Věcné břemeno při převodu nemovitosti na děti

V mnoha rodinách dochází v určité chvíli k předání majetku nejstarší generace. Rodiče předávají nemovitosti či jiné majetky mladším generacím. Pokud se jedná o byty, domy či pozemky, je nutné takový převod realizovat i přes katastr nemovitostí. Pro právní i neprávní jistotu poskytuje občanský zákoník dárcům řadu institutů, kterým si darování svého majetku mohou zajistit jejich užívání či […]

Právo stavby

Pokud si vlastník postaví na svém pozemku stavbu, například rodinný dům, stane se stavba součástí pozemku a vlastník pozemku je současně i vlastníkem stavby. Jak ale postupovat v případě, kdy chcete vybudovat, zrekonstruovat či zmodernizovat stavbu na pozemku, kterého nejste vlastníkem? Možným řešení této situace je zřízení tzv. práva stavby. Právo stavby je jedním z institutů věcných […]

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí, jak již napovídá jeho název, představuje evidenci nemovitostí v České republice. Evidenci která zahrnuje jejich soupis, popis i polohové a geometrické určení. Vedle toho katastr nemovitostí eviduje ke každé nemovitosti vlastnická nebo jiná věcná práva, popřípadě další zákonem stanovené údaje. Nahlížení do katastru je v dnešní době velmi jednoduché. Neboť jeho informační systém je přístupný […]

Kupní smlouva pro nemovitost

Kupní smlouva je jedním z nejčastějších smluvních typů, s nímž se každý z nás setkává dennodenně. Kupní smlouvou se rozumí dvoustranné právní jednání, jehož smluvní strany se označují jako kupující a prodávající. Obsah závazku je takový, že prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a zároveň mu umožní k ní nabýt vlastnické právo. […]

Nezbytná cesta

Mnohdy může nastávat situace, kdy vlastníte nemovitou věc (typicky například pozemek), ale nemůžete se na něj dostat, obhospodařovat jej nebo jinak užívat. Hlavním důvodem tohoto značného omezení je, že se k nemovité věci nelze z veřejné cesty ani dostat. Pozemek se pak stane bohužel bezúčelným a velmi nelukrativním místem i do budoucna, pokud byste jej zamýšleli prodat. […]

Výpověď nájmu bytu

I přesto, že od přijetí nového občanského zákoníku uběhla již poměrně dlouhá doba, je mezi lidmi stále mnoho sporných oblastí, které zasahují do každodenního života. Jednou z nich je nájem bytu a výpověď nájmu bytu. Mnoho lidí má za to, že mezi výpovědí a okamžitou výpovědí není rozdíl. To jsou však na omylu. V tomto článku se […]

Druhy věcných břemen

V dnešní době je v celé naší společnosti čím dál více skloňován pojem věcné břemeno. Tento pojem zná většina populace zejména v souvislosti s darováním své nemovitosti svým potomkům, kdy současně s tímto právním úkonem bývá rovněž pro dárce zřizováno věcné břemeno v podobě služebnosti užívání či bytu, čímž by měl mít dárce zajištěno bydlení a doživotní bezplatné užívání darované nemovitosti. […]

Věcné břemeno užívání

Velmi často se na naši advokátní kancelář obrací klienti s požadavkem zřízení věcného břemene užívání. A to zejména v souvislosti s převodem nemovitosti prostřednictvím darovací či kupní smlouvy. Situaci lze uvést na příkladu. Pan A. v pokročilém věku vlastní nemovitost a má zájem o to, aby po jeho smrti připadla jeho dceři paní D. Protože nechtějí čekat na dědické […]

Výpověď z nájmu nájemcem

Již v jednom z našich starších článků jsme Vás informovali o ukončení nájmu – jak dostat nájemce z bytu. Tento článek se zaměřil zejména na výpověď z nájmu ze strany pronajímatele. Avšak i nájemce má právo ukončit nájem výpovědí a to podle ustanovení § 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník). Níže […]

Věcné břemeno – co se skrývá pod tímto pojmem?

Věcné břemeno je soukromoprávní pojem, který zastřešuje dvě kategorie věcných práv: služebnosti a reálná břemena. Přestože se jedná o práva v praxi velmi častá, obsah těchto práv a rozdíly mezi nimi nejsou laikovi často známá. Věcná břemena spadají do kategorie tzv. limitovaných věcných práv. Limitovaná věcná práva jsou práva, která existují vždy v mezích vlastnického práva, tzn., […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE