině případů dochází k převodu vlastnického práva u věcí s vyšší pořizovací cenou.  A tím se vyhnout případným problému […]

Garáž nezapsaná v katastru nemovitostí

Páteční dopoledne se dostavila do kanceláře paní Věra s dotazem, co má dělat, když s manželem v 90. letech postavili svépomocí garáž, která byla řádně ohlášena na stavebním úřadu, avšak z nějakého důvodu, již nedošlo k zanesení nemovitosti do katastru nemovitostí. Tato otázka je samozřejmě jednoduše řešitelná. Naše klientka ale měla ještě situaci složitější neboť, stavbu garáže vyřizoval jakožto vlastník […]

Pozemkové restituce a jejich nekonečný příběh

Restituční procesy, restituce pozemků, jako nástroj nápravy minulých křivd způsobených komunistickým režimem a navrácení věcí v předešlý stav byly upraveny řadou zákonů z devadesátých let dvacátého století. Jedním z produktů restitučního zákonodárství byl rovněž zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen “zákon o půdě”). Za dobu […]

Pachtovní smlouva a její význam

Při poskytování právních služeb klientům u nás v advokátní kanceláři jsme zjistili, že velice mnoho institutů, které upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „OZ“), nejsou klientům vůbec známy a při osobní schůzce jsou jeho název slyší poprvé. A tak se Vám v dnešním článku, který je dostupný na stránce www.akpytela.cz/clanky/,  pokusíme přiblížit, […]

Ukončení nájmu – jak dostat nájemce z bytu

Čím dál častěji se v naší advokátní kancelář setkáváme s klienty, kteří potřebují pomoci s totožnou věcí. Jedná se o situaci, kdy měli či mají zásadní problém s vystěhováním nájemce z pronajímaného bytu. Tedy řeší ukončení nájmu. Všechny klienty zajímalo řešení situace, a sice jak dostat tohoto problematického nájemce ze svého bytu. Co možná nejrychleji a s co […]

Povinnost SVJ konat shromáždění v roce 2021

I nadále probíhající pandemie, jež už téměř rok mění zavedená pravidla a normy v naší společnosti, zasahuje prakticky do všech oblastí života. Žádnou oblast nenechává beze změn. Mimořádná restriktivní opatření přijímané v souvislosti s průběhem této pandemie se dotýká i fungování společenství vlastníků – zejména shromáždění. Společenství právě v tomto období řešili a řeší problematické situace, s nimiž […]